thodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd bijeengeroepen voor haar 22e gewone vergadering. Deze vergadering ging door op dinsdag 22 juni 2021 , vanwege de gezondheidscrisis via een videoconferentie.  Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) zat de vergadering voor. De deelnemende bisschoppen waren Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheus (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat).


De bisschoppen konden informatie en standpunten uitwisselen over de huidige situatie in de drie Benelux-landen. Bovenal konden ze vaststellen dat een duidelijke verbetering van de indicatoren van de gezondheidscrisis het mogelijk maakt de maatregelen voor bijeenkomsten in het algemeen en voor bijeenkomsten van gelovigen in kerken te versoepelen. Bij kerkdiensten en vieringen mag het aantal gelovigen talrijker zijn. Uiteraard zijn er nog steeds beperkingen, vooral met betrekking tot de sociale afstand en andere toenaderingsgebruiken. Er is hoop dat we tegen het einde van de zomer terug kunnen naar een normale situatie in de kerken. Voorlopig roepen de bisschoppen echter nog op tot voorzichtigheid en respect voor de maatregelen van de autoriteiten.

Nogmaals wezen de bisschoppen op de noodzaak tot activering van de verschillende commissies die opereren onder auspiciën van de Bisschoppenconferentie en de benoeming van nieuwe leden.

De hiërarchen namen kennis van het nieuwe decreet betreffende de parochies in Vlaanderen en de nieuwe verordening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werden ook op de hoogte gebracht van een demonstratie georganiseerd door het Vlaams Parlement, met deelname van vertegenwoordigers van de erediensten, tegen discriminatie en voor het respect van elke persoon en diens eigenheid. Na deze bijeenkomst ondertekenden de vertegenwoordigers van de erediensten en andere deelnemers een Charter over deze onderwerpen.

De bisschoppen gaven hun zegen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het zomerkamp voor kinderen en jongeren, dat voor de 22e keer gezamenlijk wordt georganiseerd door de Orthodoxe Jeugd in Nederland en België en dat dit jaar zal worden gehouden in De Hoge Rielen, België.

De bisschoppen maakten ook kennis met de activiteiten van de Orthodoxe Zendende Instantie in Nederland, waaronder een ontmoeting met de minister van Justitie en een interview.

Binnen het kader van hun pastorale zorg voor het orthodoxe theologische onderwijs in de Benelux, toonden de bisschoppen veel belangstelling voor de informatie over het Centrum voor Orthodoxe Theologie “Sint Irenaeus” aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland, het functioneren ervan en zijn activiteiten. De bisschoppen informeerden ook naar de 30ste verjaardag sinds de oprichting van de Vlaamse afdeling van het Instituut voor Orthodoxe Theologie “Apostel Paulus” in België.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland op 16 november 2021.

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de IVde  Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Boodschap van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux voor de Zondag van de Orthodoxie

De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) richten deze boodschap ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxiezondag, die sinds 1983 in Brussel gezamenlijk wordt gevierd door de vertegenwoordigers van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden in België, en sedert enkele jaren eveneens in Rotterdam voor de orthodoxen van Nederland. Sinds 2014 zijn er ook inter-orthodoxe concelebraties in het Groothertogdom Luxemburg. Aangezien we dit jaar niet samen kunnen vieren willen de hiërarchen-leden van de OBB via dit bericht hun eenheid uitdrukken.

De Zondag van de Orthodoxie is de naam die gegeven wordt aan de eerste zondag van de Vastentijd. Op die dag vieren we de triomf van de orthodoxie en haar overwinning op het iconoclasme, waarbij de iconenverering binnen de kerk in ere hersteld werd. Dit feest werd ingesteld in 843. De iconenverering werd in 730 verboden door keizer Leo III, die bovendien hun vernietiging beval. Jaren later werd de verering van iconen hersteld door keizer Theophilus naar aanleiding van een visioen van de moeder Gods.

Voor orthodoxe christenen is het verbod op en de verwerping van de verering van de iconen van Christus, van de Maagd en van de heiligen een vorm van ketterij: het iconoclasme.

Iconen verwerpen betekent in de orthodoxe theologie het verwerpen van de incarnatie van God in de mens.

