Encycliek van Metropoliet Athenagoras over de Jongerenbijeenkomst

N° Prot. 765/2018

Aan de priesters en diakens,
en aan de trouwe gelovigen van ons Heilig Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

 

Eerwaarde vaders,
Beste ouders,
Broeders en zussen in Christus de Heer,

Bij het begin van het kerkelijk jaar richt ik mij tot elk van jullie om u te herinneren aan iets wat mij nauw aan het hart ligt: ​​de pastorale zorg voor onze jongeren!

Als leden van het Mystieke Lichaam van de Heer via de Doop, die wij allen ontvingen, zijn wij allen ook geroepen om in de wereld van vandaag apostelen en getuigen te zijn van Christus’ Verrijzenis! Onze gemeenschappelijke zending is om onze kinderen, onze jeugd en de wereld vandaag te verlichten met de vreugde van het christelijk geloof. Onze jongeren worden tot dezelfde missie geroepen en wij moeten ze aanmoedigen geen angst te hebben om dat te doen!

Ons Aartsbisdom organiseert naar jaarlijkse gewoonte, tussen 26 en 28 oktober 2018, in ‘Drieboomkensberg’ (Westmalle), een grote bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van ons aartsbisdom. Elke priester van ons Aartsbisdom wordt uitgenodigd om ten minste 4 jongeren van zijn parochie te sturen. Een parochie zonder jeugd is klaar om uit te doven …

Op deze manier geven we de jongeren de gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun geloof te verdiepen rond conferenties, workshops en liturgische vieringen. We zullen er naar hen luisteren in de hoop samen te groeien in het geloof en de liefde van Christus.

Wij nodigen u allen uit om uw kinderen onze vaderlijke groeten over te maken en hen ervan te verzekeren dat de deuren van onze kerken en onze harten altijd open staan om hen te verwelkomen en hen te begeleiden op hun weg naar Christus. Moge de zegen van Onze Heer met u en met uw families zijn!

Te Brussel, in de Heilig Aartsbisdom, 7 oktober 2018

+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

 

OJB-WE2018-NL_v3-sm

Advertenties

Bidden we voor de eenheid van de Orthodoxe Kerk

Met veel droefheid hebben we kennis genomen van het besluit van de Heilige Synode van het Patriarchaat van Moskou van 15 oktober 2018. Wij bidden meer dan ooit voor “de standvastigheid en de eenheid van de heilige Kerken Gods”. Het Oecumenisch Patriarchaat, tot wiens jurisdictie ons Aartsbisdom behoort, heeft de communio met de Russisch Orthodoxe Kerk niet verbroken en blijft de naam van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Kyrill van Moskou en geheel Rusland vernoemen in de Dyptieken van de Orthodoxe Kerk. Dit betekent waarlijk dat alle orthodoxe christenen altijd uitgenodigd zijn deel te nemen aan het liturgisch en sacramenteel leven in de schoot van onze parochies.

Zie hoe goed en aangenaam het is dat broeders en zusters samen blijven in eenheid! O Heer Jezus Christus onze God, hoofd van de Kerk, die uw Lichaam is, die voor uw discipelen tot de Vader bad: “Dat zij allen één mogen zijn; gelijk Gij, Vader, in mij, en ik in U, opdat ook zij één zijn in ons; opdat de wereld gelove, dat Gij mij zendt”. Wij belijden, dat uw Kerk de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk is en niet verdeeld is; we rouwen om iedereen die zich van haar afscheidt; we bidden dat Gij de schisma’s laat ophouden. Wij vertrouwen niet op vorsten, noch op mensenkinderen, in wie geen redding is; liever, stellen wij al onze hoop op U, en wij smeken U, zend uw Heilige Geest opdat wij terecht het woord van uw waarheid mogen verdelen, en dat wij getuigen mogen zijn van de eenheid van de Kerk. Behoed ons, o Heer, van de boze en al zijn pogingen om ons te verdelen en van de zonde van trots. Genees de wonden veroorzaakt door ons gebrek aan liefde, en vervul ons met liefde voor elkaar als broeders en zusters in Christus. Houd ons in uw waarheid, want uw woord is waarheid. Want aan U komt toe, evenals aan uw Vader, en de Alheilige Geest, alle lof, eer en aanbidding, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

IMG_8648

Metropoliet Athenagoras: “Een bisschop zonder clerus en volk betekent niets. Ik dank u allen en trek mij op aan uw liefde.”

