Kerstboodschap van de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

† BARTHOLOMEOS
door de genade Gods
Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuw Rome en Oecumenisch Patriarch,
aan de volheid van de Kerk
genade, barmhartigheid en de vrede van Christus de Redder geboren in Bethlehem

* * *

Eminenties, Excellenties, geliefde broeders en kinderen in de Heer,

Ter gelegenheid van de plechtigheid van Kerstmis verheerlijken we met psalmen, hymnen en spirituele gezangen de Heer die zichzelf heeft verloochend en ons vlees heeft aangenomen om ons te verlossen van de “slavernij van de vijand” en om de deuren van het paradijs voor de mensheid te openen. De Kerk van Christus verheugt zich in de liturgische ervaring van het gehele mysterie van het Goddelijke economie, in de voorsmaak van de glorie van het eschatologische rijk en getuigt, in christelijke zin, van geloof, hoop en liefde in de wereld.

De Kerk “is niet van deze wereld”: verre van haar te isoleren van de historische en sociale realiteit, inspireert deze eigenschap en versterkt ze haar getuigenis. Aldus steeds verwijzend naar de eeuwige bestemming van de mens, zoekt de Kerk antwoorden op diens existentiële behoeften; net zoals de barmhartige Samaritaan geneest ze wonden “door er olie en wijn op te gieten”, en zo voor iedereen die « in de handen van rovers is gevallen » de « naaste » te worden (vgl. Lk 10, 25-37); ze geneest de aandoeningen van de hedendaagse beschaving; ze verlicht de gedachten en de harten van de mensen. Als aanwezigheid van de Heilige Geest in de levens van gelovigen, betekent spiritualiteit getuigenis afleggen, door onze daden en onze woorden, van de hoop die in ons is, volledig zonder in zichzelf gekeerd te zijn. De Heilige Geest is de gever van het leven, bron van goedheid, verspreider van bijzondere gaven, leven en licht. Vurig, geanimeerd door zijn liefde voor God en de mens, door zijn liefde voor schoonheid, is de christen actief en creatief.

Het kerstevangelie is dit jaar ook te horen in een culturele omgeving waarbij het ‘individueel recht’ wordt beschouwd als het allerhoogste goed. Egocentrisme en kunstmatige zelfrealisatie ondermijnen sociale cohesie, raken aan altruïsme en solidariteit en gebruiken menselijke relaties. Onaangepast economisme en secularisme verbreden het existentiële vacuüm en beperken de creatieve krachten van de mens.

De kerk kan deze ontwikkelingen – en de gevolgen daarvan voornamelijk voor jongeren – die gegenereerd worden door de betoverende machinaties van de technologische cultuur en de illusoire beloften van een “vals paradijs”, niet negeren. Het Heilige en Grote Concilie (Kreta 2016) doet een plechtige oproep aan de orthodoxe jeugd om “te beseffen dat ze drager is van een traditie van de eeuwenoude en gezegende Orthodoxe Kerk, en dat ze tegelijkertijd de voortzetting van deze traditie is”, om actief deel te nemen aan het leven van de kerk, en “om de eeuwige waarden van de Orthodoxie moedig te bewaren en krachtig te cultiveren, om een verkwikkend christelijk getuigenis af te leggen” (Encycliek, § 8).

In deze geest, in lijn met deze aansporing van het Heilige en Grote Concilie, en ook met betrekking tot de recente verkiezing en installatie van nieuwe Aartsbisschoppen in de drie grote provincies van de Oecumenische Troon in de Diaspora, met name die van Amerika, Australië en Groot-Brittannië, kondigen we 2020 aan als ” jaar van pastorale vernieuwing en gepaste zorg voor de jeugd “, en we roepen onze geheiligde geestelijkheid en het christelijke volk op om deze door God geïnspireerde inspanning te delen en te ondersteunen.

