Bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd bijeengeroepen voor haar 22e gewone vergadering. Deze vergadering ging door op dinsdag 22 juni 2021 , vanwege de gezondheidscrisis via een videoconferentie.  Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) zat de vergadering voor. De deelnemende bisschoppen waren Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheus (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom van België – Oecumenisch Patriarchaat).


De bisschoppen konden informatie en standpunten uitwisselen over de huidige situatie in de drie Benelux-landen. Bovenal konden ze vaststellen dat een duidelijke verbetering van de indicatoren van de gezondheidscrisis het mogelijk maakt de maatregelen voor bijeenkomsten in het algemeen en voor bijeenkomsten van gelovigen in kerken te versoepelen. Bij kerkdiensten en vieringen mag het aantal gelovigen talrijker zijn. Uiteraard zijn er nog steeds beperkingen, vooral met betrekking tot de sociale afstand en andere toenaderingsgebruiken. Er is hoop dat we tegen het einde van de zomer terug kunnen naar een normale situatie in de kerken. Voorlopig roepen de bisschoppen echter nog op tot voorzichtigheid en respect voor de maatregelen van de autoriteiten.

Nogmaals wezen de bisschoppen op de noodzaak tot activering van de verschillende commissies die opereren onder auspiciën van de Bisschoppenconferentie en de benoeming van nieuwe leden.

De hiërarchen namen kennis van het nieuwe decreet betreffende de parochies in Vlaanderen en de nieuwe verordening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werden ook op de hoogte gebracht van een demonstratie georganiseerd door het Vlaams Parlement, met deelname van vertegenwoordigers van de erediensten, tegen discriminatie en voor het respect van elke persoon en diens eigenheid. Na deze bijeenkomst ondertekenden de vertegenwoordigers van de erediensten en andere deelnemers een Charter over deze onderwerpen.

De bisschoppen gaven hun zegen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het zomerkamp voor kinderen en jongeren, dat voor de 22e keer gezamenlijk wordt georganiseerd door de Orthodoxe Jeugd in Nederland en België en dat dit jaar zal worden gehouden in De Hoge Rielen, België.

De bisschoppen maakten ook kennis met de activiteiten van de Orthodoxe Zendende Instantie in Nederland, waaronder een ontmoeting met de minister van Justitie en een interview.

Binnen het kader van hun pastorale zorg voor het orthodoxe theologische onderwijs in de Benelux, toonden de bisschoppen veel belangstelling voor de informatie over het Centrum voor Orthodoxe Theologie “Sint Irenaeus” aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland, het functioneren ervan en zijn activiteiten. De bisschoppen informeerden ook naar de 30ste verjaardag sinds de oprichting van de Vlaamse afdeling van het Instituut voor Orthodoxe Theologie “Apostel Paulus” in België.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland op 16 november 2021.

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de IVde  Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Advertentie