Herdersbrief van Metropoliet Athenagoras voor Grote Week

Herdersbrief
van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België,
Exarch van Nederland en Luxemburg

 

Excellentie,
Eerwaarde vaders,
Eerwaarde moeder en zusters,
Dierbare broeders en zusters,

We staan vòòr de Heilige en Grote Week en het Grote Feest van Christus Opstanding. Pasen is voor ons, orthodoxe christenen, het hoogtepunt van het liturgisch jaar, het feest der feesten, de plechtigheid der plechtigheden. Het is de eucharistische dag bij uitstek, ‘het feestmaal des geloofs’ (Heilige Johannes Chrysostomos).

Metr.Athenagoras

Net nu, in deze zeer heilige periode van de Grote Vasten en de Grote Week, beleven we wat voor ons allemaal tot nu toe onbekend was. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn verregaande maatregelen van kracht die een belangrijke impact hebben op het dagelijkse leven. De overheden van onze respectievelijke landen hebben maatregelen genomen, waaraan we ons heel strikt moeten aan houden. De situatie wordt verder geëvalueerd.

Dit betekent dat we om het welzijn van onszelf en onze medemensen genoodzaakt zijn thuis te blijven. Dit betekent ook dat het onmogelijk is om liturgische vieringen te houden. Dit is voor ons allen bijzonder moeilijk, maar we hebben geen andere keuze dan ons er aan te houden. Deze situatie dwingt ons deze weken het christendom te beleven zoals in de tijd van de Primitieve Kerk, de tijd van de catacomben, waarbij we opnieuw de ‘huiskerk’ ontdekken.

Als herder van dit Heilig Aartsbisdom moedig ik jullie aan thuis zoveel mogelijk de liturgische diensten of delen ervan te bidden, vòòr uw iconen, samen met uw huisgenoten. We gaan pogen enkele teksten en ander materiaal te publiceren op de website van ons Aartsbisdom, die u hierbij kunnen helpen.

Ik spoor u aan vurig te bidden, ook opdat deze epidemie moge stoppen. Bidden we ook voor de slachtoffers en hun rouwende families, maar evenzeer voor al diegenen die instaan voor de zorg in ziekenhuizen, wooncentra, andere instellingen en bij noodlijdenden thuis. Het samenvallen van de strijd tegen het coronavirus en de vastentijd is een oproep om te strijden tegen alle ‘virussen’ die ons geestelijk kunnen schaden: egoïsme, verdeeldheid, boosaardigheid, ontmoediging.

Rekening houdend met de maatregelen die door onze overheden werden genomen en conform het besluit van de Moeder Kerks, het Oecumenisch Patriarchaat, heb ik de volgende ernstige en moeilijke beslissing genomen:

1. Er zullen slechts in de volgende kerken van ons Aartsbisdom liturgische diensten mogen worden gevierd: de Kathedraal van de HH. Aartsengelen in Brussel, de Kathedraal van de Heilige Nikolaas in Rotterdam en de Kathedraal van de Heilige Nikolaas in Luxemburg.

2. Er zullen slechts een beperkt aantal diensten worden gevierd, zijnde: de Goddelijke Liturgie van Palmzondag, de Goddelijke Liturgie van Grote Donderdag, de Vespers van Grote Vrijdag en de Metten en Goddelijke Liturgie van de Opstanding. Ik zal verdere instructies geven aan de bisschoppelijke vicarissen.

3. Er zullen geen andere liturgische diensten worden gevierd.

4. Deze diensten worden gevierd door slechts één (1) celebrant, zijnde de metropoliet in Brussel, en de bisschoppelijke vicarissen in Nederland en Luxemburg, in de respectievelijke landen.

5. Deze diensten gebeuren achter gesloten deuren en er zijn slechts maximum twee (2) personen toegestaan die de celebrant bijstaan voor het verzorgen van de zang. Niemand anders woont de diensten bij.

6. In de andere kerken worden geen diensten gevierd. De kerken blijven ook dicht! De clerus en gelovigen worden uitgenodigd thuis te bidden.