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg vierde met veel uitstraling op 24 juli het naamfeest van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras.

In onze kathedraal van de Heilige A artsengelen in Brussel ging de feestvierende aartsbisschop voor in de feestelijke metten en in de daaropvolgende pontificale Goddelijke Liturgie.

Net voor de vakantie dankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras de geestelijken die hem omringden, evenals de aanwezige gelovigen die, ondanks de hittegolf en deze moeilijke zomerperiode, toch gekomen waren om te bidden en hem te feliciteren met zijn naamfeest.

37739146_10155613515291074_353973028234723328_n

“Ik dank u voor uw aanwezigheid in deze Goddelijke Liturgie ter nagedachtenis van de heilige Athenagoras de apologeet, en tegelijkertijd het naamfeest van uw herder… Een bisschop zonder priesters of diakens en zonder volk, u, is niets. Daarom voel ik mij gesteund door u, mijn goede medewerkers, met wie ik elke dag het werk doe dat de Kerk van ons verwacht. Het is belangrijk om bijna een halve eeuw na het oprichten van ons aartsbisdom te mogen vaststellen dat er geestelijken zijn die hun leven geven voor het welzijn van onze lokale Kerk. Uiteraard zijn ook de participatie en de steun van het volk van God bij kerkelijke kwesties belangrijke waarborgen voor ons dienstwerk en de continuïteit ervan. Ik dank u voor alles”.

Na de Goddelijke Liturgie volgde een receptie in de parochiezaal van de Kathedraal.

De clerus, de priesters en diakens, en de vrome gelovigen wensen hun Eminentie en herder, Monseigneur Athenagoras nog vele jaren vol wijsheid, gezondheid en kracht voor de voortzetting en de realisatie van zijn taken voor het welzijn van de Kerk van Christus.

15e Bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam voor de vijftiende keer bijeen op donderdag 14 juni 2018 in de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Eveneens aanwezig waren Aartsbisschop Simon (Ondervoorzitter – Patriarchaat van Moskou), Bisschop Mark als vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Aartsbisschop Elisey (Patriarchaat van Moskou).

De Bisschoppenconferentie verwelkomde Zijne Excellentie Aartsbisschop Elisey, de nieuwe aartsbisschop van het Patriarchaat van Moskou in Nederland. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras verheugde zich in zijn welkomstwoord over de toekomstige nauwe samenwerking tussen de diverse orthodoxe aanwezigheden in de Benelux.

2018 - CEOB-OBB_01A.jpeg

De bisschoppen werden geïnformeerd over een gemeenschappelijke verklaring die de vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid in België samen met de Eerste Minister en de Minister van Justitie hebben ondertekend. Daarin engageren de leiders van de erkende erediensten zich voornamelijk tot het vermijden van buitensporige buitenlandse financiering, hetgeen afbreuk zou doen aan hun onafhankelijkheid. Ze verbinden er zich toe alles in het werk te stellen om de transparantie en integriteit van de financiële stromen te waarborgen. Ze verbinden er zich ook toe te zorgen voor een goed boekhoudkundig beheer binnen de entiteiten waaruit ze bestaan. In deze verklaring wordt opnieuw het nut bevestigd van het overleg tussen de vertegenwoordigers van de erediensten en de burgerlijke autoriteiten.

De bisschoppen werden op de hoogte gebracht van bepaalde wijzigingen in het proces betreffende de aanvragen tot erkenning van parochies in België en over ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijzen van de orthodoxe godsdienst in België.

De leden van de Bisschoppenconferentie bespraken de nodige voorbereidingen voor de organisatie van een groots Orthodox Congres van de Benelux, dat zal doorgaan van 21-23 mei 2020, en informeerden zich over het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland, alsook over het project van een nieuwe Dag van de Orthodoxen in Amsterdam op 17 november 2018.

2018 - CEOB-OBB_01B.jpeg

Oecumene en de interreligieuze dialoog, evenals de realisatie van het project van een gemeenschappelijke bedevaart met de Rooms-Katholieke bisschoppen van België naar  Sint-Petersburg (19-24 september 2018) namen een prominente plaats in tijdens de discussies.

