Wijding van een nieuwe priester voor de Parochie in Utrecht

Op de Zondag van de Heilige Vaders van het Ie Oecumenische Concilie, 28 mei 2017, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Liturgie in de Maria Boodschapskerk in het Nederlandse Utrecht.  

Tijdens de Goddelijke Liturgie werd de priesterwijding toegediend aan Diaken Alexandros Pitsikakis, die per 1 juli 2017 de genoemde parochie zal bedienen. V. Alexandros is een uit Heraklion op Kreta afkomstige, gehuwde geestelijke, en zal Vader Georgios Perris opvolgen, die na 17 jaar opoffering en dienstwerk in Nederland, besloot om terug te keren naar zijn vaderland, naar Syros.

Bij zijn homilie prees Zijne Eminentie de grootse dienstbaarheid van het priesterschap waaraan de nieuwe priester geroepen is om met Gods hulp te voldoen. Hij deed ook een omstandige oproep aangaande de nood aan reorganisatie van de pastorale zorg in Nederland. Tot slot riep hij de nieuwe herder van de parochie op om trots te zijn om tot het Oecumenisch Patriarchaat te behoren, onze Moeder, de Grote Kerk van Christus, met de verantwoordelijkheid om haar oecumenische en bovennationale eigenheid te bewaren.  

Op het einde van de Goddelijke Liturgie verleende de Metropoliet van België de vertrekkende Rector van de kerk de eer van Aartspriester, waarmee hij hem bedankte voor zijn goede en godsvruchtige dienstwerk.

Klik hier voor de foto’s

Interorthodoxe concelebratie te Rotterdam

Rotterdam – Voor de derde keer op rij werd op zondag 26 maart 2017 te Rotterdam een Interorthodoxe Concelebratie gevierd in de Heilige Nikolaaskathedraal van het Aartsbisdom van België.

Zoals gebruikelijk, werd, na de Zondag van de Orthodoxie te Brussel, op de IIe Zondag van de Vasten een Interorthodoxe Goddelijke Liturgie gevierd in Luxemburg, en vierden tenslotte vandaag, op de IVe Zondag van de Grote Vasten, de orthodoxen in Nederland samen de Liturgie, en legden ze, door aan de Gemeenschappelijke Kelk te communiceren, een krachtige orthodoxe getuigenis af in Nederland.

DSC_8838

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, bijgestaan door Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou) en Koorbisschop Porfýrios van Neápolis (Kerk van Cyprus), evenals door vele geestelijken van de orthodoxe instanties in Nederland.

De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door rouwmoedige melodieën van het Griekstalig parochiekoor van Rotterdam, het Nederlandstalig parochiekoor van Eindhoven, evenals van Arabischtalige kerkzangers, die hymnen zongen in verschillende talen.

DSC_8882

De homilie werd verzorgd door de E.H. Priester Michael Bakker, die over de grote persoonlijkheid sprak van de Heilige Johannes van de Sinaï, schrijver van “De Geestelijke Ladder”. Hij benadrukte de strijdvaardigheid die de christen moet kenmerken om de treden van het geestelijk leven te bestijgen en om zijn doel te bereiken: de verlossing. De strijd van de hedendaagse mens met de moeilijkheden van deze tijd, bemoeilijkt de beklimming van de onzichtbare treden van het leven, en de weg van de gelovige nog meer, maar de hoop op de Opstanding maakt de opgang minder vermoeiend.

DSC_9062

Onder de aanwezige kerkgangers vielen Hunne Excellenties de Ambassadeur van Griekenland in Nederland: dhr. Dimítrios Chronópoulos, de Ambassadeur van Georgië, en de Consul van Cyprus in Nederland op.

Op het einde van de Eucharistische Bijeenkomst drukte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België zijn vreugde uit om die bijeenkomst van alle orthodoxen, die een betekenisvolle gebeurtenis is voor de goede samenwerking tussen de jurisdicties, de mystieke eenheid onder de gelovigen, van het Lichaam van de Kerk, zo kort voor de hoogdag van het christendom: het Heilige Pasen.

DSC_9239

Wijding van een diaken voor Utrecht

Utrecht – Op 26 februari 2017, Zondag van de Zuivelderving of Vergevingszondag, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, de Goddelijke Liturgie in de Parochie te Utrecht, in Nederland, waarbij hij ook de diakenwijding toediende aan dhr. Alexandros Pitsikakis, die de genoemde parochie van het Aartsbisdom zal dienen.

