Brussel – Op donderdag 10 maart 2021 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) bijeen voor een buitengewone coördinatievergadering. Deze ontmoeting vond vanwege de gezondheidscrisis plaats via videoconferentie, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De Conferentie werd bijgewoond door Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië) en Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat).

Zijne Eminentie Metropoliet van België Athenagoras gaf de hiërcharchen-leden van de CEOB-OBB informatie over de moeilijkheden bij het goed functioneren van de eredienst als gevolg van de gezondheidscrisis, en gaf een overzicht van de nog van kracht zijnde beperkingen tot de deelname van de gelovigen aan de diensten en vieringen in de kerken in België, Nederland en Luxemburg. De bisschoppen wisselden van gedachten over de situatie en spraken de hoop uit dat de verspreiding van de pandemie uiteindelijk zal vertragen. Ze spraken en uitten ook hun mening over de veiligheid in de kerken in Europa.

Vanuit de vaststelling dat de feestelijke concelebratie op de Zondag van de Orthodoxie dit jaar onmogelijk is, stelden de bisschoppen namens de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux een boodschap op, gericht aan de orthodoxe gelovigen, om het grote belang van deze dag voor de geschiedenis en het geloof van de Kerk te onderstrepen, om hen een gezegende vastentijd te wensen en om hen te vragen nog wat geduld te hebben tot het liturgische leven terug normaal zal worden. In dezelfde boodschap dankten de bisschoppen de artsen en het verplegend personeel.

De hiërarchen bespraken een “Engagementsverklaring” voor de bestuurders van de orthodoxe verenigingen, evenals voor al degenen die verantwoordelijkheid op zich nemen voor het materiële of financiële beheer in een orthodoxe parochie. Dit verklaring is in overeenstemming met het “Charter voor vertegenwoordigende instanties van de erkende godsdiensten”ondertekend op 26 maart 2019 in Brussel door de Belgische regering en de hoofden van de erkende godsdiensten. Het gaat om het goed beheer van de eigendommen van orthodoxe parochies, volgens concrete criteria die in de tekst van genoemd charter worden opgesomd. De situatie in Nederland en Luxemburg kwam eveneens ter sprake.

De bisschoppen overwogen de noodzaak om de leden van de diverse commissies die werden opgericht en werkzaam zijn binnen de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux te vernieuwen en nieuw leven in te blazen.

De bisschoppen wisselden ook ander nieuws en informatie uit over hun bisdommen.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland op 15 juni 2021.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de IVe Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Advertentie