7. Op Grote Woensdag vieren de priesters thuis het sacrament van de Ziekenzalving, bijgestaan door hun presbytera en kinderen. Men bidde speciaal voor Vader Athanasios Karatzogiannis, die heden in het ziekenhuis werd opgenomen.

8. Ik vraag onze priesters telefonisch en via andere kanalen contact te houden met hun parochianen.

9. We hopen en bidden dat we de teruggave van het Feest van Pasen, op woensdag 27 mei 2020, zullen kunnen vieren als ons aller Pasen dit jaar!

10. Dit besluit dient gezien te worden als een toegeving, een economie, toegekend door de lokale bisschop, die de ondertekenaar is van deze brief.

Laat mij deze boodschap beëindigen met troostende woorden van Archimandriet Zacharias van het Patriarchaal Monasterium van Maldon (Essex): «Daarom, mijn dierbare broeders, is het niet nodig om heldhaftige belijdenissen af te leggen tegen de regering vanwege de voorzorgsmaatregelen die zij neemt voor het welzijn van alle mensen. We mogen ook niet wanhopen, maar enkel wijze manieren bedenken om onze levende communicatie met de Persoon van Christus niet te verliezen. Niets kan ons schaden, we moeten gewoon geduld hebben voor een bepaalde periode en God zal ons geduld zien; elk obstakel, elke verleiding wegnemen en we zullen weer de daggeraad van vreugdevolle dagen zien, en we zullen onze gemeenschappelijke hoop en liefde vieren die we hebben in Christus Jezus».

Met vaderlijke liefde en genegenheid.

Te Brussel, in het Heilig Aartsbisdom, op 9 april 2020

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

Advertentie

Brief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras aan de clerus

Aan Zijne Excellentie de Hulpbisschop,
Aan de Eerwaarde Priesters en Diakens,
van ons Aartsbisdom,

Met het verschijnen en verspreiden van het coronavirus maken we ongetwijfeld ongeziene en moeilijke tijden door en we bidden tot de Heer voor elke genadegave!

Bij deze laat ik u een nieuw Communiqué geworden van de Heilige Synode van onze Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat, die tot nader order om de opschorting van alle liturgische diensten vraagt. Dit is waar ook de autoriteiten van onze landen om vragen.

Metrop.Athenagoras

Ik ben me ervan bewust dat – indien we geen beterschap zien van de situatie – we dit jaar een heel moeilijke Heilige en Grote Week en Feest van de Opstanding van Christus zullen beleven, zonder liturgische diensten, zonder Goddelijke Liturgie, zonder Heilige Communie. We moeten onze gelovigen echter aanmoedigen om thuis, vòòr hun iconen, de diensten te bidden, precies zoals Metropoliet Johannes van Pergamon onlangs aanspoorde in een interview. Wellicht kunnen wij hen op onze websites liturgische teksten aanbieden. Bovendien worden we geroepen om onze gelovigen telefonisch of op een andere manier bij te staan en aan te moedigen in deze bizarre omstandigheden waarin angst intrede doet in hun leven. We weten evenwel dat Christus de overwinnaar is van alle kwaad! Laten we bidden en hopen dat ook wij – met Gods hulp en zo spoedig mogelijk – dit kwaad mogen overwinnen en dat we straks onze intieme gemeenschap met onze algoede en menslievende God, verder kunnen beleven!

Ik dank u ook voor uw gebeden voor onze confrater, Vader Nikolaos Palamianakis, die geleidelijk herstelt! Godzijdank!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in Christus.

Uw Metropoliet,

† Athenagoras van België

 

+       +       +

 

COMMUNIQUE VAN DE HEILIGE SYNODE VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT

Met zijn communiqué van 18 maart kondigde het Oecumenisch Patriarchaat het besluit af om alle kerkelijke rituelen en evenementen op zijn grondgebied tot het einde van de maand op te schorten, evenals zijn voornemen om op de kwestie terug te komen, indien dit door recente ontwikkelingen nodig zou worden geacht.