We overwegen om een “pastoraal van luisteren en uitwisseling” te ontwikkelen, met verbeelding en visie, met een onwrikbaar geloof in de onuitputtelijke Genade van God, en met vertrouwen in de kracht van de vrijheid van de mens. Dit op de menselijke persoon gerichte pastorale werk moet een ommekeer teweeg brengen: het moet de jeugd aanzetten om op te houden met “te zoeken naar het eigen belang” en “zichzelf te behagen “, maar zich daarentegen te wijden “aan de liefde die het eigenbelang niet zoekt”, aan het “behagen van God”, aan het omwisselen van “de goederen” voor “het Goede”, en aan het ophouden zich zorgen te maken over “de veelheid van dingen”, om zo echte rijkdom te bekomen, de enige “die noodzakelijk is”. Ons echt vrije wezen wordt alleen geboren in zelfopoffering.

De blijvende basis voor het ontwaken van het christelijke geweten is te leven en de zin van de christelijke eredienst te begrijpen, vanuit haar gemeenschaps- , eucharistische en eschatologische karakter. Jongeren moeten zich realiseren dat de Kerk geen collectiviteit van christenen is, maar “Lichaam van Christus”. We roepen de geestelijkheid van de Heilige Grote kerk van Christus over de hele wereld op om deel te nemen aan een pastorale “kenosis”. We zullen niet wachten tot jonge mensen bij ons komen, maar we gaan naar hen toe, niet als rechters, maar als vrienden die de “goede herder imiteren die zijn leven geeft voor zijn schapen” (Joh 10, 11). De voorganger is altijd alert en waakzaam, kent de pastorale noden van de jongeren en hun sociale omgeving, en handelt dienovereenkomstig. Geïnspireerd en geleid door de traditie van de Kerk, bestaat zijn pastorale tussenkomst er niet in de jeugd enkel wat “hulp” te geven, maar hij doet hen begrijpen “dat Christus ons voor die vrijheid heeft vrij gemaakt” (Gal 5,1).

Met deze bedenkingen, vroom de knie buigend voor het Goddelijke Kind van Bethlehem, drukken wij vanuit de Phanar met zijn ondoofbare licht, onze wensen uit voor de heilige dagen van Kerstmis tot de Theophanie, en smeken Christus de Verlosser in Zijn minzaamheid voor de mensheid, de “God met ons”, om u Zijn verkwikkende genade en zijn oneindige barmhartigheid te schenken.

Kerstmis 2019
† Bartholomeos van Constantinopel,
vurige voorspreker van u allen bij God

18e vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB)

Op dinsdag 10 december 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB) voor de achttiende keer bijeen op de hoofdzetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Marc, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië).

De bisschoppen werden op de hoogte gebracht van de resultaten van het bezoek van Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch aan de Benelux ter gelegenheid van de festiviteiten voor het Gouden Jubileum van het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Een verslag van de buitengewone vergadering van de CEOB in aanwezigheid van Zijne Heiligheid werd gelezen. Op verzoek van Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou) vond toen in een broederlijk klimaat een besloten ontmoeting plaats met de Oecumenische Patriarch. Alle bisschoppen merkten op dat dit bezoek positieve echo’s had achtergelaten en opnieuw een gelegenheid bood om de interorthodoxe betrekkingen in de drie landen te versterken.

unnamed

De hiërarchen besloten na Pasen 2020 een pelgrimstocht naar Georgië te maken. De bisschoppen namen ook de beslissing om de werking van de verschillende CEOB-comités nieuw leven in te blazen. Er werd ook nuttige informatie over het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland gedeeld door de leden van de conferentie.

De aanwezige CEOB-leden onderzochten het leven en de ontwikkeling van de verschillende orthodoxe bisdommen door nieuws en informatie uit te wisselen.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux vindt plaats op 17 juni 2020.

De Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, gehouden in Chambésy (Genève) in juni 2009.

