4. STATUTEN

Logo_Archange_Final

Statuten
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:
–      Bestuur: het bestuur van de Stichting;
–   Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
–      Statuten: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
–      Stichting: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Naam, zetel
Artikel 2
De Stichting draagt de naam Stichting Orthodox Exarchaat Nederland en is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
Doel
Artikel 3
1. De Stichting heeft als doel:
a) het coördineren van de orthodoxe parochies in Nederland die ressorteren onder het  Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg);
b) het bouwen of aankopen, inrichten, instandhouden en beheren van kerkruimtes en bijhorende lokalen bestemd voor de orthodoxe eredienst, alsmede van woningen welke mede tot gebruik strekken van orthodoxe bedienaars, dit ten behoeve van de orthodoxe parochies vermeld in sub a.
c) het initiëren, ontwikkelen en doen uitvoeren van pastorale en culturele activiteiten in en rond de sub b genoemde gebouwen.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van religieuze, pastorale en culturele activiteiten in de ruimste zin des woords.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Geldmiddelen
Artikel 4
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a.subsidies en andere bijdragen;
b.schenkingen, erfstellingen en legaten;
c.alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur
Artikel 5
1. Het Bestuur wordt voorgezeten door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en bestaat uit minstens drie leden die door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg worden benoemd. Het Bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
2. De bestuursleden – met uitzondering van de voorzitter – worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij het Bestuur een rooster van aftreden opstelt. In tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
–      door overlijden van een bestuurder;
–      bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
–      bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken);
–      bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
–      door periodiek aftreden;
–   door ontslag door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.
4. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

Bestuursvergadering en bestuursbesluiten
Artikel 6
1. Het Bestuur van de Stichting vergadert tenminste twee maal per jaar.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 2 bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
4. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid zal de voorzitter een gevolmachtigde aanwijzen.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
8. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste drie (3) in functie zijnde leden, waaronder in ieder geval de voorzitter, in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
9. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
14. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen
Artikel 7
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Vertegenwoordiging
Artikel 8
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk handelend.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Statutenwijziging
Artikel 10
1. Het Bestuur is bevoegd deze Statuten te wijzigen, mits met instemming van de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het Bestuur enige vacature bestaat.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Ontbinding en vereffening
Artikel 11
1. De Stichting wordt ontbonden krachtens besluit van het Bestuur, Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling
Artikel 12
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Artikel 13
Overgangsbepaling
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend zestien.
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring
Ten slotte hebben de comparanten verklaard dat bij deze oprichting wordt benoemd tot bestuurder van de Stichting in de achter hun naam vermelde functie:
1. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (Yves F. M. J. Peckstadt), voornoemd, als voorzitter;
2. de heer Mark Tsoutsanis, voornoemd, als secretaris;
3. de heer Nikólaos Tsakirákis, voornoemd, als penningmeester;
4. mevrouw Nora Berta, voornoemd, bestuurslid;
5. de heer Bert Andreas Karel Genbrugge, voornoemd, bestuurslid.

 

 

 

 

Advertentie