De pas gewijde Vader Alexandros is een gehuwde geestelijke, afkomstig van het grote eiland Kreta. Hij studeerde godsgeleerdheid aan de Open Kerkelijke Academie van Athene, terwijl hij zich ook bijschoolde in psychologie en psychotherapie. Hij is een zoon van Vader Konstantínos Pitsikakis, geestelijke van het Heilig Aartsbisdom van Kreta, en – verteerd door goddelijke ijver – besloot hij om de orthodoxe diaspora in Nederland te dienen.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki1

Bij zijn toespraak vermeldde hij vol dankbaarheid de Metropoliet van België voor de opname – door diens handen – in de orde van de geestelijkheid. Vol ontroering bedankte hij zijn echtgenote, zijn ouders en naasten, en benadrukte hij evenzeer de grote verantwoordelijkheid die hem werd toegewezen om het Oecumenisch Patriarchaat te dienen in het Avondland. Hij zei in het bijzonder dat hij kerkelijk gezien niet verhuisde, omdat de genade Gods hem van één dochter van de Moederkerk – het Kreta waar hij geboren en getogen is – overgeplaatst heeft naar een andere dochter van de Oecumenische Troon: het Heilig Aartsbisdom van België. Hij herinnerde aan een voorval dat zijn leven tekende, en zei dat, toen hij als kind met zijn familie Constantinopel en het Eerbiedwaardig Centrum van de Fanar had bezocht, de Oecumenische Patriarch hem met de patriarchale staf aanraakte, en zei dat hij op een dag het Oecumenisch Patriarchaat zou dienen.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki2

Als antwoord nodige de Metropoliet van België de qua leeftijd jonge vader Aléxandros uit om de vroomheid en waarden vast te houden die zijn familie hem gegeven hebben, om met vreze Gods maar ook moed zijn innerlijk te beschermen, en zo als goede soldaat van Jezus Christus de parochie te dienen die God hem, door de Kerk, heeft toevertrouwd.

Aan de wijding nam de vader naar het vlees van de pasgewijde deel: v. Konstantínos Pitsikákis, samen met geestelijken van het Aartsbisdom, evenals een van de Patriarchale Diakens: de Zeer Eerwaarde Diaken Grigórios Frangákis. Vader Grigórios bevond zich enkele dagen in het Aartsbisdom om aan de clerus enkele praktische lessen te geven over het typikon en de Liturgie, waarbij hij zijn ervaring betreffende de orde en traditie van het Oecumenisch Patriarchaat deelde, vanuit diens Zetel voor de parochies van de diaspora.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki6

Deze Vergevingszondag werd afgesloten met de Eerste Berouwvolle Vespers in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel, vanop de zijtroon in chorostasia voorgegaan door de Metropoliet van België, waarbij op het einde de clerus en het volk de vergevingskus uitwisselden voor de aanvang van de Heilige en Grote Vasten.

 

Intronisatie van een nieuwe abdis in het Klooster van Asten

Op zondag 15 augustus 2016 had de intronisatie plaats van Moeder Johanna, de nieuwe Abdis van het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten. Deze had plaats tijdens de Dienst van de Vespers, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en in aanwezigheid van vele priesters en diakens, andere monialen en een menigte van gelovigen.
 

Moeder Johanna werd verkozen door de monialen van het Klooster op 2 augustus 2016, na de veertigste dag van nagedachtenis van het ontslapen van de betreurde Moeder Maria. Moeder Johanna, die afkomstig is uit de Verenigde Staten, was de eerste die zich vervoegde bij Moeder Maria in het Klooster in Asten.

 

IMG_5931
 
In zijn toespraak vroeg Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras o.m. van : “vooral in eendracht samen te blijven, onder het nieuwe herderschap van Moeder Johanna, en van verder te willen bidden voor de redding van de gehele wereld, doorheen de zo mooie liturgische diensten en de rijkdom van het ascetische gebedsleven van onze Orthodoxe Kerk. In de Kerk zijn er vele charismen, en het is door Gods’ genade dat u, Moeder Johanna, het charisma ontvangt om het werk van Moeder Maria verder te zetten. Wees goed en barmhartig, zoals God algoed en menslievend is! Wees geduldig en vergevensgezind, zoals God altijd op ons blijft wachten en verdraagt wat wij misdoen! Weet dat u niet alleen bent in deze nieuwe taak die voortaan op uw schouders rust, maar dat u altijd overleg kan plegen met uw metropoliet en/of met uw geestelijke vader. Blijf trouw aan de Moeder-Kerk van Constantinopel. Ik vertrouw erop dat God u voldoende zal sterken en dat uw mede-zusters u moeilijkheden gaan willen besparen. Zij zijn het immers die u voorgedragen hebben tot deze opdracht, vertrouwend dat u dat zal doen in vreze Gods, in geloof en met liefde! 
 