Patroonsfeest van de Parochie van de Heilige Katherina in Amsterdam

De nagedachtenis van de Heilige Katherina werd op zaterdag 23 november 2019 gevierd in de Orthodoxe Parochie van de Heilige Katherina te Amsterdam (Zaandam). Na lange maanden van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden die leidden tot de waterwijding door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de Goddelijke Liturgie voor de patroonheilige van de parochie voor talrijke aanwezigen.

De homilie werd verzorgd door de prediker van het Aartsbisdom, Archimandriet Ioakim Archontos die, geïnspireerd door het vers van Spreuken: “Wie mij liefhebben, heb ik lief en wie mij zoeken zullen mij vinden” (Spr 8, 17) en de toepassing ervan in het leven van de Heilige Katarina, vermeldde dat de heilige, ondanks haar jeugd, haar rijkdom en haar veelvoudige talenten, de Waarheid zocht en kende, Christus, door de genade van de Heilige Geest nog tijdens haar leven te ontvangen.

Panigyriki-THeia-Leitourgia-stin-Enoria-tis-Agias-Aikaterinas-sto-Amsterntam-

Na de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie de rector, Priester Alexandros Koufoudakis, voor zijn pastorale werk in de parochie, hij dankte ook de concelebrerende priesters en de aanwezige gelovigen – sommigen waren uit Duitsland gekomen – en verwees naar het recente bezoek van de Oecumenische Patriarch aan de kerk, naar het tot nu toe verrichte werk en naar de nog te voltooien werken om het renovatieprogramma af te ronden, waarbij hij vroeg naar eenieders hulp, binnen de mogelijkheden van elk.

Een receptie in de parochiezaal zou de dag afsluiten.

Parochiefeest van de Heilige Nektarios in Eindhoven

Zaterdag 16 november 2019 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie ter ere van het patroonsfeest in de Parochie van Heilige Nektarios in Eindhoven (Nederland).

Αγίου-Νεκταρίου-στο-Eindhoven.jpeg

Opgemerkt moet worden dat het patroonsfeest van de Heilige Nektarios verplaatst was vanwege het officiële bezoek van Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos van 5 tot 14 november aan het Aartsbisdom.

Zijne Eminentie, omringd door priesters uit Nederland, celebreerde voor een groot aantal gelovigen uit de parochie en de omgeving die kwamen om de herdenking van de heilige te vieren.

Aan het einde van de dienst liet de Metropoliet niet na om de aanwezigen te danken, alvorens naar de parochiezaal te gaan waar alle aanwezigen een rijke receptie wachtte.

Ontmoeting van de Oecumenische Patriarch met Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos ontmoette Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou tijdens zijn verblijf in België. Eerst nam Aartsbisschop Simon deel aan het galadiner georganiseerd door het aartsbisdom van België ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum sinds de oprichting in het Hotel Steigenberger in Brussel. Veel persoonlijkheden, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Pieter De Crem, een vertegenwoordiger van het Koninklijk Paleis, kardinaal Jozef De Kesel, de Apostolische Nuntius en andere Katholieke Bisschoppen, ambassadeurs en tal van gelovigen waren aanwezig op dit Gala.

Synantisi-tou-Oikoumenikou-Patriarxou-kai-tou-Rosou-Arxiepiskopou-stis-Bryxelles.jpg

Op dinsdag 12 november 2019 ontmoette Aartsbisschop Simon zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus een tweede maal in het kleine museum van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, naast de kathedraal. Het was Aartsbisschop Simon zelf die deze audiëntie had gevraagd om zijn respect en genegenheid te uiten in de persoon van Patriarch Bartholomeos. De bijeenkomst vond plaats in een zeer broederlijke en vreugdevolle sfeer, maar ook vol hoop. Mgr. Simon zei dat hij sinds zijn aankomst in België tot 1988 tot op heden steeds uitstekende relaties heeft gehad met de Metropoliet van de Oecumenische Troon in België. Tijdens deze bijeenkomst werd de Oecumenische Patriarch vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, terwijl Aartsbisschop Simon aan zijn zijde aartspriester Pavel Nedossekin had.
Na de bijeenkomst zongen alle deelnemers het troparion (apolytikion) van Pinksteren in het Grieks en Slavisch.