De zondag van de Orthodoxie is de dag van de overwinning en de triomf van de Kerk, een dag van opstanding. De vreugde van het eerherstel wordt uitgedrukt in hymnen, door de feestelijke concelebratie van de Goddelijke Liturgie, door de processie met de iconen. Deze Dag van de Orthodoxie heeft ook een intens mystiek karakter omdat het ook een dag van reflectie en introspectie is, waarbij we de manier waarop we zijn licht laten uitstralen in de wereld van vandaag in vraag stellen. Onze Kerk nodigt ons uit om gelovigen en echte kinderen te worden. We vertrouwen erop dat de Heer ons op deze manier waardig zal achten deelnemers worden aan Zijn eeuwige Koninkrijk. Dit feest is voor ons ook een gelegenheid om ons af te vragen: wat is de Orthodoxe Kerk; wat betekent ze in ons leven? Het valt moeilijk uit te leggen wat Orthodoxie werkelijk is omdat orthodoxie meer een ervaring is dan een gedachtegang. Enkele kenmerken van de Orthodoxie beschrijven is mogelijk, maar niet haar natuur. De Orthodoxie is vooral een Kerk die vandaag geroepen wordt om haar rol te spelen in een, helaas, steeds meer ontkerstenende wereld. Orthodoxie is dynamisch, niet statisch of formeel. Ze leeft zoals Christus die “dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Hebr 13,8). Het feest van de Orthodoxie herinnert ons aan onze taak om ons geloof door te geven. Hoe zou dit kunnen indien we het woord van God zelf niet ernstig nemen en doorgeven?

Omwille van de Covid19-pandemie gaan we door een moeilijke periode, zowel op het vlak van ons geloofsleven als in ons dagelijks leven. Artsen en al het verplegend personeel, moedige en toegewijde mannen en vrouwen die zichzelf elke dag overtreffen in de strijd tegen de ziekte, zijn voortdurend in onze gedachten en gebeden. Wij zijn hen onze dank verschuldigd. We danken God omdat we eindelijk een glimp kunnen opvangen van de hoop dat deze plaag binnenkort tot het verleden zal behoren. We hopen en bidden dat de verschillende maatregelen die de regeringen nemen en de vaccins die aan de bevolking worden aangeboden, zullen helpen om deze crisis snel te boven te komen. Nog een weinig geduld! Intussen moeten we onszelf en anderen blijven beschermen door ons bewust en verantwoord te houden aan de geldende sanitaire maatregelen. We bidden dat God jullie blijvend moed zal geven om deze periode door te komen. We verenigen onze gebeden om u een mooie gezegende tijd van berouw en zuivering te wensen in deze Grote Vastenperiode!

We nodigen u alvast uit voor de grote inter-orthodoxe concelebratie van de Zondag van de Orthodoxie in 2022, in de Kathedraal van de Heiligen Aartsengelen in Brussel, en de daaropvolgende zondagen in het Groothertogdom Luxemburg en in Rotterdam.

11 maart 2021

De hiërarchen-leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Brussel – Op donderdag 10 maart 2021 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) bijeen voor een buitengewone coördinatievergadering. Deze ontmoeting vond vanwege de gezondheidscrisis plaats via videoconferentie, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De Conferentie werd bijgewoond door Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië) en Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat).

Zijne Eminentie Metropoliet van België Athenagoras gaf de hiërcharchen-leden van de CEOB-OBB informatie over de moeilijkheden bij het goed functioneren van de eredienst als gevolg van de gezondheidscrisis, en gaf een overzicht van de nog van kracht zijnde beperkingen tot de deelname van de gelovigen aan de diensten en vieringen in de kerken in België, Nederland en Luxemburg. De bisschoppen wisselden van gedachten over de situatie en spraken de hoop uit dat de verspreiding van de pandemie uiteindelijk zal vertragen. Ze spraken en uitten ook hun mening over de veiligheid in de kerken in Europa.

Vanuit de vaststelling dat de feestelijke concelebratie op de Zondag van de Orthodoxie dit jaar onmogelijk is, stelden de bisschoppen namens de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux een boodschap op, gericht aan de orthodoxe gelovigen, om het grote belang van deze dag voor de geschiedenis en het geloof van de Kerk te onderstrepen, om hen een gezegende vastentijd te wensen en om hen te vragen nog wat geduld te hebben tot het liturgische leven terug normaal zal worden. In dezelfde boodschap dankten de bisschoppen de artsen en het verplegend personeel.