Aangezien het aantal gevallen van COVID-19 zich wereldwijd dramatisch vermenigvuldigt, met vele slachtoffers tot gevolg, en omdat daarom het – terecht – opleggen van strikte en restrictieve maatregelen in bijna elk land voortduurt, zal het bovengenoemde verbod tot nader order, en afhankelijk van het verloop van de pandemie, onvermijdelijk van toepassing blijven voor het Heilig Centrum van de Fanar, en voor de Bisdommen van de Oecumenische Troon over de gehele wereld.

De Moederkerk van Constantinopel bidt en wenst dat snel het juiste effectieve medicijn wordt gevonden om de ziekte te bestrijden, om deze grote crisis te overwinnen en de effecten ervan op de samenleving en de economie aan te pakken.

Vanwege het hoofdsecretariaat
van de Heilige en Gezegende Synode

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg m.b.t. het coronavirus

Excellentie,
Eerwaarde vaders,
Eerwaarde moeder en zusters,
Dierbare broeders en zusters,

Laten we, geconfronteerd met de moeilijkheden die in meer of mindere mate door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, ons vertrouwen in de Heer hernieuwen en deze situatie met christelijke liefde onder ogen zien. Elke situatie is goed voor een christen die vooruitgang wil boeken, maar de situatie is in elk deel van de wereld anders. De gemeenschap van heiligen brengt ons ertoe om van ons alles te maken wat anderen raakt, want “als een lid lijdt, lijden allen met hem” (1 Kor. 12, 26). Laten we bij elke noodsituatie bidden voor degenen die kritieke situaties meemaken, zoals mensen die nu zwaar getroffen zijn door het coronavirus, populaties die gedwongen zijn te emigreren om te overleven (de huidige Syrische exodus), gezinnen die getroffen zijn door een tragedie, enz.

37731714_10155613514221074_7856477950210736128_n

COVID-19 leidde tot een noodsituatie, veranderde het gebruikelijke levensritme en beïnvloedde de algemene gemoedstoestand. Het is goed om te onthouden dat de Heer ons Zijn genade geeft om ons ook in deze onzekere situaties te heiligen. Laten we elkaar helpen om er dag in dag uit mee om te gaan; houd er rekening mee dat wanneer we gedwongen worden ons externe werk te beperken, we ons innerlijk kunnen ontwikkelen.

Om te reageren op de evolutie van de pandemie, voeren de burgerlijke autoriteiten van elk land preventie- en controlemaatregelen in. Weet echter dat wanneer we in onze landen geen liturgische diensten kunnen vieren, daar waar toegestaan is liturgieën gevierd worden voor het leven van de wereld en in diepe spirituele eenheid met het Godsvolk. Laten we fantasierijk zijn in het levend houden van de apostolische zending en het dienen van anderen, nu de voorzichtigheid en gezindheid van de burgerlijke autoriteiten ons niet toelaten elkaar te ontmoeten. Weet ook dat hierin het christelijke leven intenser wordt beleefd.

Maar vergeten we bovenal niet: de Kerk was, is en blijft het Lichaam van Christus. Communicatie met God is persoonlijk en vindt overal en op alle manieren plaats. De Heilige Communie is de verbindende schakel die ons in leven houdt en verbonden met het Lichaam van Christus. De Heilige Communie heeft echter geen magische eigenschappen en als de juiste spirituele omstandigheden er niet zijn, wordt het volgens Apostel Paulus schaamte en kritiek.

Bovendien viert onze Kerk de vijfde zondag van de Heilige en Grote Vasten de Heilige Maria van Egypte, die slechts één keer in haar leven het grote mysterie van de heilige communie heeft ontvangen. De kwalitatieve en kwantitatieve omvang van onze wil is het criterium waarmee onze Heer ons geloof en onze toewijding aan zijn wil zal meten. Het is om deze reden niet de plaats, maar de wijze die telt. De alziende God ziet de onzichtbare strijd van eenieder en geeft het rechtvaardige voordeel aan ieder van ons als rechtvaardig en barmhartig.