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontvangen door de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Op maandagmorgen 11 november 2019 ontmoette Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in een werkvergadering. Deze vergadering vond plaats op het hoofdkantoor van Aartsbisdom van België en duurde ongeveer vijftig minuten. Naast Zijne Alheiligheid namen de volgende bisschoppen-leden van de Bisschoppelijke Conferentie deel: Zijne Eminentie de Metropoliet van België Athenagoras als voorzitter van de Conferentie, Zijne Eminentie Metropoliet Isaac van het Patriarchaat van Antiochië, Zijne Eminentie Metropoliet Joseph van het Patriarchaat van Roemenië en Zijne Excellentie Bisschop Dositheos van het Patriarchaat van Georgië. Tevens waren onder andere ook Zijne Eminentie Metropoliet Kydonias en Apokoronou Damascenos en de Zeer Eerwaarde Archimandriet Alexios, Higoumen van het Klooster van Xenophontos van de Athosberg aanwezig.

Συνάντηση-της-ΑΘΠ-του-Οικουμενικού-Πατριάρχου-κ.-κ.-Βαρθολομαίου-με-τὴν-Ορθόδοξη-Επισκοπική-Συνέλευση-της-Μπενελούξ.jpg

Na Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch te hebben verwelkomd, lichtte Zijne Eminentie de Metropoliet van België hem hij kort in over de samenstelling, geschiedenis en missie van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, die twee keer per jaar bijeenkomt en een van de dertien bisschoppelijke conferenties is die wereldwijd bestaan. Zijne Eminentie rapporteerde over de manier waarop de Conferentie werkt, over de beslissingen die zij heeft genomen, over de onderwerpen die zij behandelt en over de commissies die zij heeft gecreëerd voor de pastorale zorg voor specifieke kwesties. Hij liet niet na om te wijzen op de goede samenwerking tussen de bisschoppen-leden van de Bisschoppenconferentie.

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch, dankte Zijne Eminentie Metropoliet van België Athenagoras voor de informatie, en feliciteerde de bisschoppen voor hun werk, onderstreepte het belang van het functioneren van de Bisschoppelijke Conferenties en moedigde de Bisschoppenconferentie van de Benelux aan nog meer in te zetten op de jeugdwerking. Hij meldde ook de inspanningen die het Oecumenisch Patriarchaat en Zijne Alheiligheid persoonlijk hebben gedaan voor de eenheid van de Orthodoxe Kerken aan de hand van de Synaxes van de primaten van de plaatselijke Kerken die Zijne Heiligheid bijeengeroepen heeft. Hij sprak zijn hoop uit dat door de verlichting die van boven komt, de problemen die volgden op de uitroepen van de autocefalie van de Oekraïense Kerk zullen worden opgelost. Hij benadrukte het belang van het Heilige en Grote Concilie van Kreta in 2016. Hij vroeg de bisschoppen zijn groeten over te brengen aan de primaten van hun respectieve Kerken en stelde voor een van de volgende vergaderingen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in Constantinopel te houden, een voorstel dat de bisschoppen graag aanvaardden.

Patriarchale Liturgie in Brussel

De Patriarchale Goddelijke Liturgie werd op zondag 10 november 2019 gevierd in de Orthodoxe Kathedraal van Heilige Aartsengelen Michael en Gabriel van Brussel door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Hij was omringd door de Metropolieten Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Alexander van Mantinias en Kynouria, Iossif van Prikonissou, Damaskinos van Kydonia en Apokoronou, Maximos van Zwitserland, Athanasios van Achaia; evenals door Aartsbisschop Job van Telmessos, de Bisschoppen Dossitheos van het Patriarchaat van Georgië, Evmenios van Lefka, Marc de Neamts van het Patriarchaat van Roemenië en Porphyrios van Neapolis van de Kerk van Cyprus.