De hiërarchen bespraken een “Engagementsverklaring” voor de bestuurders van de orthodoxe verenigingen, evenals voor al degenen die verantwoordelijkheid op zich nemen voor het materiële of financiële beheer in een orthodoxe parochie. Dit verklaring is in overeenstemming met het “Charter voor vertegenwoordigende instanties van de erkende godsdiensten”ondertekend op 26 maart 2019 in Brussel door de Belgische regering en de hoofden van de erkende godsdiensten. Het gaat om het goed beheer van de eigendommen van orthodoxe parochies, volgens concrete criteria die in de tekst van genoemd charter worden opgesomd. De situatie in Nederland en Luxemburg kwam eveneens ter sprake.

De bisschoppen overwogen de noodzaak om de leden van de diverse commissies die werden opgericht en werkzaam zijn binnen de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux te vernieuwen en nieuw leven in te blazen.

De bisschoppen wisselden ook ander nieuws en informatie uit over hun bisdommen.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland op 15 juni 2021.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de IVe Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

20ste bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De twintigste bijeenkomst van de Orthodox Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB) werd vanwege de gezondheidscrisis digitaal gehouden. Ze ging door op dinsdag 17 november 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België, Oecumenisch Patriarchaat) waren de andere deelnemers.

Gezien de huidige situatie vond deze virtuele ontmoeting plaats met een gereduceerde agenda.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België gaf informatie over het leven van de Orthodoxe Kerk in de drie landen van de Benelux, waarna de bisschoppen een evaluatie maakten van de gevolgen van de door de regeringen van de drie landen opgelegde gezondheidsmaatregelen voor het leven van de Kerk. Vooral België is zwaar getroffen door de afkondiging van een nieuwe algemene lock-down, waarbij openbare liturgische vieringen, op enkele zeldzame uitzonderingen na, niet langer zijn toegestaan ​​tot minstens 13 december 2020. De hiërarchen wisselden van gedachten over de gevolgen van deze situatie voor het religieuze en spirituele leven van de Kerk. Ze moedigen de priesters aan om met alle mogelijke middelen hun zorg te blijven betonen aan zieken en andere gelovigen in hun parochies. Ze herinneren alle geestelijken en alle gelovigen aan de noodzaak tot het respecteren van de maatregelen die genomen zijn door de regeringen van de drie landen van de Benelux om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan.

De hiërarchen verenigden hun gebed voor een spoedig herstel van Hunne Gelukzaligheden Patriarch Irenaeus van Servië en Aartsbisschop Anastasios van Albanië, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, en voor alle patiënten die leiden omwille van Covid-19 , terwijl ze de artsen en het verplegend personeel danken.

De bisschoppen deelden ook nieuws en informatie over hun bisdommen en spraken de hoop uit dat de gezondheidsvoorschriften het mogelijk zouden maken de volgende keer fysiek aanwezig te zijn.

De bisschoppen besloten om de volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux te houden op 15 juni 2021.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux kwam tot stand bij besluit van de IVe Pan-Orthodoxe Preconciliaire Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Patroonsfeest van onze Parochie in Den Haag

Den Haag – Op zaterdag 24 oktober 2020 werd in de schoot van onze Parochie van Den Haag het feest gevierd van de Heilige Paraskeva van Epivata, onder wiens bescherming de Parochie onder meer is geplaatst. De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, die omringd was van Aartspriester Willibrord van Ulft, rector van de Parochie, en Priester Alexandros Pitsikakis, rector van de Parochie van de Boodschap van de Moeder Gods in Utrecht. De gezangen werden vertolkt in het Grieks en het Nederlands.

Momenteel hebben de liturgische diensten plaats in de Bethelkerk, in hartje Den Haag, maar er wordt uitgekeken naar een andere kerk, voor een definitievere bestemming.

Op het einde van de Dienst dankte Metropoliet Athenagoras Vader Willibrord en de mensen die hem bijstaan in het bestuur van de Parochie voor alles wat ze doen voor het welzijn van de lokale Kerkgemeenschap. Hij bedankte ook Vader Alexandros om tijd noch moeite te hebben bespaard om de Liturgie mee te vieren.

