Gouden Jubileum van het Orthodox Klooster Profeet Elias in Nederland

De vijftigste verjaardag van het Orthodox Klooster van Sint Hubert Mill (Noord-Brabant) werd op zaterdag 23 juli 2022 gevierd met een bisschoppelijke Liturgie. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarch) die voorging in de viering van de Goddelijke Liturgie, omringd van zes priesters en een diaken. Nog vier priesters, de Abdis en zuster van het Orthodox Klooster van Asten en een menigte van gelovigen waren in gebed verenigd. De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door de samenzang van aanwezige gelovigen.

In zijn homilie had Metropoliet het over het leven en het belang van de Profeet Elias in het leven van de christenen vandaag. “In onze dagen blijft de profeet Elias prediken tot Gods volk en roept hij iedereen op zich te bekeren en elke afgod en valse godheid te verlaten. Ook vandaag predikt de profeet Elias tot ons, om met zuiverheid en waar geloof naar de Heer terug te keren en om niet toe te staan dat valse leringen ons hart onzuiver maken. (…) Vandaag roept de Profeet ons toe en zegt dat de Here God leeft en Zijn volk zal oordelen naar hun werken! Bekeer u en keer terug naar de Heer van liefde en u zult Zijn heerlijkheden zien! Laten we het vurige geloof van de profeet Elias navolgen. Laten we hem als voorbeeld nemen. Laten we in ons hart, als in vurige strijdwagens, Christus onze Verlosser ontvangen. (…) Laten we onze zwakke natuur verlaten en bovenal Christus verheerlijken en met deugden uitroepen: inderdaad, Heer, U bent onze God, de enige ware God”.

Na de Goddelijke Liturgie sprak Metropoliet Athenagoras over de merkwaardige figuur die wijlen Archimandriet Pachom was, die de moed had om hier een klooster te stichten. Hij had weliswaar de steun van de Aartsbisschoppen Georges van Syracuse, Georges van Evdokia en Gabriël van Komana, die hiërarchen waren die begaan waren met de inplanting van de Orthodoxie in onze contreien. Metropoliet Athenagoras herinnerde ook dat wijlen Moeder Maria er dire jaar heeft verbleven, voor ze haar eigen Klooster heeft opgericht op een afstand van slechts enkele tientallen kilometers. De metropoliet verklaarde ook hoe het Klooster nu behoort tot het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Hij vroeg tenslotte ook om te bidden opdat God en de Moeder van God er opnieuw monniken zou heenzenden.

Nadien namen enkele verantwoordelijken van het bestuur van de Stichting Orthodox Klooster Profeet Elias het woord en lieten weten hoe blij ze waren dat dit gouden jubileum kon worden gevierd. Vader Josef Sikhora heeft een icoon van de Profeet Elias meegebracht, geschilderd door de monialen van het Klooster in Trazegnies, icoon die door hen geschonken wordt aa het Klooster van Sint Hubert Mill.

Iedereen werd uitgenodigd voor een ware Agape in de tuinen van het Klooster, waar men gezorgd had voor een mooi buffet. Het was voor velen de gelegenheid tot ontmoeting, iets waar maar erg naar hunkert in deze post-coronatijd. Voortaan zal er in principe de tweede en vierde zondag van de maand Goddelijke Liturgie worden gevierd, iets waar de trouwe vrienden van het Klooster zich bijzonder om verheugen. 

Advertentie

Klooster Profeet Elias in Sint Hubert viert feest

Nog niet zo lang geleden werd het Klooster van de Heilige Profeet Elias, dat vijftig jaar geleden in Sint Hubert werd opgericht door wijlen Vader Pachom, opgenomen in de schoot van ons Aartsbisdom. Het heeft altijd behoort tot het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, weliswaar tot het Exarchaat van de parochies van Russische traditie, maar werd met besluit van de Heilige Synode van de Oecumenische Troon van 27 november 2018 overgeheveld naar ons Aartsbisdom.