Metropoliet Athenagoras bracht de bisschoppen de hoogte van een historisch akkoord dat Pre-Chalcedonische Kerken in België ondertekenden, met name het erkennen van de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel als hun vertegenwoordiger bij de Belgische autoriteiten.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux vindt plaats op 14 november 2018.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliare Conferentie, bijeengekomen in Chambésy (Genève) in juni 2009.

Inter-Orthodoxe concelebratie in Rotterdam

In Rotterdam (Nederland) vond de derde opeenvolgende inter-orthodoxe concelebratie plaats in de Kathedraal van de Heilige Nicolas van het Aartsbisdom van België.

Zoals enkele jaren geleden afgesproken, wordt, na de zondag van de Orthodoxie in Brussel, een inter-Orthodoxe Goddelijke Liturgie gehouden in Luxemburg op de tweede zondag van de vasten, en daarna, de vierde zondag van de vasten, is het de beurt aan de orthodoxen in Nederland om te concelebreren en te communiceren aan de gemeenschappelijke Kelk, om aldus op dynamische wijze te getuigen van eenheid en broederschap.

39086957700_8e1d9ec346_o

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door Aartsbisschop Elisey (Patriarchaat van Moskou) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië), evenals vele geestelijken van de verscheidene orthodoxe jurisdicties aanwezig in Nederland.

De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door berouwvolle melodieën van het Griekstalige parochiekoor van Rotterdam, het Nederlandstalige koor van Eindhoven, en het Slavisch zingend koor. Aartspriester Hildo Bos (Patriarchaat van Moskou) hield de homilie, waarin hij in eerste instantie verwees naar het Evangelie van de Metten en het ongeduld van de Heilige Maria Magdalena voor haar ontmoeting met de Verrezene. Hij onderstreepte eveneens het belang van de wil om het goddelijke werk in onze huidige wereld te bevorderen, zoals blijkt uit de eenheid van de orthodoxen en de oprichting van kerken en parochies, met als voorbeeld de vernieuwing van de parochie van de Heilige Katerina in Amsterdam.

40854513102_30234d3a5a_o

Aan het einde van de liturgie uitte Metropoliet Athenagoras zijn vreugde voor deze eucharistische ontmoeting van orthodoxe gelovigen uit Nederland, net voor de grote viering van het Lijden en de Roemrijke Opstanding van de Heer. Hij verwelkomde de nieuwe bisschop van het Patriarchaat in Moskou in Nederland en benadrukte dat de huidige concelebratie de beste start was voor een goede samenwerking ten bate van de Orthodoxe aanwezigheid in Nederland.

Ambassadeur Dimitrios Chronopoulos, vertegenwoordigers van de Griekse strijdkrachten onder leiding van admiraal M. Constantin Saviolidis en een groot aantal gelovigen woonden de Goddelijke Liturgie bij.

Klik hier voor de foto’s.

De viering werd afgesloten met een receptie in de parochiezaal.

Patroonsfeest van de Parochie van de Heilige Katherina in de hoofdstad van Nederland

De jaarlijkse gedachtenis van de Heilige Katherina werd met vreugde geëerd door de parochie in de hoofdstad van Nederland, die gewijd is aan dezelfde Grootmartelares.

De historische orthodoxe parochie van Amsterdam werd halverwege de 17de eeuw gesticht door handelaars van Smyrna en Klein-Azië, die zich in het gebied vestigden. Na een onderbreking in haar bestaan werd ze in de afgelopen jaren gereactiveerd en sinds september 2016 wordt de Goddelijke Liturgie gevierd in kerk dat voor de parochie werd aangekocht.

Deze kerk van de Heilige Katherina bevindt zich in een mooie en charmante buitenwijk van Amsterdam en is de trots van het Aartsbisdom, dat zich met de hulp van de Heilige inzet voor de afbetaling en de voltooiing van de herstellingswerken.

37789746405_2e15201ef3_o

Op zaterdag 25 november 2018 werden de Metten en de Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Monseigneur Athenagoras, die voor de gelegenheid bijgestaan werd door priesters uit de overige parochies van Nederland.

De hymnen van de viering werden met Byzantijnse verhevenheid uitgevoerd door de voorzangers van de parochie, alsook door voorzangers afkomstig uit België en Duitsland, zingend in het Grieks en het Nederlands.