In zijn homilie sprak Metropoliet Athenagoras ook enkele woorden uit over de Heilige wiens feest gevierd werd. De Heilige Paraskeva werd in de eerste helft van de elfde eeuw geboren te Epivata (vandaag Boiados), bij de Marmara zee, in de buurt van Constantinopel, toendertijd hoofdstad van het Byzantijnse rijk. Haar Griekse ouders, lieve en Godsvrezenden mensen, hebben haar geleerd te leven in vreze Gods en hebben haar in het bijzonder aangemoedigd om haar leven toe te wijden aan goede daden, vasten, gebeden en barmhartigheid. Tijdens de regering van de turken, werden haar relikwieen naar verschillende plekken verplaatst, waar gelovigen hun eerbetoon hebben kunnen geven. Uiteindelijk, in 1641, nadat de hegemoon Vasile Lupu uit Moldavië alle schulden van het Oecumenisch Patriarchaat aan de Turkse bezetter had betaald, heeft de toenmalige Oecumenische Patriarch Parthenios de Oude (1639-1644) besloten om de relikwieën als dankgebaar te schenken aan Moldavië. Op 13 juni 1641 werden haar eerbiedwaardige relikwieën ondergebracht in het Heilige Klooster van de Drie Hiërarchen te Iasi. Op 23 april 1887, werden de relikwieën overgebracht naar de nieuwe Kathedraal van Iasi, waar ze tot op heden bewaard worden. Vandaar dat de Heilige Paraskeva beschouwd wordt als de Beschermster van Moldavië. Gelovigen uit de hele wereld eren Heilige Paraskeva door ieder jaar deel te nemen aan de diensten op 14 oktober en door de Heilige te vragen om voor ons te bidden. De Heilige Paraskeva, de Verlichtster van Moldavië, brengt ons de hoop der overwinning over de zonden, conflicten en ontberingen in de wereld door nederige en allemachtige liefde van de Heer Jezus Christus, wie alle mensen lieft hebt.

Nadien volgde een klein moment van ontmoeting in de nabijgelegen zaal.

19e Vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB)

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 17 juni 2020 voor de negentiende keer bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, Charbolaan 71 in Brussel. De vergadering werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat, Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph – Patriarchaat van Roemenië) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië).

Vooraleer aan de werkzaamheden van de vergadering te beginnen werd het nieuwe lid van het OBB, Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, verwelkomd door de voorzitter en de andere bisschoppen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, waarbij zij hun vreugde en wensen uitten ter gelegenheid van zijn verheffing tot het episcopaat.

De voorzitter bracht vervolgens de andere bisschoppen op de hoogte van het leven van de Orthodoxe Kerk in de drie landen van de Benelux. De door de regeringen opgelegde maatregelen om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden en de gevolgen daarvan op het religieuze leven van de Orthodoxe Kerk in de drie Benelux-landen stonden centraal in de informatie en bedenkingen van de bisschoppen tijdens deze vergadering. Zij wisselden vooral van gedachten over de diverse reglementeringen tijdens deze periode van gezondheidscrisis.

Informatie over het nieuw decreet m.b.t. het beheer van religieuze gemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een ontmoeting met de Vlaamse Regering in het kader van de aanvragen tot erkenning van parochies waren andere punten die door de bisschoppen aan de orde werden gesteld.

Verder werd de impact van COVID-19 op het verloop van festiviteiten en traditionele Te Deums voor de nationale feestdagen in België en Luxemburg onderzocht. Er werd voorgesteld om jaarlijks alle orthodoxe gemeenschappen van Brussel samen te brengen vanaf 2021 voor een “Te Deum” op een zondag dichtbij de datum van de Nationale Feestdag van België, zoals nu al het geval is in het Groothertogdom Luxemburg.

De bisschoppen besloten ook in mei 2021 de pelgrimstocht naar Georgië te maken.

De aanwezigheid van de Orthodoxe Kerk in Nederland en de overplaatsing van het Orthodox Theologisch Instelling Sint-Irineus van de Universiteit van Amsterdam naar de Universiteit van Nijmegen kwamen aan bod.

De bisschoppen bestudeerden het leven en de ontwikkeling van de diverse orthodoxe aanwezigheden in België, Nederland en Luxemburg door nieuws en informatie uit te wisselen.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux zal doorgaan op 17 november 2020.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, in juni 2009 in Chambésy (Genève).