Η-Πατριαρχική-Θεία-Λειτουργία-στις-Βρυξέλλων.jpg

Voor de politieke, diplomatieke en militaire autoriteiten van Griekenland en België had de Oecumenische Patriarch het in zijn homilie over de belangrijke gebeurtenis van het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België, het leven en de werken van de lokale Kerk zowel in het verleden dan in het heden, met goede vooruitzichten voor de toekomst. Daarop verwees Zijne Alheiligheid naar de evangelieperikope van de dag, de parabel van de Barmhartige Samaritaan, en hij eindigde met enkele raadgevingen aan de kandidaat voor de priesterwijding.

“Vandaag vieren wij in een sfeer van gezelligheid en vreugde, de God van wonderen verheerlijkend voor Zijn heilzame gaven, in eucharistische synaxis bijeen in deze prachtige Kathedraal van de heilige Aartsengelen van Brussel, de voltooiing van vijftig jaar sinds de oprichting van het Aartsbisdom van België. Op dit heilige moment herdenken we onze broeders van eeuwige gedachtenis, de eerste Metropoliet van deze Eparchie van de Oecumenische Troon, Emilianos Zacharopoulos en Bisschop Maximos Mastichis van Evmenia, die beiden enorm veel gegeven hebben voor de ontwikkeling van dit Aartsbisdom. Wij wensen met één stem en één hart Zijn Eminentie onze broeder Panteleimon Kontogiannis de voormalige Metropoliet van België en uw voorganger, beste broeder, gezondheid en een lang leven, en we danken hem voor zijn zo rijke en zo langdurige pastoraal.

Eminentie Metropoliet Athenagoras, wij brengen u de tevredenheid van de Moederkerk en van mijzelf over voor alles wat u sedert 30 jaar als priester verwezenlijkte. Binnen twee dagen, op 12 november, zullen er 30 jaar voorbij zijn sinds uw diakenwijding. Als priester sinds 1996, als hulpbisschop sinds 2003 en nog steeds in goede relatie met je voorganger, en als Metropoliet vanaf 2013, met de zegen en glorie van de Gever van alle goeds, hebt u lichaam en ziel gegeven voor de mensen van deze Eparchie en u hebt hen veel geboden. U hebt het vertrouwen en het respect van de gelovigen verdiend, u wordt erkend en gehoord door de autoriteiten en andere christenen, en in het algemeen weet u hoe u de moderne mens kunt ondersteunen in zijn existentiële problemen en zijn zoektocht. Wij prijzen u, wij zegenen u vaderlijk met de onwrikbare zekerheid dat u uw diaconie zal verderzetten, voortgestuwd door dezelfde dynamiek en enthousiasme.

Mijn broeders en mijn kinderen, we leven in een wereld waarin de ‘grote machten’ bestaan uit de economie, de technologie, de politieke macht en verschillende ideologieën die de belangen van deze machten dienen, en in de eerste plaats consumentisme en individualisme. De Kerk kan deze omgeving niet negeren, omdat ze daarin geroepen wordt om haar werk van zegening en pastorale zorg uit te oefenen, gebaseerd op het Evangelie van het geloof, actief door liefde, liefde die niet om zichzelf vraagt ​​en die angst verjaagt, en door gezegende hoop.