Bovendien maakt onze lokale Kerk deel uit van de samenleving waarin we leven. Ze wordt hier gerespecteerd dankzij de onvermoeibare inspanningen van haar vertegenwoordigers. Het spreekt voor zich dat ze leeft en handelt in overeenstemming met de verordeningen van de wettelijk gekozen regeringen van onze landen en hun besluiten. Wanneer ze het niet eens is met richtlijnen, lanceert ze een protest en geeft haar standpunt weer. Soms wordt haar stem gerespecteerd en worden haar verzoeken geaccepteerd.

Dit is de reden waarom de beslissing van ons Aartsbisdom in deze turbulente periode precies in deze context wordt geregeld, in overeenstemming met de beslissing van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat en de relevante koninklijke en ministeriële besluiten. Deze maatregelen veroorzaken ons natuurlijk veel verdriet, omdat ons liturgisch leven wordt onderbroken en vooral in een periode van intense spirituele strijd. Maar met pijn in het hart moeten we discipline hebben en de richtlijnen van de regering toepassen, uit respect ook voor het leven en de gezondheid van alle mensen.

Laten we vooral de zorgverleners dankbaar zijn, die tegenwoordig een dienst vol opoffering verlenen. Laten we aandachtig voor hen zijn, hen steunen en hen aanmoedigen in hun werk.

Wees verzekerd dat ik als herder van dit Aartsbisdom dagelijks op mijn knieën en met warme tranen zal bidden voor de relikwieën van de heilige en roemrijke Grootmartelares Marina, die zich in de kapel van ons Aartsbisdom bevinden.

Kortom, laten we bidden dat dit moment ook een gelegenheid moge zijn om ons nog dichter tot de Heer toe te vertrouwen, door vrede en vreugde om ons heen te zaaien, en vooral dat God ons helpe deze tragedie voor de hele mensheid zo snel mogelijk te overwinnen.

Met vaderlijke liefde en genegenheid.

Te Brussel, in het Heilig Aartsbisdom, op 18 maart 2020

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

Kerstboodschap Metropoliet Athenagoras

Prot. N° 1010/2019

Dierbare broeders en zusters in Christus,

“Christus is geboren, loof Hem; Christus komt uit de hemel, ga hem tegemoet; Christus is op aarde, sta op. Mogen de hemelen zich verheugen en de aarde zich verheugen vanwege hem die hemels en dan aards is. Christus is in het vlees: jubel”.

Icoon_Geboorte_Christus

De Heilige Gregorios de Theoloog nodigt ons uit om Kerstmis te vieren in een geest van terughoudendheid, kalmte en meditatie: “Laten we het feest vieren, niet als een profane plechtigheid maar op een goddelijke manier” omdat “het de plechtigheid is van de Theofanie of van de Geboorte. De naam van Theofanie komt van het feit dat hij ons verschenen is, de naam van Geboorte, van het feit dat hij geboren werd”.

“Wij, die Christus, het Woord, als een voorwerp van aanbidding hebben, als we sommige genoegens moeten nemen, laten we ze dan nemen in het woord, in de goddelijke wet, in de verhalen, vooral deze die betrekking hebben op de huidige plechtigheid”.

Deze diepzinnige woorden van de Heilige Gregorios de Theoloog, die hierboven worden aangehaald, wekken gevoelens van grote vreugde en hoop op vanwege de grote neerbuiging waaraan God zich heeft verwaardigd voor het welzijn van zijn kinderen.

Doorheen de hele geschiedenis van de mensheid heeft God zijn kinderen geroepen om, na de val van Adam en Eva, naar Hem terug te keren. Hij heeft ons geroepen door de profeten en alle trouwe en heilige mannen en vrouwen die de voorouders zijn van onze Heer Jezus Christus, tot Johannes de Doper. Vandaag vieren we de ultieme roeping van God tot zijn kinderen, namelijk de menswording van God uit een vrouw, de Alheilige Moeder Gods, en het verblijf van God als mens op deze aarde, onder ons. We zijn geroepen om op deze ontzagwekkende en liefdevolle handeling van God te reageren met een dramatische verandering in ons leven. We zijn geroepen om een verandering aan te brengen, waardoor we niet meer de vleselijke en materiële dingen van deze wereld zullen liefhebben, maar al onze liefde voortaan zullen richten op God en de eeuwige dingen van de hemel. Precies zoals de Heilige Gregorios het zo mooi verwoordt: “Want we vieren dit feest niet als een heidens feest, maar op een goddelijke manier; niet op een wereldse manier maar op een manier die de wereld te boven gaat”.