24807513698_5d717915f8_o.jpg

Het goddelijke woord verkondigd door Metropoliet Athenagoras verwees naar het leven en de marteldood van de Grootmartelaar Katherina en naar hoe het onwankelbare geloof van de Heilige een gezond voorbeeld vormt voor de hedendaagse mens.

De Heilige Katherina is een voorbeeld voor onze jongeren vandaag. Zij hield van kennis en onderwijs, was begiftigd met alle goede dingen van God, maar bleef standvastig in haar geloof in Christus, ondanks de uitdagingen en moeilijkheden die zij meemaakte in de jaren dat zij leefde“, benadrukte Zijne Eminentie onder andere.

Na de afloop van de Goddelijke Liturgie volgde een rijkelijke receptie in de aangrenzende parochiezaal, waar in een familiale sfeer en onder begeleid van traditionele instrumenten traditionele liederen uit Griekenland werden opgeluisterd.

37789740275_777a7ab3d8_o

Een nieuwe Parochie in Den Haag

Op 5 november 2017 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de viering van de Goddelijke Liturgie in de schoot van de pas opgerichte Parochie van Apostel Jacobus de Meerdere en de Heilige Paraskeva in Den Haag. Hij was omringd van Aartspriester Willibrord van Ulft en Diaken Barnabas Genbrugge. De Liturgie werd gevierd in de zolder kapel van de Oud-Katholieke Kerk in hartje Den Haag.

20171105_114420

Pas enkele dagen voordien werd in de schoot van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg een nieuwe Parochie opgericht voor de noden van een kleine groep orthodoxe christenen die in deze stad en regio wonen. Dit gebeurde nadat Vader Willibrord officieel overgedragen werd van het Exarchaat van de Parochies van Russische traditie in West-Europa (eveneens behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat). De gelovigen zijn Vader Willibrord gevolgd en maken nu deel uit van de nieuwe Parochie. Het gaat om een kleine groep orthodoxe christenen van diverse afkomst. Maar vergeten wij de bemoedigende woorden van de Heer Jezus niet: ‘Vrees niet, kleine kudde’. In deze tijd hebben wij die woorden meer dan ooit nodig, als een riem onder het hart. De volgelingen van Jezus waren inderdaad maar een kleine kudde. Na een korte periode van begeestering, lezen wij in het evangelie, dat veel leerlingen Hem verlieten. Jezus moet dat heel erg gevonden hebben; zijn volksgenoten hielden hun hart gesloten voor de Blijde Boodschap en verwachtten van Hem alleen brood en wonderen. Daartoe had zijn Vader Hem niet gezonden en Hij vertrouwt meer op Hem dan op de sympathie van de mensen. Van zijn apostelen verlangde Hij hetzelfde. Het vertrouwen in zijn Vader wilde Jezus zijn apostelen meegeven: “Wees niet bang, kleine kudde, het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.” Het Rijk Gods is een gave van God en niemand zal God kunnen beletten de mensen aan zijn Rijk deelachtig te maken. Dit Rijk zal in de tijd moeten groeien als een mostaardzaadje. Het zal getekend zijn door zwakheid en zondigheid van de mensen, maar het zal toch toekomst hebben en op het einde der tijden door God voltooid worden. 

Na de Goddelijke Liturgie was er Agape, waarbij de gelovigen en de Metropoliet met elkaar kennis maakten en uitvoerig in overleg gingen. Metropoliet Athenagoras, en met hem het Orthodox Aartsbisdom, heet Vader Willibrord en zijn kleine kudde van ganser harte welkom.

20171105_124605.jpg

De keuze van de patroonheiligen is als volgt te verklaren. Enerzijds is Apostel Jacobus de Meerdere – één van de zonen van Zebedeus – de patroonheilige van de stad Den Haag. Anderzijds is de Heilige Paravkeva, een Griekse heilige uit Epivates (Thracië, niet zo ver van Constantinopel) die leefde in de 11de eeuw, zeer geliefd door de kleine groep gelovigen! Ze was van adelijke afkomst. Haar vrome ouders hebben haar als kind de woorden van het Heilig Evangelie onderwezen, nl. dat iedereen die de Heer wil volgen, alles moet opgeven om hem tevoren te volgen. Toen haar ouders stierven, gaf ze de wereld op voor de ‘woestijn’, terwijl ze qua leeftijd nog jong was. Eerst wijdde zij haar leven volledig aan God door gebed en vasten. Vervolgens ondernam ze een ascetische strijd in de woestijn van Jordanië. Ze is vooral geliefd bij de orthodoxe christenen in Servië, Roemenië, Moldavië en Bulgarije. In 1641 werden haar relikwieën geschonken aan de Prins van Moldavië, Vasile Lupu, als erkenning voor zijn steun aan het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

