3. EXARCHAAT NEDERLAND

Logo_Archange_FinalHet Orthodox  Exarchaat van Nederland behoort tot het Orthodox Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat) werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over het hele Nederlandse grondgebied. Het wordt geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, die als voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux de vertegenwoordiger is van het geheel van de Orthodoxie in Nederland. Metropoliet Athenagoras wordt bijgestaan door een hulpbisschop, Zijne Excellentie Bisschop Petros van Troas. Het Orthodox Exarchaat van Nederland telt acht parochies en een kloostertje.

Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland:
Op de vergadering in juni 2010 benoemde de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg als haar vertegenwoordiger in Nederland. Onder impuls van Metropoliet Athenagoras en een kleine kern van mensen rondom hem werd een stichting opgericht met als naam “Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux” (volgens de statuten kan ook de verkorte naam “Orthodoxe Kerk in Nederland” worden gebruikt). Dit gebeurde op 8 maart 2013.

Metropoliet Athenagoras Peckstadt werd geboren werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van de orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Hij behaalde een Master in Theologie aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki. Nadien werd hij uitgestuurd voor een postgraduaat aan het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève). In 1989 werd hij te Brussel door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter nagedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. Hij diende als aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.  Hij werd bisschoppelijk vicaris en gaf van 1993 tot 1998 orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF.  In ditzelfdejaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. In 1995 richtte hij een parochie op in Brugge, en even later, in 2001, een parochie in Oostende. Sinds jaren is hij de orthodoxe aalmoezenier van de Brussels Airport. Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken inBelgië en voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische ontmoetingen). Binnen de Orthodoxe Kerk  zit hij tal van commissies voor en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB). Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan inter-orthodoxe en inter-christelijke congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van ‘Bisschop van Sinope’ – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

Het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg werd opgericht in 1969 bij patriarchaal en synodaal besluit en telt heden 35 parochies (26 in België, 8 in Nederland en 1 in het Groot-Hertogdom Luxemburg), evenals een klein klooster. De eerste Metropoliet van België was wijlen Mgr Emilianos Zacharopoulos (1969-1982), opgevolgd door Mgr Panteleimon Kontogiannis (1982-2013). De zetel van het Aartsbisdom is Brussel.

De aanwezigheid van Grieks orthodoxe gelovigen in de Benelux brengt ons terug naar de XVIIe eeuw. Ze kwamen uit Klein-Azië en Griekenland, als gezanten, studenten en handelaars. De eerste parochie behorend tot het Oecumenisch Patriarchaat werd in 1750 opgericht in Amsterdam (Parochie van de Heilige Katharina).

Zetel van het Aartsbisdom en Exarchaat:
Orthodox Aartsbisdom
Charbolaan 71
1030 Brussel, België

Tel. +32.2/736.52.78
E-mail: info@orthodoxia.be
Website: www.orthodoxia.be

Advertentie