Terwijl we heden deze kostbare tijd doorbrengen met familie en vrienden, laten we hen waarderen als het geschenk van God aan ons en ons meer richten op onze liefde voor hen dan op de materiële en commerciële dingen die onze seculiere samenleving propageert.

Laten we ons, te midden van de grote vreugde van dit feest, altijd bewust zijn van de lijdende mensen over de hele wereld, vooral waar oorlog en burgeroorlog woedt, en laat ons bidden dat onze Heer, de Vredevorst, hun de vrede zal brengen die alleen van boven kan komen.

Ook dit jaar verzoek ik u nooit onze Moeder-Kerk, het Oecumenisch Patriarchaat, te willen vergeten. Ik verzoek u met aandrang dat uw liefde voor ons Patriarchaat ook in daden uitdrukking zou krijgen, vooral door uw substantiële gift bij de omhaling ervoor.

Ik dank u bij voorbaat en nodig u uit tot het snijden van het Basiliosbrood in onze Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, op zondag 12 januari 2020 om 16u.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2019.


+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

Kerstboodschap van de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

† BARTHOLOMEOS
door de genade Gods
Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuw Rome en Oecumenisch Patriarch,
aan de volheid van de Kerk
genade, barmhartigheid en de vrede van Christus de Redder geboren in Bethlehem

* * *

Eminenties, Excellenties, geliefde broeders en kinderen in de Heer,

Ter gelegenheid van de plechtigheid van Kerstmis verheerlijken we met psalmen, hymnen en spirituele gezangen de Heer die zichzelf heeft verloochend en ons vlees heeft aangenomen om ons te verlossen van de “slavernij van de vijand” en om de deuren van het paradijs voor de mensheid te openen. De Kerk van Christus verheugt zich in de liturgische ervaring van het gehele mysterie van het Goddelijke economie, in de voorsmaak van de glorie van het eschatologische rijk en getuigt, in christelijke zin, van geloof, hoop en liefde in de wereld.

De Kerk “is niet van deze wereld”: verre van haar te isoleren van de historische en sociale realiteit, inspireert deze eigenschap en versterkt ze haar getuigenis. Aldus steeds verwijzend naar de eeuwige bestemming van de mens, zoekt de Kerk antwoorden op diens existentiële behoeften; net zoals de barmhartige Samaritaan geneest ze wonden “door er olie en wijn op te gieten”, en zo voor iedereen die « in de handen van rovers is gevallen » de « naaste » te worden (vgl. Lk 10, 25-37); ze geneest de aandoeningen van de hedendaagse beschaving; ze verlicht de gedachten en de harten van de mensen. Als aanwezigheid van de Heilige Geest in de levens van gelovigen, betekent spiritualiteit getuigenis afleggen, door onze daden en onze woorden, van de hoop die in ons is, volledig zonder in zichzelf gekeerd te zijn. De Heilige Geest is de gever van het leven, bron van goedheid, verspreider van bijzondere gaven, leven en licht. Vurig, geanimeerd door zijn liefde voor God en de mens, door zijn liefde voor schoonheid, is de christen actief en creatief.

Het kerstevangelie is dit jaar ook te horen in een culturele omgeving waarbij het ‘individueel recht’ wordt beschouwd als het allerhoogste goed. Egocentrisme en kunstmatige zelfrealisatie ondermijnen sociale cohesie, raken aan altruïsme en solidariteit en gebruiken menselijke relaties. Onaangepast economisme en secularisme verbreden het existentiële vacuüm en beperken de creatieve krachten van de mens.

De kerk kan deze ontwikkelingen – en de gevolgen daarvan voornamelijk voor jongeren – die gegenereerd worden door de betoverende machinaties van de technologische cultuur en de illusoire beloften van een “vals paradijs”, niet negeren. Het Heilige en Grote Concilie (Kreta 2016) doet een plechtige oproep aan de orthodoxe jeugd om “te beseffen dat ze drager is van een traditie van de eeuwenoude en gezegende Orthodoxe Kerk, en dat ze tegelijkertijd de voortzetting van deze traditie is”, om actief deel te nemen aan het leven van de kerk, en “om de eeuwige waarden van de Orthodoxie moedig te bewaren en krachtig te cultiveren, om een verkwikkend christelijk getuigenis af te leggen” (Encycliek, § 8).

In deze geest, in lijn met deze aansporing van het Heilige en Grote Concilie, en ook met betrekking tot de recente verkiezing en installatie van nieuwe Aartsbisschoppen in de drie grote provincies van de Oecumenische Troon in de Diaspora, met name die van Amerika, Australië en Groot-Brittannië, kondigen we 2020 aan als ” jaar van pastorale vernieuwing en gepaste zorg voor de jeugd “, en we roepen onze geheiligde geestelijkheid en het christelijke volk op om deze door God geïnspireerde inspanning te delen en te ondersteunen.

We overwegen om een “pastoraal van luisteren en uitwisseling” te ontwikkelen, met verbeelding en visie, met een onwrikbaar geloof in de onuitputtelijke Genade van God, en met vertrouwen in de kracht van de vrijheid van de mens. Dit op de menselijke persoon gerichte pastorale werk moet een ommekeer teweeg brengen: het moet de jeugd aanzetten om op te houden met “te zoeken naar het eigen belang” en “zichzelf te behagen “, maar zich daarentegen te wijden “aan de liefde die het eigenbelang niet zoekt”, aan het “behagen van God”, aan het omwisselen van “de goederen” voor “het Goede”, en aan het ophouden zich zorgen te maken over “de veelheid van dingen”, om zo echte rijkdom te bekomen, de enige “die noodzakelijk is”. Ons echt vrije wezen wordt alleen geboren in zelfopoffering.

De blijvende basis voor het ontwaken van het christelijke geweten is te leven en de zin van de christelijke eredienst te begrijpen, vanuit haar gemeenschaps- , eucharistische en eschatologische karakter. Jongeren moeten zich realiseren dat de Kerk geen collectiviteit van christenen is, maar “Lichaam van Christus”. We roepen de geestelijkheid van de Heilige Grote kerk van Christus over de hele wereld op om deel te nemen aan een pastorale “kenosis”. We zullen niet wachten tot jonge mensen bij ons komen, maar we gaan naar hen toe, niet als rechters, maar als vrienden die de “goede herder imiteren die zijn leven geeft voor zijn schapen” (Joh 10, 11). De voorganger is altijd alert en waakzaam, kent de pastorale noden van de jongeren en hun sociale omgeving, en handelt dienovereenkomstig. Geïnspireerd en geleid door de traditie van de Kerk, bestaat zijn pastorale tussenkomst er niet in de jeugd enkel wat “hulp” te geven, maar hij doet hen begrijpen “dat Christus ons voor die vrijheid heeft vrij gemaakt” (Gal 5,1).

Met deze bedenkingen, vroom de knie buigend voor het Goddelijke Kind van Bethlehem, drukken wij vanuit de Phanar met zijn ondoofbare licht, onze wensen uit voor de heilige dagen van Kerstmis tot de Theophanie, en smeken Christus de Verlosser in Zijn minzaamheid voor de mensheid, de “God met ons”, om u Zijn verkwikkende genade en zijn oneindige barmhartigheid te schenken.

Kerstmis 2019
† Bartholomeos van Constantinopel,
vurige voorspreker van u allen bij God

18e vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB)

Op dinsdag 10 december 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB) voor de achttiende keer bijeen op de hoofdzetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Marc, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië).

De bisschoppen werden op de hoogte gebracht van de resultaten van het bezoek van Zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch aan de Benelux ter gelegenheid van de festiviteiten voor het Gouden Jubileum van het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Een verslag van de buitengewone vergadering van de CEOB in aanwezigheid van Zijne Heiligheid werd gelezen. Op verzoek van Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou) vond toen in een broederlijk klimaat een besloten ontmoeting plaats met de Oecumenische Patriarch. Alle bisschoppen merkten op dat dit bezoek positieve echo’s had achtergelaten en opnieuw een gelegenheid bood om de interorthodoxe betrekkingen in de drie landen te versterken.

unnamed

De hiërarchen besloten na Pasen 2020 een pelgrimstocht naar Georgië te maken. De bisschoppen namen ook de beslissing om de werking van de verschillende CEOB-comités nieuw leven in te blazen. Er werd ook nuttige informatie over het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland gedeeld door de leden van de conferentie.

De aanwezige CEOB-leden onderzochten het leven en de ontwikkeling van de verschillende orthodoxe bisdommen door nieuws en informatie uit te wisselen.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux vindt plaats op 17 juni 2020.

De Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, gehouden in Chambésy (Genève) in juni 2009.

Patroonsfeest van de Parochie van de Heilige Katherina in Amsterdam

De nagedachtenis van de Heilige Katherina werd op zaterdag 23 november 2019 gevierd in de Orthodoxe Parochie van de Heilige Katherina te Amsterdam (Zaandam). Na lange maanden van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden die leidden tot de waterwijding door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de Goddelijke Liturgie voor de patroonheilige van de parochie voor talrijke aanwezigen.

De homilie werd verzorgd door de prediker van het Aartsbisdom, Archimandriet Ioakim Archontos die, geïnspireerd door het vers van Spreuken: “Wie mij liefhebben, heb ik lief en wie mij zoeken zullen mij vinden” (Spr 8, 17) en de toepassing ervan in het leven van de Heilige Katarina, vermeldde dat de heilige, ondanks haar jeugd, haar rijkdom en haar veelvoudige talenten, de Waarheid zocht en kende, Christus, door de genade van de Heilige Geest nog tijdens haar leven te ontvangen.

Panigyriki-THeia-Leitourgia-stin-Enoria-tis-Agias-Aikaterinas-sto-Amsterntam-

Na de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie de rector, Priester Alexandros Koufoudakis, voor zijn pastorale werk in de parochie, hij dankte ook de concelebrerende priesters en de aanwezige gelovigen – sommigen waren uit Duitsland gekomen – en verwees naar het recente bezoek van de Oecumenische Patriarch aan de kerk, naar het tot nu toe verrichte werk en naar de nog te voltooien werken om het renovatieprogramma af te ronden, waarbij hij vroeg naar eenieders hulp, binnen de mogelijkheden van elk.

Een receptie in de parochiezaal zou de dag afsluiten.

Parochiefeest van de Heilige Nektarios in Eindhoven

Zaterdag 16 november 2019 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie ter ere van het patroonsfeest in de Parochie van Heilige Nektarios in Eindhoven (Nederland).

Αγίου-Νεκταρίου-στο-Eindhoven.jpeg

Opgemerkt moet worden dat het patroonsfeest van de Heilige Nektarios verplaatst was vanwege het officiële bezoek van Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos van 5 tot 14 november aan het Aartsbisdom.

Zijne Eminentie, omringd door priesters uit Nederland, celebreerde voor een groot aantal gelovigen uit de parochie en de omgeving die kwamen om de herdenking van de heilige te vieren.

Aan het einde van de dienst liet de Metropoliet niet na om de aanwezigen te danken, alvorens naar de parochiezaal te gaan waar alle aanwezigen een rijke receptie wachtte.

Ontmoeting van de Oecumenische Patriarch met Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos ontmoette Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou tijdens zijn verblijf in België. Eerst nam Aartsbisschop Simon deel aan het galadiner georganiseerd door het aartsbisdom van België ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum sinds de oprichting in het Hotel Steigenberger in Brussel. Veel persoonlijkheden, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Pieter De Crem, een vertegenwoordiger van het Koninklijk Paleis, kardinaal Jozef De Kesel, de Apostolische Nuntius en andere Katholieke Bisschoppen, ambassadeurs en tal van gelovigen waren aanwezig op dit Gala.

Synantisi-tou-Oikoumenikou-Patriarxou-kai-tou-Rosou-Arxiepiskopou-stis-Bryxelles.jpg

Op dinsdag 12 november 2019 ontmoette Aartsbisschop Simon zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus een tweede maal in het kleine museum van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, naast de kathedraal. Het was Aartsbisschop Simon zelf die deze audiëntie had gevraagd om zijn respect en genegenheid te uiten in de persoon van Patriarch Bartholomeos. De bijeenkomst vond plaats in een zeer broederlijke en vreugdevolle sfeer, maar ook vol hoop. Mgr. Simon zei dat hij sinds zijn aankomst in België tot 1988 tot op heden steeds uitstekende relaties heeft gehad met de Metropoliet van de Oecumenische Troon in België. Tijdens deze bijeenkomst werd de Oecumenische Patriarch vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, terwijl Aartsbisschop Simon aan zijn zijde aartspriester Pavel Nedossekin had.
Na de bijeenkomst zongen alle deelnemers het troparion (apolytikion) van Pinksteren in het Grieks en Slavisch.

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontvangen door de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Op maandagmorgen 11 november 2019 ontmoette Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in een werkvergadering. Deze vergadering vond plaats op het hoofdkantoor van Aartsbisdom van België en duurde ongeveer vijftig minuten. Naast Zijne Alheiligheid namen de volgende bisschoppen-leden van de Bisschoppelijke Conferentie deel: Zijne Eminentie de Metropoliet van België Athenagoras als voorzitter van de Conferentie, Zijne Eminentie Metropoliet Isaac van het Patriarchaat van Antiochië, Zijne Eminentie Metropoliet Joseph van het Patriarchaat van Roemenië en Zijne Excellentie Bisschop Dositheos van het Patriarchaat van Georgië. Tevens waren onder andere ook Zijne Eminentie Metropoliet Kydonias en Apokoronou Damascenos en de Zeer Eerwaarde Archimandriet Alexios, Higoumen van het Klooster van Xenophontos van de Athosberg aanwezig.

Συνάντηση-της-ΑΘΠ-του-Οικουμενικού-Πατριάρχου-κ.-κ.-Βαρθολομαίου-με-τὴν-Ορθόδοξη-Επισκοπική-Συνέλευση-της-Μπενελούξ.jpg

Na Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch te hebben verwelkomd, lichtte Zijne Eminentie de Metropoliet van België hem hij kort in over de samenstelling, geschiedenis en missie van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, die twee keer per jaar bijeenkomt en een van de dertien bisschoppelijke conferenties is die wereldwijd bestaan. Zijne Eminentie rapporteerde over de manier waarop de Conferentie werkt, over de beslissingen die zij heeft genomen, over de onderwerpen die zij behandelt en over de commissies die zij heeft gecreëerd voor de pastorale zorg voor specifieke kwesties. Hij liet niet na om te wijzen op de goede samenwerking tussen de bisschoppen-leden van de Bisschoppenconferentie.

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch, dankte Zijne Eminentie Metropoliet van België Athenagoras voor de informatie, en feliciteerde de bisschoppen voor hun werk, onderstreepte het belang van het functioneren van de Bisschoppelijke Conferenties en moedigde de Bisschoppenconferentie van de Benelux aan nog meer in te zetten op de jeugdwerking. Hij meldde ook de inspanningen die het Oecumenisch Patriarchaat en Zijne Alheiligheid persoonlijk hebben gedaan voor de eenheid van de Orthodoxe Kerken aan de hand van de Synaxes van de primaten van de plaatselijke Kerken die Zijne Heiligheid bijeengeroepen heeft. Hij sprak zijn hoop uit dat door de verlichting die van boven komt, de problemen die volgden op de uitroepen van de autocefalie van de Oekraïense Kerk zullen worden opgelost. Hij benadrukte het belang van het Heilige en Grote Concilie van Kreta in 2016. Hij vroeg de bisschoppen zijn groeten over te brengen aan de primaten van hun respectieve Kerken en stelde voor een van de volgende vergaderingen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in Constantinopel te houden, een voorstel dat de bisschoppen graag aanvaardden.