Herdersbrief van Metropoliet Athenagoras voor Grote Week

Herdersbrief
van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België,
Exarch van Nederland en Luxemburg

 

Excellentie,
Eerwaarde vaders,
Eerwaarde moeder en zusters,
Dierbare broeders en zusters,

We staan vòòr de Heilige en Grote Week en het Grote Feest van Christus Opstanding. Pasen is voor ons, orthodoxe christenen, het hoogtepunt van het liturgisch jaar, het feest der feesten, de plechtigheid der plechtigheden. Het is de eucharistische dag bij uitstek, ‘het feestmaal des geloofs’ (Heilige Johannes Chrysostomos).

Metr.Athenagoras

Net nu, in deze zeer heilige periode van de Grote Vasten en de Grote Week, beleven we wat voor ons allemaal tot nu toe onbekend was. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn verregaande maatregelen van kracht die een belangrijke impact hebben op het dagelijkse leven. De overheden van onze respectievelijke landen hebben maatregelen genomen, waaraan we ons heel strikt moeten aan houden. De situatie wordt verder geëvalueerd.

Dit betekent dat we om het welzijn van onszelf en onze medemensen genoodzaakt zijn thuis te blijven. Dit betekent ook dat het onmogelijk is om liturgische vieringen te houden. Dit is voor ons allen bijzonder moeilijk, maar we hebben geen andere keuze dan ons er aan te houden. Deze situatie dwingt ons deze weken het christendom te beleven zoals in de tijd van de Primitieve Kerk, de tijd van de catacomben, waarbij we opnieuw de ‘huiskerk’ ontdekken.

Als herder van dit Heilig Aartsbisdom moedig ik jullie aan thuis zoveel mogelijk de liturgische diensten of delen ervan te bidden, vòòr uw iconen, samen met uw huisgenoten. We gaan pogen enkele teksten en ander materiaal te publiceren op de website van ons Aartsbisdom, die u hierbij kunnen helpen.

Ik spoor u aan vurig te bidden, ook opdat deze epidemie moge stoppen. Bidden we ook voor de slachtoffers en hun rouwende families, maar evenzeer voor al diegenen die instaan voor de zorg in ziekenhuizen, wooncentra, andere instellingen en bij noodlijdenden thuis. Het samenvallen van de strijd tegen het coronavirus en de vastentijd is een oproep om te strijden tegen alle ‘virussen’ die ons geestelijk kunnen schaden: egoïsme, verdeeldheid, boosaardigheid, ontmoediging.

Rekening houdend met de maatregelen die door onze overheden werden genomen en conform het besluit van de Moeder Kerks, het Oecumenisch Patriarchaat, heb ik de volgende ernstige en moeilijke beslissing genomen:

1. Er zullen slechts in de volgende kerken van ons Aartsbisdom liturgische diensten mogen worden gevierd: de Kathedraal van de HH. Aartsengelen in Brussel, de Kathedraal van de Heilige Nikolaas in Rotterdam en de Kathedraal van de Heilige Nikolaas in Luxemburg.

2. Er zullen slechts een beperkt aantal diensten worden gevierd, zijnde: de Goddelijke Liturgie van Palmzondag, de Goddelijke Liturgie van Grote Donderdag, de Vespers van Grote Vrijdag en de Metten en Goddelijke Liturgie van de Opstanding. Ik zal verdere instructies geven aan de bisschoppelijke vicarissen.

3. Er zullen geen andere liturgische diensten worden gevierd.

4. Deze diensten worden gevierd door slechts één (1) celebrant, zijnde de metropoliet in Brussel, en de bisschoppelijke vicarissen in Nederland en Luxemburg, in de respectievelijke landen.

5. Deze diensten gebeuren achter gesloten deuren en er zijn slechts maximum twee (2) personen toegestaan die de celebrant bijstaan voor het verzorgen van de zang. Niemand anders woont de diensten bij.

6. In de andere kerken worden geen diensten gevierd. De kerken blijven ook dicht! De clerus en gelovigen worden uitgenodigd thuis te bidden.

7. Op Grote Woensdag vieren de priesters thuis het sacrament van de Ziekenzalving, bijgestaan door hun presbytera en kinderen. Men bidde speciaal voor Vader Athanasios Karatzogiannis, die heden in het ziekenhuis werd opgenomen.

8. Ik vraag onze priesters telefonisch en via andere kanalen contact te houden met hun parochianen.

9. We hopen en bidden dat we de teruggave van het Feest van Pasen, op woensdag 27 mei 2020, zullen kunnen vieren als ons aller Pasen dit jaar!