Nadien volgde een gebed over de nieuwe Abdis, die werd voorgedragen door Moeder Makrina en Zuster Thaïsia. Metropoliet deed de nieuwe Abdis vervolgens de mandya aan, het borstkruis, leidde haar naar de abdistroon en vertrouwde haar de herdersstaf, telkens onder de kreet ‘Axia’ (zij is waardig)!

 

IMG_5965
 
Bij het einde van de Dienst vroeg Metropoliet Athenagoras om allen samen een trisagion te zingen aan het graf van Moeder Maria.
 
Er volgde een gezellig samenzijn in de tuin en het archondariki van het Klooster, waar de aanwezigen lekkernijen werden aangeboden. Iedereen had de gelegenheid om met elkaar woorden te wisselen en te delen in de vreugde van het Monasterium.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Agia_Aikaterina (1)

Η ΕΝΟΡΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΡΘΡΟΣ : 9:30

ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ : 10:30 ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς μὲ κατοικία διὰ τὸν ἱερέα ἠγοράσθη τὴν 1ην Αὐγούστου 2016. Ἡ Ἐνορία θὰ λειτουργῆ διὰ τὰς λατρευτικὰς ἀνάγκας ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀνεξαρτήτως τῆς προελεύσεώς των. Ἀπὸ τῆς σήμερον θὰ τελῆται ἕκαστον Σάββατον Ἑσπερινὸς εἰς τὰς 18.00 καὶ ἑκάστην Κυριακὴν Ὄρθρος τὴν 9ην πρωϊνήν καὶ Θεία Λειτουργία τὴν 10 π.μ.

Info: http://www.orthodoxexarchaat.org

ΑΦΙΣΑ : βλ. σε pdf

INGEBRUIKNAME EIGEN KERK PAROCHIE HEILIGE KATERINA

INGEBRUIKNAME EIGEN KERK
ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE HEILIGE KATERINA – AMSTERDAM

Agia_Aikaterina (1)

DE PAROCHIE BESCHIKT VOORTAAN OVER HAAR EIGEN KERK EN NODIGT U UIT OP DE PLECHTIGE INTREDE EN INGEBRUIKNAME

OP ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016

METTEN : 9u30
KLEINE WATERWIJDING : 10u30
gevolgd van PONTIFICALE LITURGIE

ADRES : Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam, Nederland.

De kerk en bijhorende priesterwoning werden aangekocht op 1 augustus 2016. De Parochie is er voor alle orthodoxe gelovigen van welke afkomst ook. Voortaan viert men er elke zaterdag Vespers om 18u en elke zondag Metten om 9u en Goddelijke Liturgie om 10u.

Download affiche hier in pdf

 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΟ

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις πνευματικές ανάγκες των πολλών ορθοδόξων χριστιανών στη Βόρεια Ολλανδία και τα περίχωρα, η Ιερά Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου αγόρασε τον ιστορικό ναό “Ζάανκερκ”, που βρίσκεται στην οδό Botenmakerstraat 112-114 στο Zaandam. Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2016 η εκκλησία αυτή θα είναι η έδρα της Ορθοδόξου Ενορίας Αγίας Αικατερίνης. Η Ενορία αυτή ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου που υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ιερά Μητρόπολη έχει 25 ενορίες στο Βέλγιο, 9 στην Ολλανδία και 2 στο Λουξεμβούργο, καθώς και 1 Μοναστήρι στην Ολλανδία και διοικείται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα. Ο Μητροπολίτης είναι και πρόεδρος της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνέλευσεως της Μπενελούξ. Η Μητρόπολη έχει κυρίως Έλληνες πιστούς, αλλά είναι ανοικτή σε όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τη γλώσσα τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ορθόδοξη Εκκλησία αριθμεί περί τα 300 εκατομμύρια πιστούς.