De manier waarop we de mens en het doel van zijn leven zien, bepaalt hoe we ons tegenover hem zullen gedragen. Als we de mens als “homme machine” (in het Frans in de originele Griekse tekst) beschouwen, dan zal de mens eenvoudig worden omgevormd tot een object. Als we de mens als een persoon zien, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, dan is onze houding totaal anders. Een dergelijke benadering verwerpt de objectificatie van de mens in naam van de wetenschappelijke vooruitgang, de vergoddelijking van ons tijdperk van individuele rechten en de transformatie van de mens in homo economicus. De orthodoxe traditie definieert de mens als een “gedeïficeerd dier”, een gebeurtenis die hem een ​​zeer hoge waarde geeft. In de Kerk en als Kerk zijn we niet de som van individuen, maar een gemeenschap van mensen die deelnemen aan de ‘gemeenschappelijke vrijheid’. Het leven zelf van de Kerk van Christus is vrijheid, het is de overwinning op de machten en de krachten van deze wereld, op de greep van de dood, op het ‘Hebben’ en de zelfvoldoening, op de “dwaze rijken” en de zelfvoorzienende Farizeeën. De Kerk is het getuigenis en de zekerheid dat het kwaad “niet het laatste woord heeft in de geschiedenis”. Het antwoord van de Kerk op elke crisis in de samenleving is de ontwikkeling van, en de nadruk op haar eucharistische en eschatologische karakter. Zoals al gezegd werd, “alleen als we in de werking van de kerk “het ware licht” hebben gezien en “de geest van de hemel” hebben ontvangen, kunnen we “in vrede komen” om de wereld te ontdekken als een terrein van actie en liefde. De toekomst van de mensheid hangt inderdaad af van het begrip van de waarheid dat de liefde voor God nauw verbonden is met liefde voor de naaste. Zoals vermeld in de tekst van de Heilige en Grote Synode (Kreta, 2016) “De missie van de Orthodoxe Kerk in de moderne wereld“, is de kerk van Christus, op haar reis naar het Koninkrijk en geïnspireerd door deze eerste resultaten ervan, niet alleen niet onverschillig voor de problemen van de mens, ze neemt er ook aan deel, door “de pijn en wonden veroorzaakt door het kwaad in de wereld op zich te nemen als zijn Heer, door, zoals de Goede Samaritaan, olie en wijn op zijn wonden te gieten (Lk 10, 34) door woorden van volharding en vertroosting (Rm15, 4, Hb13, 22) en door concrete liefde “.

De troparia werden conform aan de muzikale traditie van het Patriarchaat, gezongen onder leiding van de eerste zangers Dimitrios Zanganas (Kathedraal van Brussel) en Evangelos Sfakianis.

Patriarchale Vespers in de orthodoxe kathedraal van Rotterdam

Op vrijdag 8 november 2019 ging Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos voor in een patriarchale vesperdienst gevierd in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Rotterdam, in een herdenking van de Heilige Nektarios.

De Oecumenische Patriarch werd door veel gelovigen, die onder andere ook van naburige parochies gekomen waren, geestdriftig ontvangen op de drempel van de kathedraal, onder het zingen van het troparion van de heilige in het Nederlands, en het uitstrooien van bloemblaadjes door de aanwezige kinderen.

Patriarxikos-Esperinos-ston-Orthodoxo-Kathedriko-Nao-tou-Roterntam.jpg

Aan het einde van de dienst reciteerde Zijne Alheiligheid een Trisagion ter nagedachtenis aan de overleden Metropoliet Chrysostomos van Peristeriou, de voormalige Metropoliet van België en latere Metropoliet van Kos en Nisyros Mgr Emilianos, evenals Bisschop Maximos (Mastichis) van Evmenia.

Onder de menigte deelnemers bevonden zich onder andere Metropoliet Isaak van het Patriarchaat van Antiochië, Bisschop Dositheos van het Patriarchaat van Georgië, de vertegenwoordiger van de Russische Aartsbisschop Elisej, Priester Michael Bakker, de Katholieke Bisschop van Rotterdam Mgr Hans van den Hende, de Aartsbisschop van de Oud-Katholieken van Utrecht Mgr Joris Vercammen, de Ambassadeur van Griekenland in Nederland de heer Plexidas, de Ambassadeur van Cyprus de heer Elpidophoros Oikonomou en vertegenwoordigers van der lokale autoriteiten.