10. Dit besluit dient gezien te worden als een toegeving, een economie, toegekend door de lokale bisschop, die de ondertekenaar is van deze brief.

Laat mij deze boodschap beëindigen met troostende woorden van Archimandriet Zacharias van het Patriarchaal Monasterium van Maldon (Essex): «Daarom, mijn dierbare broeders, is het niet nodig om heldhaftige belijdenissen af te leggen tegen de regering vanwege de voorzorgsmaatregelen die zij neemt voor het welzijn van alle mensen. We mogen ook niet wanhopen, maar enkel wijze manieren bedenken om onze levende communicatie met de Persoon van Christus niet te verliezen. Niets kan ons schaden, we moeten gewoon geduld hebben voor een bepaalde periode en God zal ons geduld zien; elk obstakel, elke verleiding wegnemen en we zullen weer de daggeraad van vreugdevolle dagen zien, en we zullen onze gemeenschappelijke hoop en liefde vieren die we hebben in Christus Jezus».

Met vaderlijke liefde en genegenheid.

Te Brussel, in het Heilig Aartsbisdom, op 9 april 2020

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

Brief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras aan de clerus

Aan Zijne Excellentie de Hulpbisschop,
Aan de Eerwaarde Priesters en Diakens,
van ons Aartsbisdom,

Met het verschijnen en verspreiden van het coronavirus maken we ongetwijfeld ongeziene en moeilijke tijden door en we bidden tot de Heer voor elke genadegave!

Bij deze laat ik u een nieuw Communiqué geworden van de Heilige Synode van onze Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat, die tot nader order om de opschorting van alle liturgische diensten vraagt. Dit is waar ook de autoriteiten van onze landen om vragen.

Metrop.Athenagoras

Ik ben me ervan bewust dat – indien we geen beterschap zien van de situatie – we dit jaar een heel moeilijke Heilige en Grote Week en Feest van de Opstanding van Christus zullen beleven, zonder liturgische diensten, zonder Goddelijke Liturgie, zonder Heilige Communie. We moeten onze gelovigen echter aanmoedigen om thuis, vòòr hun iconen, de diensten te bidden, precies zoals Metropoliet Johannes van Pergamon onlangs aanspoorde in een interview. Wellicht kunnen wij hen op onze websites liturgische teksten aanbieden. Bovendien worden we geroepen om onze gelovigen telefonisch of op een andere manier bij te staan en aan te moedigen in deze bizarre omstandigheden waarin angst intrede doet in hun leven. We weten evenwel dat Christus de overwinnaar is van alle kwaad! Laten we bidden en hopen dat ook wij – met Gods hulp en zo spoedig mogelijk – dit kwaad mogen overwinnen en dat we straks onze intieme gemeenschap met onze algoede en menslievende God, verder kunnen beleven!

Ik dank u ook voor uw gebeden voor onze confrater, Vader Nikolaos Palamianakis, die geleidelijk herstelt! Godzijdank!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in Christus.

Uw Metropoliet,

† Athenagoras van België

 

+       +       +

 

COMMUNIQUE VAN DE HEILIGE SYNODE VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT

Met zijn communiqué van 18 maart kondigde het Oecumenisch Patriarchaat het besluit af om alle kerkelijke rituelen en evenementen op zijn grondgebied tot het einde van de maand op te schorten, evenals zijn voornemen om op de kwestie terug te komen, indien dit door recente ontwikkelingen nodig zou worden geacht.

Aangezien het aantal gevallen van COVID-19 zich wereldwijd dramatisch vermenigvuldigt, met vele slachtoffers tot gevolg, en omdat daarom het – terecht – opleggen van strikte en restrictieve maatregelen in bijna elk land voortduurt, zal het bovengenoemde verbod tot nader order, en afhankelijk van het verloop van de pandemie, onvermijdelijk van toepassing blijven voor het Heilig Centrum van de Fanar, en voor de Bisdommen van de Oecumenische Troon over de gehele wereld.

De Moederkerk van Constantinopel bidt en wenst dat snel het juiste effectieve medicijn wordt gevonden om de ziekte te bestrijden, om deze grote crisis te overwinnen en de effecten ervan op de samenleving en de economie aan te pakken.