We zijn heel verheugd in deze maand juli het patroonsfeest en tevens de vijftigste verjaardag van het Klooster te mogen vieren. U bent allen hartelijk uitgenodigd.

Uitnodiging voor een inter-orthodoxe gebedsdag in RotterdamAan de priesters, diakens en gelovigen
van de orthodoxe parochies in Nederland


Eerwaarde Vaders,
Dierbare broeders en zusters in Christus,

Het is met veel pijn in het hart dat we machteloos toekijken tot wat zich heden afspeelt in Oekraïne. Dit is iets waar we van dachten dat dit zich in Europa nooit meer zou afspelen. En toch doet de boze weer zijn werk. Aschuwelijk! Maar als christenen bidden we tot God diegenen die in duisternis leven te verlichten en hen tot inzicht te laten komen en zij stoppen met deze gruwelijke misdaden.

Laten we samen bidden! Ik nodig u en uw parochianen uit tot een inter-orthodoxe gebedsdag, op zondag 3 april 2022, de 4e zondag van de Grote Vasten. We doen dit nu al enkele jaren op de Zondag van de Heilige Johannes Climacus. ‘s Ochtends is er de inter-orthodoxe Liturgie (9-12u). ’s Avonds vieren we inter-orthodoxe Berouwvolle Vespers (17-18u), beide gevierd in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Nikolaas in Rotterdam (Westzeedijk 333).

In de hoop u daar talrijk te mogen verwelkomen, verblijf ik met hartelijke groeten in Christus,

In Brussel, in het Aartsbisdom, op 4 maart 2022

Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Metropoliet Athenagoras, de aartsbisschop van de Benelux, over de situatie in Oekraïne

Wat er zich heden in Oekraïne afspeelt, stemt ons bijzonder droevig en veroordelen wij ten stelligste. Deze oorlog treft miljoenen onschuldige mensen. Daarom moeten de vijandelijkheden onmiddellijk worden gestaakt en moet president Poetin de militaire operaties stopzetten. Het is van het grootste belang dat men in alle sereniteit aan de gesprekstafel zit, want als orthodoxe christenen veroordelen we geweld en agressie. Bovendien wordt een oorlog tussen christenen als een broederoorlog gezien.

De meesten van ons kennen de oorlog in Europa uit de verhalen van onze ouders en grootouders, uit de geschiedenis verhaald in films en boeken. Deze aanval op een vreedzame en soevereine natie herinnert er ons helaas aan dat het werk voor de vrede in de wereld nooit voltooid is.

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg mag niet stilzwijgen. Laten we samen bidden opdat het gezond verstand deze moorddadige oorlog doet stoppen en dat de verantwoordelijken ervan de weg van respect en tolerantie terugvinden! We reiken de hand aan al onze broeders en zusters die door deze oorlog lijden en openen ons hart.

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd bijeengeroepen voor haar 22e gewone vergadering. Deze vergadering ging door op dinsdag 22 juni 2021 , vanwege de gezondheidscrisis via een videoconferentie.  Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) zat de vergadering voor. De deelnemende bisschoppen waren Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheus (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat).


De bisschoppen konden informatie en standpunten uitwisselen over de huidige situatie in de drie Benelux-landen. Bovenal konden ze vaststellen dat een duidelijke verbetering van de indicatoren van de gezondheidscrisis het mogelijk maakt de maatregelen voor bijeenkomsten in het algemeen en voor bijeenkomsten van gelovigen in kerken te versoepelen. Bij kerkdiensten en vieringen mag het aantal gelovigen talrijker zijn. Uiteraard zijn er nog steeds beperkingen, vooral met betrekking tot de sociale afstand en andere toenaderingsgebruiken. Er is hoop dat we tegen het einde van de zomer terug kunnen naar een normale situatie in de kerken. Voorlopig roepen de bisschoppen echter nog op tot voorzichtigheid en respect voor de maatregelen van de autoriteiten.

Nogmaals wezen de bisschoppen op de noodzaak tot activering van de verschillende commissies die opereren onder auspiciën van de Bisschoppenconferentie en de benoeming van nieuwe leden.

De hiërarchen namen kennis van het nieuwe decreet betreffende de parochies in Vlaanderen en de nieuwe verordening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werden ook op de hoogte gebracht van een demonstratie georganiseerd door het Vlaams Parlement, met deelname van vertegenwoordigers van de erediensten, tegen discriminatie en voor het respect van elke persoon en diens eigenheid. Na deze bijeenkomst ondertekenden de vertegenwoordigers van de erediensten en andere deelnemers een Charter over deze onderwerpen.

De bisschoppen gaven hun zegen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het zomerkamp voor kinderen en jongeren, dat voor de 22e keer gezamenlijk wordt georganiseerd door de Orthodoxe Jeugd in Nederland en België en dat dit jaar zal worden gehouden in De Hoge Rielen, België.

De bisschoppen maakten ook kennis met de activiteiten van de Orthodoxe Zendende Instantie in Nederland, waaronder een ontmoeting met de minister van Justitie en een interview.

Binnen het kader van hun pastorale zorg voor het orthodoxe theologische onderwijs in de Benelux, toonden de bisschoppen veel belangstelling voor de informatie over het Centrum voor Orthodoxe Theologie “Sint Irenaeus” aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland, het functioneren ervan en zijn activiteiten. De bisschoppen informeerden ook naar de 30ste verjaardag sinds de oprichting van de Vlaamse afdeling van het Instituut voor Orthodoxe Theologie “Apostel Paulus” in België.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland op 16 november 2021.

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de IVde  Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Boodschap van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux voor de Zondag van de Orthodoxie

De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) richten deze boodschap ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxiezondag, die sinds 1983 in Brussel gezamenlijk wordt gevierd door de vertegenwoordigers van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden in België, en sedert enkele jaren eveneens in Rotterdam voor de orthodoxen van Nederland. Sinds 2014 zijn er ook inter-orthodoxe concelebraties in het Groothertogdom Luxemburg. Aangezien we dit jaar niet samen kunnen vieren willen de hiërarchen-leden van de OBB via dit bericht hun eenheid uitdrukken.

De Zondag van de Orthodoxie is de naam die gegeven wordt aan de eerste zondag van de Vastentijd. Op die dag vieren we de triomf van de orthodoxie en haar overwinning op het iconoclasme, waarbij de iconenverering binnen de kerk in ere hersteld werd. Dit feest werd ingesteld in 843. De iconenverering werd in 730 verboden door keizer Leo III, die bovendien hun vernietiging beval. Jaren later werd de verering van iconen hersteld door keizer Theophilus naar aanleiding van een visioen van de moeder Gods.

Voor orthodoxe christenen is het verbod op en de verwerping van de verering van de iconen van Christus, van de Maagd en van de heiligen een vorm van ketterij: het iconoclasme.

Iconen verwerpen betekent in de orthodoxe theologie het verwerpen van de incarnatie van God in de mens.

De zondag van de Orthodoxie is de dag van de overwinning en de triomf van de Kerk, een dag van opstanding. De vreugde van het eerherstel wordt uitgedrukt in hymnen, door de feestelijke concelebratie van de Goddelijke Liturgie, door de processie met de iconen. Deze Dag van de Orthodoxie heeft ook een intens mystiek karakter omdat het ook een dag van reflectie en introspectie is, waarbij we de manier waarop we zijn licht laten uitstralen in de wereld van vandaag in vraag stellen. Onze Kerk nodigt ons uit om gelovigen en echte kinderen te worden. We vertrouwen erop dat de Heer ons op deze manier waardig zal achten deelnemers worden aan Zijn eeuwige Koninkrijk. Dit feest is voor ons ook een gelegenheid om ons af te vragen: wat is de Orthodoxe Kerk; wat betekent ze in ons leven? Het valt moeilijk uit te leggen wat Orthodoxie werkelijk is omdat orthodoxie meer een ervaring is dan een gedachtegang. Enkele kenmerken van de Orthodoxie beschrijven is mogelijk, maar niet haar natuur. De Orthodoxie is vooral een Kerk die vandaag geroepen wordt om haar rol te spelen in een, helaas, steeds meer ontkerstenende wereld. Orthodoxie is dynamisch, niet statisch of formeel. Ze leeft zoals Christus die “dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Hebr 13,8). Het feest van de Orthodoxie herinnert ons aan onze taak om ons geloof door te geven. Hoe zou dit kunnen indien we het woord van God zelf niet ernstig nemen en doorgeven?

Omwille van de Covid19-pandemie gaan we door een moeilijke periode, zowel op het vlak van ons geloofsleven als in ons dagelijks leven. Artsen en al het verplegend personeel, moedige en toegewijde mannen en vrouwen die zichzelf elke dag overtreffen in de strijd tegen de ziekte, zijn voortdurend in onze gedachten en gebeden. Wij zijn hen onze dank verschuldigd. We danken God omdat we eindelijk een glimp kunnen opvangen van de hoop dat deze plaag binnenkort tot het verleden zal behoren. We hopen en bidden dat de verschillende maatregelen die de regeringen nemen en de vaccins die aan de bevolking worden aangeboden, zullen helpen om deze crisis snel te boven te komen. Nog een weinig geduld! Intussen moeten we onszelf en anderen blijven beschermen door ons bewust en verantwoord te houden aan de geldende sanitaire maatregelen. We bidden dat God jullie blijvend moed zal geven om deze periode door te komen. We verenigen onze gebeden om u een mooie gezegende tijd van berouw en zuivering te wensen in deze Grote Vastenperiode!

We nodigen u alvast uit voor de grote inter-orthodoxe concelebratie van de Zondag van de Orthodoxie in 2022, in de Kathedraal van de Heiligen Aartsengelen in Brussel, en de daaropvolgende zondagen in het Groothertogdom Luxemburg en in Rotterdam.

11 maart 2021

De hiërarchen-leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Brussel – Op donderdag 10 maart 2021 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) bijeen voor een buitengewone coördinatievergadering. Deze ontmoeting vond vanwege de gezondheidscrisis plaats via videoconferentie, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De Conferentie werd bijgewoond door Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië) en Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat).

Zijne Eminentie Metropoliet van België Athenagoras gaf de hiërcharchen-leden van de CEOB-OBB informatie over de moeilijkheden bij het goed functioneren van de eredienst als gevolg van de gezondheidscrisis, en gaf een overzicht van de nog van kracht zijnde beperkingen tot de deelname van de gelovigen aan de diensten en vieringen in de kerken in België, Nederland en Luxemburg. De bisschoppen wisselden van gedachten over de situatie en spraken de hoop uit dat de verspreiding van de pandemie uiteindelijk zal vertragen. Ze spraken en uitten ook hun mening over de veiligheid in de kerken in Europa.

Vanuit de vaststelling dat de feestelijke concelebratie op de Zondag van de Orthodoxie dit jaar onmogelijk is, stelden de bisschoppen namens de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux een boodschap op, gericht aan de orthodoxe gelovigen, om het grote belang van deze dag voor de geschiedenis en het geloof van de Kerk te onderstrepen, om hen een gezegende vastentijd te wensen en om hen te vragen nog wat geduld te hebben tot het liturgische leven terug normaal zal worden. In dezelfde boodschap dankten de bisschoppen de artsen en het verplegend personeel.

De hiërarchen bespraken een “Engagementsverklaring” voor de bestuurders van de orthodoxe verenigingen, evenals voor al degenen die verantwoordelijkheid op zich nemen voor het materiële of financiële beheer in een orthodoxe parochie. Dit verklaring is in overeenstemming met het “Charter voor vertegenwoordigende instanties van de erkende godsdiensten”ondertekend op 26 maart 2019 in Brussel door de Belgische regering en de hoofden van de erkende godsdiensten. Het gaat om het goed beheer van de eigendommen van orthodoxe parochies, volgens concrete criteria die in de tekst van genoemd charter worden opgesomd. De situatie in Nederland en Luxemburg kwam eveneens ter sprake.

De bisschoppen overwogen de noodzaak om de leden van de diverse commissies die werden opgericht en werkzaam zijn binnen de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux te vernieuwen en nieuw leven in te blazen.

De bisschoppen wisselden ook ander nieuws en informatie uit over hun bisdommen.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland op 15 juni 2021.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de IVe Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

20ste bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De twintigste bijeenkomst van de Orthodox Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB) werd vanwege de gezondheidscrisis digitaal gehouden. Ze ging door op dinsdag 17 november 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België, Oecumenisch Patriarchaat) waren de andere deelnemers.

Gezien de huidige situatie vond deze virtuele ontmoeting plaats met een gereduceerde agenda.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België gaf informatie over het leven van de Orthodoxe Kerk in de drie landen van de Benelux, waarna de bisschoppen een evaluatie maakten van de gevolgen van de door de regeringen van de drie landen opgelegde gezondheidsmaatregelen voor het leven van de Kerk. Vooral België is zwaar getroffen door de afkondiging van een nieuwe algemene lock-down, waarbij openbare liturgische vieringen, op enkele zeldzame uitzonderingen na, niet langer zijn toegestaan ​​tot minstens 13 december 2020. De hiërarchen wisselden van gedachten over de gevolgen van deze situatie voor het religieuze en spirituele leven van de Kerk. Ze moedigen de priesters aan om met alle mogelijke middelen hun zorg te blijven betonen aan zieken en andere gelovigen in hun parochies. Ze herinneren alle geestelijken en alle gelovigen aan de noodzaak tot het respecteren van de maatregelen die genomen zijn door de regeringen van de drie landen van de Benelux om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan.

De hiërarchen verenigden hun gebed voor een spoedig herstel van Hunne Gelukzaligheden Patriarch Irenaeus van Servië en Aartsbisschop Anastasios van Albanië, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, en voor alle patiënten die leiden omwille van Covid-19 , terwijl ze de artsen en het verplegend personeel danken.

De bisschoppen deelden ook nieuws en informatie over hun bisdommen en spraken de hoop uit dat de gezondheidsvoorschriften het mogelijk zouden maken de volgende keer fysiek aanwezig te zijn.

De bisschoppen besloten om de volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux te houden op 15 juni 2021.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux kwam tot stand bij besluit van de IVe Pan-Orthodoxe Preconciliaire Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Patroonsfeest van onze Parochie in Den Haag

Den Haag – Op zaterdag 24 oktober 2020 werd in de schoot van onze Parochie van Den Haag het feest gevierd van de Heilige Paraskeva van Epivata, onder wiens bescherming de Parochie onder meer is geplaatst. De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, die omringd was van Aartspriester Willibrord van Ulft, rector van de Parochie, en Priester Alexandros Pitsikakis, rector van de Parochie van de Boodschap van de Moeder Gods in Utrecht. De gezangen werden vertolkt in het Grieks en het Nederlands.

Momenteel hebben de liturgische diensten plaats in de Bethelkerk, in hartje Den Haag, maar er wordt uitgekeken naar een andere kerk, voor een definitievere bestemming.

Op het einde van de Dienst dankte Metropoliet Athenagoras Vader Willibrord en de mensen die hem bijstaan in het bestuur van de Parochie voor alles wat ze doen voor het welzijn van de lokale Kerkgemeenschap. Hij bedankte ook Vader Alexandros om tijd noch moeite te hebben bespaard om de Liturgie mee te vieren.

In zijn homilie sprak Metropoliet Athenagoras ook enkele woorden uit over de Heilige wiens feest gevierd werd. De Heilige Paraskeva werd in de eerste helft van de elfde eeuw geboren te Epivata (vandaag Boiados), bij de Marmara zee, in de buurt van Constantinopel, toendertijd hoofdstad van het Byzantijnse rijk. Haar Griekse ouders, lieve en Godsvrezenden mensen, hebben haar geleerd te leven in vreze Gods en hebben haar in het bijzonder aangemoedigd om haar leven toe te wijden aan goede daden, vasten, gebeden en barmhartigheid. Tijdens de regering van de turken, werden haar relikwieen naar verschillende plekken verplaatst, waar gelovigen hun eerbetoon hebben kunnen geven. Uiteindelijk, in 1641, nadat de hegemoon Vasile Lupu uit Moldavië alle schulden van het Oecumenisch Patriarchaat aan de Turkse bezetter had betaald, heeft de toenmalige Oecumenische Patriarch Parthenios de Oude (1639-1644) besloten om de relikwieën als dankgebaar te schenken aan Moldavië. Op 13 juni 1641 werden haar eerbiedwaardige relikwieën ondergebracht in het Heilige Klooster van de Drie Hiërarchen te Iasi. Op 23 april 1887, werden de relikwieën overgebracht naar de nieuwe Kathedraal van Iasi, waar ze tot op heden bewaard worden. Vandaar dat de Heilige Paraskeva beschouwd wordt als de Beschermster van Moldavië. Gelovigen uit de hele wereld eren Heilige Paraskeva door ieder jaar deel te nemen aan de diensten op 14 oktober en door de Heilige te vragen om voor ons te bidden. De Heilige Paraskeva, de Verlichtster van Moldavië, brengt ons de hoop der overwinning over de zonden, conflicten en ontberingen in de wereld door nederige en allemachtige liefde van de Heer Jezus Christus, wie alle mensen lieft hebt.

Nadien volgde een klein moment van ontmoeting in de nabijgelegen zaal.

19e Vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB)

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 17 juni 2020 voor de negentiende keer bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, Charbolaan 71 in Brussel. De vergadering werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat, Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph – Patriarchaat van Roemenië) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië).

Vooraleer aan de werkzaamheden van de vergadering te beginnen werd het nieuwe lid van het OBB, Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, verwelkomd door de voorzitter en de andere bisschoppen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, waarbij zij hun vreugde en wensen uitten ter gelegenheid van zijn verheffing tot het episcopaat.

De voorzitter bracht vervolgens de andere bisschoppen op de hoogte van het leven van de Orthodoxe Kerk in de drie landen van de Benelux. De door de regeringen opgelegde maatregelen om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden en de gevolgen daarvan op het religieuze leven van de Orthodoxe Kerk in de drie Benelux-landen stonden centraal in de informatie en bedenkingen van de bisschoppen tijdens deze vergadering. Zij wisselden vooral van gedachten over de diverse reglementeringen tijdens deze periode van gezondheidscrisis.

Informatie over het nieuw decreet m.b.t. het beheer van religieuze gemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een ontmoeting met de Vlaamse Regering in het kader van de aanvragen tot erkenning van parochies waren andere punten die door de bisschoppen aan de orde werden gesteld.

Verder werd de impact van COVID-19 op het verloop van festiviteiten en traditionele Te Deums voor de nationale feestdagen in België en Luxemburg onderzocht. Er werd voorgesteld om jaarlijks alle orthodoxe gemeenschappen van Brussel samen te brengen vanaf 2021 voor een “Te Deum” op een zondag dichtbij de datum van de Nationale Feestdag van België, zoals nu al het geval is in het Groothertogdom Luxemburg.

De bisschoppen besloten ook in mei 2021 de pelgrimstocht naar Georgië te maken.

De aanwezigheid van de Orthodoxe Kerk in Nederland en de overplaatsing van het Orthodox Theologisch Instelling Sint-Irineus van de Universiteit van Amsterdam naar de Universiteit van Nijmegen kwamen aan bod.

De bisschoppen bestudeerden het leven en de ontwikkeling van de diverse orthodoxe aanwezigheden in België, Nederland en Luxemburg door nieuws en informatie uit te wisselen.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux zal doorgaan op 17 november 2020.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, in juni 2009 in Chambésy (Genève).