De Bisschoppelijke Vicaris en rector van de parochie bedankte de Patriarch om zijn reis te starten in Rotterdam. Zijn Alheiligheid verwees eerst naar de persoonlijkheid van de Heilige Nectarios, om vervolgens te verwijzen naar de geschiedenis van de aanwezigheid van de orthodoxie in Nederland, waarbij hij melding maakte van het enorme werk van Bisschop van Eeuwige Gedachtenis Maximos van Evmenia. Hij vestigde ook de aandacht op de ontwikkeling van de huidige parochies onder Metropoliet Athenagoras, omringd door zijn veelbelovende nieuwe priesters.

“Wees altijd verenigd tussen u en uw gelovigen, uw Metropoliet en uw priesters, door de band van liefde, vrede en begrip. Dorst altijd naar meer Christus, meer evangelie, meer spirituele, morele, sociale en culturele verrijking. Houd de erfenis van de prachtige tradities van het Hellenisme in u intact! Wees trots op je waardevolle culturele erfgoed! ” zei onder meer Zijne Alheiligheid.

Er volgde een uitwisseling van geschenken, terwijl Zijne Alheiligheid, om het werk van de rector van de parochie te eren, Vader Ioannis bevorderde tot de rang van Protopresbyter van de Oecumenische Troon.

Tot slot dankte Metropoliet Athenagoras Zijne Alheiligheid voor zijn aanwezigheid op de jubileumfestiviteiten van het Aartsbisdom, waarbij hij niet naliet de aanwezige Orthodoxe Metropolieten, de Katholieke Kerk en de Oud-Katholieken voor de uitstekende samenwerking op interorthodox en interchristelijk niveau.

De avond werd afgesloten met een galadiner georganiseerd door alle parochies van Nederland, waarbij ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, aanwezig was.

De patriarch wordt zaterdag verwacht in Brussel, zetel van het Aartsbisdom van België.

De Oecumenische Patriarch ontvangen door de Koning van Nederland

Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos werd op vrijdagmorgen 8 november 2019 met alle eer ontvangen door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

De ontmoeting vond plaats in het Vredespaleis, de woonst van de koning. Zijne Alheiligheid werd vergezeld door de lokale Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en de Metropolieten Iosif van Prikonissou en Damaskinos van Kydonia, evenals de Patriarchale Diaken Kallinikos.

Ο-Οικουμενικός-Πατριάρχης-στον-Βασιλιά-της-Ολλανδίας.jpg

De Patriarch had een specifiek interview met de koning over onderwerpen van gemeenschappelijk belang, terwijl Metropoliet Athenagoras daarna het Jubileumboek overhandigde, een boek rijk aan fotografische documenten en teksten over de geschiedenis van de parochies van het Aartsbisdom, uitgegeven ter gelegenheid van zijn Gouden Jubileum.

Ecologisch Congres in Nederland met de groene Patriarch!

 

Het bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in de Benelux-landen begon met een congres over ecologie.

In de context van de aanwezigheid van Zijne Alheiligheid in Nederland ter gelegenheid van de festiviteiten rond het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, organiseerde de VU (Vrije Universiteit) Amsterdam een tweedaags ecologisch symposium rond het onderwerp water. De centrale spreker en hoge gast was Zijne Alheiligheid, omringd door andere sprekers uit de academische gemeenschap.

 

 

 

 

Het congres begon op woensdagochtend 6 november en werd afgesloten op donderdag 7 november. Naast de presentaties vond woensdagnamiddag een boottocht plaats op de Amsterdamse grachten.

Na de inleiding en begroetingen door de voorzitter van de Faculteit Theologie van de universiteit van Amsterdam, Dr. Ruard Ganzevoort, de rector van de universiteit Dr. Vinod Subramaniam en professor Dr. Caroline Nevejan als vertegenwoordiger van de stad Amsterdam, gaf Zijne Alheiligheid de openingsconferentie van het Congres.

De interventies die volgden waren doorspekt met diepgaande discussies rond het beschermen van het milieu, rond water als een geschenk van God aan de wereld en het optimaal beheer ervan.