Vanwege het hoofdsecretariaat
van de Heilige en Gezegende Synode

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg m.b.t. het coronavirus

Excellentie,
Eerwaarde vaders,
Eerwaarde moeder en zusters,
Dierbare broeders en zusters,

Laten we, geconfronteerd met de moeilijkheden die in meer of mindere mate door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, ons vertrouwen in de Heer hernieuwen en deze situatie met christelijke liefde onder ogen zien. Elke situatie is goed voor een christen die vooruitgang wil boeken, maar de situatie is in elk deel van de wereld anders. De gemeenschap van heiligen brengt ons ertoe om van ons alles te maken wat anderen raakt, want “als een lid lijdt, lijden allen met hem” (1 Kor. 12, 26). Laten we bij elke noodsituatie bidden voor degenen die kritieke situaties meemaken, zoals mensen die nu zwaar getroffen zijn door het coronavirus, populaties die gedwongen zijn te emigreren om te overleven (de huidige Syrische exodus), gezinnen die getroffen zijn door een tragedie, enz.

37731714_10155613514221074_7856477950210736128_n

COVID-19 leidde tot een noodsituatie, veranderde het gebruikelijke levensritme en beïnvloedde de algemene gemoedstoestand. Het is goed om te onthouden dat de Heer ons Zijn genade geeft om ons ook in deze onzekere situaties te heiligen. Laten we elkaar helpen om er dag in dag uit mee om te gaan; houd er rekening mee dat wanneer we gedwongen worden ons externe werk te beperken, we ons innerlijk kunnen ontwikkelen.

Om te reageren op de evolutie van de pandemie, voeren de burgerlijke autoriteiten van elk land preventie- en controlemaatregelen in. Weet echter dat wanneer we in onze landen geen liturgische diensten kunnen vieren, daar waar toegestaan is liturgieën gevierd worden voor het leven van de wereld en in diepe spirituele eenheid met het Godsvolk. Laten we fantasierijk zijn in het levend houden van de apostolische zending en het dienen van anderen, nu de voorzichtigheid en gezindheid van de burgerlijke autoriteiten ons niet toelaten elkaar te ontmoeten. Weet ook dat hierin het christelijke leven intenser wordt beleefd.

Maar vergeten we bovenal niet: de Kerk was, is en blijft het Lichaam van Christus. Communicatie met God is persoonlijk en vindt overal en op alle manieren plaats. De Heilige Communie is de verbindende schakel die ons in leven houdt en verbonden met het Lichaam van Christus. De Heilige Communie heeft echter geen magische eigenschappen en als de juiste spirituele omstandigheden er niet zijn, wordt het volgens Apostel Paulus schaamte en kritiek.

Bovendien viert onze Kerk de vijfde zondag van de Heilige en Grote Vasten de Heilige Maria van Egypte, die slechts één keer in haar leven het grote mysterie van de heilige communie heeft ontvangen. De kwalitatieve en kwantitatieve omvang van onze wil is het criterium waarmee onze Heer ons geloof en onze toewijding aan zijn wil zal meten. Het is om deze reden niet de plaats, maar de wijze die telt. De alziende God ziet de onzichtbare strijd van eenieder en geeft het rechtvaardige voordeel aan ieder van ons als rechtvaardig en barmhartig.

Bovendien maakt onze lokale Kerk deel uit van de samenleving waarin we leven. Ze wordt hier gerespecteerd dankzij de onvermoeibare inspanningen van haar vertegenwoordigers. Het spreekt voor zich dat ze leeft en handelt in overeenstemming met de verordeningen van de wettelijk gekozen regeringen van onze landen en hun besluiten. Wanneer ze het niet eens is met richtlijnen, lanceert ze een protest en geeft haar standpunt weer. Soms wordt haar stem gerespecteerd en worden haar verzoeken geaccepteerd.

Dit is de reden waarom de beslissing van ons Aartsbisdom in deze turbulente periode precies in deze context wordt geregeld, in overeenstemming met de beslissing van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat en de relevante koninklijke en ministeriële besluiten. Deze maatregelen veroorzaken ons natuurlijk veel verdriet, omdat ons liturgisch leven wordt onderbroken en vooral in een periode van intense spirituele strijd. Maar met pijn in het hart moeten we discipline hebben en de richtlijnen van de regering toepassen, uit respect ook voor het leven en de gezondheid van alle mensen.

Laten we vooral de zorgverleners dankbaar zijn, die tegenwoordig een dienst vol opoffering verlenen. Laten we aandachtig voor hen zijn, hen steunen en hen aanmoedigen in hun werk.