ObjectLarge_NGKZaandam

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι το πρώτο στη σειρά από τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις Αυτοκεφάλες και Αυτόνομες Εκκλησίες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διοικείται από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Α΄, ο οποίος προήδρευσε πρόσφατα στην Κρήτη την Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο.

dsc_4212Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας αναφέρει: “Με την απόκτηση του ναoύ “Ζάανκερκ” μπορούμε να καλύψουμε τις αυξανόμενες ποιμαντικές ανάγκες των πιστών μας. Η Μητροπολίτη έχει κυρίως Έλληνες πιστούς. Μεταξύ των πιστών μας μετράμε πολλά νέα μέλη, κυρίως Έλληνες φοιτητές. Η ελληνική παρουσία στην Ολλανδία σε γενικές γραμμές και ειδικότερα στο Άμστερνταμ, αυξάνεται. Θεωρούμε την Ενορία μας της Αγίας Αικατερίνης ως προέκταση της ιστορικής ενορίας της Αγίας Αικατερίνης που ιδρύθηκε από Έλληνες εμπόρους το 1752. Εκτός αυτού υπάρχουν από παλιά ισχυροί δεσμοί μεταξύ των Κάτω Χωρών και της Ελλάδoς. Είμαστε υπερήφανοι και ενθουσιασμένοι που είχαμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε αυτή την ιστορική εκκλησία στο Zaandam, αν και την αγοράσαμε με δάνειο. Γι αυτό παρακαλούμε όλους τους πιστούς να συμβάλουν στο λογαριασμό του Ιδρύματος. Το Zaandam είναι μια όμορφη πόλη, με καλή υποδομή. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις αρμονικές σχέσεις και καλούμε όποιον ενδιαφέρεται, να έρθει στις 3 Σεπτεμβρίου 2016 στα θυρανοίξεια του “Ζάανκερκ”. Είναι αυτονόητο, οτι θέλουμε να διατηρήσουμε τον ναό “Ζάανκερκ”, για το Zaandam και τους κατοίκους του. Το εκκλησιαστικό όργανο είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα θέλαμε επίσης σύντομα να οργανώσουμε ξεναγήσεις”.

Αγοράσαμε το ναό με δάνειο. Παρακαλούμε όλους τους πιστούς να συμβάλουν στο λογαριασμό του Ιδρύματος:

NL94 TRIO 0254 8519 75, Stichting Orthodox Exarchaat Nederland

Δείτε: www.orthodoxexarchaat.org

 

EIGEN KERK VOOR DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE KATERINA

Om te kunnen wederantwoorden aan de geestelijke noden van de vele orthodoxe christenen uit Noord-Holland en omstreken heeft de Stichting ‘Orthodox Exarchaat Nederland’ de historische Zaankerk aangekocht, gelegen aan de Botenmakerstraat 112-114 te Zaandam. Dit kerkgebouw wordt vanaf 3 september 2016 de zetel van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Katerina, die behoort tot het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel). Onder het Aartsbisdom ressorteren 25 parochies in België, 9 in Nederland en 2 in Luxemburg. Het Aartsbisdom staat onder leiding van Mgr. Athenagoras Peckstadt, die Metropoliet is van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Het Aartsbisdom telt voornamelijk Griekse gelovigen, maar staat ongetwijfeld open voor alle orthodox christenen, van welke origine of taal ook!

Het Oecumenisch Patriarchaat van Contantinopel is het eerste in de reeks van orthodoxe patriarchaten en autokefale en autonome Kerken. Het staat onder leiding van Patriarch Bartholomeos I, die onlangs nog in Kreta de Grote Panorthodoxe Synode voorzat. Wereldwijd telt de Orthodoxe Kerk 300 miljoen gelovigen.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras geeft aan: “Met de verwerving van de Zaankerk voorzien we in de groeiende pastorale behoeften van onze gelovigen. Onder onze gelovigen tellen we veel nieuwkomers, waaronder tal van Griekse studenten. Onze Parochie van de Heilige Katerina dient gezien te worden als de verlenging van de historische Parochie van de Heilige Katerina die door Griekse kooplieden werd opgericht in het jaar 1750. We zijn trots en verheugd dat we in Zaandam deze historische kerk hebben kunnen verwerven. Zaandam is een mooie plaats en biedt goede voorzieningen. We hechten zeer aan harmonieuze verstandhoudingen en nodigen eenieder die geïnteresseerd is, graag uit om op 3 september a.s. naar de plechtige ingebruikname van de Zaankerk te komen. Eind vorig jaar hebben we reeds een priester gewijd voor deze Parochie. Hij werd geboren in Moldavië, maar heeft Griekse roots en woont en werkt sinds een paar jaren in Nederland. We wensen de Zaankerk vanzelfsprekend graag te behouden voor Zaandam en haar inwoners. Het orgel is zeer indrukwekkend. We willen op korte termijn rondleidingen gaan organiseren”.

ObjectLarge_NGKZaandam

Historische Zaankerk aan de Botenmakersstraat 114 te Zaandam