IMG-1718.JPG

 

 

 

 

Weekend Orthodox Jeugd van de Benelux (27-29 oktober 2017)

St-Joris-WeertNaar goede gewoonte hield de Orthodoxe Jeugd in de Benelux (OJB-JOB) van 27-29 oktober 2017 haar jaarlijks Orthodox Jongerenweekend. Zo’n 80 orthodoxe jongeren kwamen in “De Kluis” in Sint-Joris-Weert (België) om te leren, praten, en vragen te stellen over “Onze broeder is ons leven – Relatie in het orthodox geestelijk leven volgens de H. Silouan”. Gastspreker was v. Nikolaj Sakharov van het Orthodox Patriarchaal klooster van de H. Johannes de Doper te Maldon, Essex (Verenigd Koninkrijk), familie van de stichter, wijlen Geronda (Starets) Sophrony, een geestelijk kind was van de H. Silouan de Athoniet.

37981487456_44f29ca38f_o

Het rustige dorp St-Joris-Weert is vrij goed bereikbaar per trein en bus. Zoals de naam doet vermoeden, ligt de Kluis echter afgelegen, middenin het Meerdaalwoud. Ze ligt bovendien in een dal, wat het contact met de natuur en met God dan wel vergemakkelijkt, maar niet met mobiele telefoonnetwerken. Het traject van het station of de bushalte naar de Kluis bleek daardoor voor sommigen avontuurlijker dan verwacht.

We werden vrijdagavond hoe dan ook verwelkomd door de verantwoordelijke vader Ciprian Popescu. Het weekend begon met een vegetarisch avondmaal, gevolgd door een eerste avondwandeling langs vrij droge paden door het bos. Intussen hadden we de eenvoudige scoutskapel met een mobiel altaar, ikonen, kaarsenstaander, en wat kaarsen omgevormd tot een stemmig orthodox veldkerkje.

Tijdens de Completen kwam ook de lokale Metropoliet Athenagoras van België zich bij ons aansluiten, samen met de Roemeense priester Agapios uit Náousa in Griekenland. Op het weekend waren trouwens niet minder dan 18 nationaliteiten vertegenwoordigd: Grieken, Polen, Roemenen, Russen, Oekraïeners, en zelfs Nederlanders en Belgen. Toch voelden we ons meteen met elkaar verbonden door het gemeenschappelijke orthodoxe geloof. De vreugde van het gemeenschappelijk gebed en om elkaar terug te zien, ging bijna ongemerkt over in een gezellige samenzang rond het kampvuur.

’s Zaterdags werden we door het klokje naar het ontbijt geroepen, waarna er korte metten werden gevierd, gevolgd door de Hoofdlezing over het weekendthema. Zonder opdringerig te zijn, en evenmin afstandelijk, slaagde v. Nikolaj er in om een levendige dialoog op gang te brengen. We konden ongeremd vragen stellen. Zelfs op de moeilijkste levensvragen rond relaties gaf v. Nikolaj een zo eerlijk mogelijk antwoord. Hij benadrukte daarbij zowel het belang van goede relaties, zeker in onze westerse maatschappij, zonder dat dit ons – zoals de H. Silouan zelf benadrukte – de moed mag laten verliezen. Aan de hand van vele voorbeelden, zowel van oude heiligen, moderne heiligen als gewoon uit het alledaagse westerse leven, verduidelijkte hij wat voor ons de beste weg is. V. Nikolaj vergeleek relaties bijvoorbeeld met een tomaat. Als je niet kunt wachten tot een tomaat rijp (rood) is, zal je nooit weten hoe ze echt smaakt, en ze waarschijnlijk zelfs nooit lusten.

Na de vragenronde, een korte wandeling, en het middageten, werden er praktische werkgroepen gehouden zoals zangles.

Daarna ging v. Nikolaj verder in op onze vragen, en waren er workshops per taalgroep: Grieks (met vader Agapios), Nederlands (met vader Dominique Verbeke, medestichter van de OJB-JOB), Frans (met vader Athanase de Theux, oud-lid van de OJB-JOB) en Engels (met vader Nikolaj). Daarbij werd besproken hoe we de visie van de H. Silouan in ons dagelijks leven kunnen toepassen.

De jonge priester Antonios Tarlizos ging voor in de dienst van de Vespers, samen met diaken Barnabas Genbrugge, en ondersteund door de jongeren, die een meertalig koor hadden gevormd. De gezangen en gebeden vloeiden naadloos over van de ene taal in de andere. V. Antonios is ook een van de stuwende krachten van de OJB-JOB, en werd onlangs tot priester gewijd.

De vredige vespers werden gevolgd door het avondmaal en een wat langere boswandeling. Wie dat wilde kon daarna rustig biechten in de kapel. Het kampvuur bood opnieuw een mooie gelegenheid voor samenzang en verbroedering.

Het weekend werd ’s zondags bekroond met korte metten (waarbij er nog kon gebiecht worden), en de Goddelijke Liturgie. De Liturgie werd voorgegaan door v. Nikolaj en v. Ciprian, bijgestaan door d. Barnabas. De koorzang werd ook nu weer volledig verzorgd door de jongeren zelf, onder leiding van v. Antonios en van Georgios Antoníou.

Daarna ontruimden en veegden we eerst de kamers, vooraleer samen het laatste middagmaal te eten. Uit de afsluiting van het weekend bleek ook ditmaal het enthousiasme van iedereen, zelfs van wie eerst dacht dat het een wat saaie boel zou worden. We stelden vast dat het Jongerenweekend (en de Ontmoetingsdag op 1 mei) eigenlijk naar méé smaakt.

Feest van het orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten

In aanwezigheid van vele gelovigen en geestelijken had op zaterdag 9 september 2017 de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie plaats voor het Hoogfeest van de Geboorte van de Moeder Gods, in het Heilig Klooster te Asten in Noord-Brabant. Er waren gelovigen afgezakt uit de hele Eparchie van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, evenals uit naburige streken in Duitsland, om er het Kloosterfeest mee te vieren.  

De Feestelijke Goddelijke Liturgie werd in deemoed en eenvoud gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, samen met Zijne Excellentie Bisschop Ilarion van Edmonton en de Westerse Eparchie van Canada, en geestelijken van het Heilig Aartsbisdom, in de met bedevaarders gevulde hoofdkerk van het Heilig Klooster.

36996249742_733f1c0a2f_o

De homilie werd verzorgd door Zijne Eminentie de Metropoliet van België, die in het bijzonder dit zei: “zie, lieve vrienden, het geestelijk leven is geen formaliteit. Het is geen toplaagje op een mensenleven. Het is een levenslang zoeken naar Christus, het is een levenslange liturgische ervaring, het is een levenslang mystiek-sacramenteel leven binnen het Lichaan van de Kerk. Dat leven moeten we kiezen, om onze geestelijke strijd en kerkelijk leven te versterken“.

Voor de eindzegen, vierde Zijne Eminentie de Metropoliet de jaarlijkse broodwijding. Na het einde daarvan bedankte hij iedereen voor de inspanning die ze hadden gedaan om aanwezig te zijn in het Heilig Klooster, dat een van genade van de Alheilige Moeder Gods vervulde, geestelijke oase is tenmidden de hedendaagse wereld.

36770930960_22d20d553f_o

Vervolgens bedankte hij Zijne Excellentie Bisschop Ilarion en alle andere aanwezige geestelijken, in het bijzonder de Zeer Eerwaarde Heer Archimandriet Sevastianós Látsas, geestelijke van het Heilig Aartsbisdom van Duitsland, evenals de Zeer Eerwaarde Heer Priester Gabriel Bogdan, geestelijke van het Patriarchaat van Roemenië in België. Hij vergat niet om de Abdis van het Heilig Klooster: Higoumena Johanna, en de andere zusters te feliciteren voor hun belangrijke en godvruchtige werk. Daarna wenste hij dat iedereen de genade van de Alheilige Moeder Gods ten volle zou beleven.

Nadien vierde Metropoliet Athenagoras van België, in aanwezigheid van alle kloosterlingen en bedevaarders, een trisagion voor Moeder Maria zaliger gedachtenis. Tot slot volgde er een receptie voor alle bedevaarders.

37026211551_cc2c4ddb99_o