Wees verzekerd dat ik als herder van dit Aartsbisdom dagelijks op mijn knieën en met warme tranen zal bidden voor de relikwieën van de heilige en roemrijke Grootmartelares Marina, die zich in de kapel van ons Aartsbisdom bevinden.

Kortom, laten we bidden dat dit moment ook een gelegenheid moge zijn om ons nog dichter tot de Heer toe te vertrouwen, door vrede en vreugde om ons heen te zaaien, en vooral dat God ons helpe deze tragedie voor de hele mensheid zo snel mogelijk te overwinnen.

Met vaderlijke liefde en genegenheid.

Te Brussel, in het Heilig Aartsbisdom, op 18 maart 2020

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

Kerstboodschap Metropoliet Athenagoras

Prot. N° 1010/2019

Dierbare broeders en zusters in Christus,

“Christus is geboren, loof Hem; Christus komt uit de hemel, ga hem tegemoet; Christus is op aarde, sta op. Mogen de hemelen zich verheugen en de aarde zich verheugen vanwege hem die hemels en dan aards is. Christus is in het vlees: jubel”.

Icoon_Geboorte_Christus

De Heilige Gregorios de Theoloog nodigt ons uit om Kerstmis te vieren in een geest van terughoudendheid, kalmte en meditatie: “Laten we het feest vieren, niet als een profane plechtigheid maar op een goddelijke manier” omdat “het de plechtigheid is van de Theofanie of van de Geboorte. De naam van Theofanie komt van het feit dat hij ons verschenen is, de naam van Geboorte, van het feit dat hij geboren werd”.

“Wij, die Christus, het Woord, als een voorwerp van aanbidding hebben, als we sommige genoegens moeten nemen, laten we ze dan nemen in het woord, in de goddelijke wet, in de verhalen, vooral deze die betrekking hebben op de huidige plechtigheid”.

Deze diepzinnige woorden van de Heilige Gregorios de Theoloog, die hierboven worden aangehaald, wekken gevoelens van grote vreugde en hoop op vanwege de grote neerbuiging waaraan God zich heeft verwaardigd voor het welzijn van zijn kinderen.

Doorheen de hele geschiedenis van de mensheid heeft God zijn kinderen geroepen om, na de val van Adam en Eva, naar Hem terug te keren. Hij heeft ons geroepen door de profeten en alle trouwe en heilige mannen en vrouwen die de voorouders zijn van onze Heer Jezus Christus, tot Johannes de Doper. Vandaag vieren we de ultieme roeping van God tot zijn kinderen, namelijk de menswording van God uit een vrouw, de Alheilige Moeder Gods, en het verblijf van God als mens op deze aarde, onder ons. We zijn geroepen om op deze ontzagwekkende en liefdevolle handeling van God te reageren met een dramatische verandering in ons leven. We zijn geroepen om een verandering aan te brengen, waardoor we niet meer de vleselijke en materiële dingen van deze wereld zullen liefhebben, maar al onze liefde voortaan zullen richten op God en de eeuwige dingen van de hemel. Precies zoals de Heilige Gregorios het zo mooi verwoordt: “Want we vieren dit feest niet als een heidens feest, maar op een goddelijke manier; niet op een wereldse manier maar op een manier die de wereld te boven gaat”.

Terwijl we heden deze kostbare tijd doorbrengen met familie en vrienden, laten we hen waarderen als het geschenk van God aan ons en ons meer richten op onze liefde voor hen dan op de materiële en commerciële dingen die onze seculiere samenleving propageert.

Laten we ons, te midden van de grote vreugde van dit feest, altijd bewust zijn van de lijdende mensen over de hele wereld, vooral waar oorlog en burgeroorlog woedt, en laat ons bidden dat onze Heer, de Vredevorst, hun de vrede zal brengen die alleen van boven kan komen.

Ook dit jaar verzoek ik u nooit onze Moeder-Kerk, het Oecumenisch Patriarchaat, te willen vergeten. Ik verzoek u met aandrang dat uw liefde voor ons Patriarchaat ook in daden uitdrukking zou krijgen, vooral door uw substantiële gift bij de omhaling ervoor.

Ik dank u bij voorbaat en nodig u uit tot het snijden van het Basiliosbrood in onze Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, op zondag 12 januari 2020 om 16u.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2019.


+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg