Een nieuwe Parochie in Den Haag

Op 5 november 2017 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de viering van de Goddelijke Liturgie in de schoot van de pas opgerichte Parochie van Apostel Jacobus de Meerdere en de Heilige Paraskeva in Den Haag. Hij was omringd van Aartspriester Willibrord van Ulft en Diaken Barnabas Genbrugge. De Liturgie werd gevierd in de zolder kapel van de Oud-Katholieke Kerk in hartje Den Haag.

20171105_114420

Pas enkele dagen voordien werd in de schoot van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg een nieuwe Parochie opgericht voor de noden van een kleine groep orthodoxe christenen die in deze stad en regio wonen. Dit gebeurde nadat Vader Willibrord officieel overgedragen werd van het Exarchaat van de Parochies van Russische traditie in West-Europa (eveneens behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat). De gelovigen zijn Vader Willibrord gevolgd en maken nu deel uit van de nieuwe Parochie. Het gaat om een kleine groep orthodoxe christenen van diverse afkomst. Maar vergeten wij de bemoedigende woorden van de Heer Jezus niet: ‘Vrees niet, kleine kudde’. In deze tijd hebben wij die woorden meer dan ooit nodig, als een riem onder het hart. De volgelingen van Jezus waren inderdaad maar een kleine kudde. Na een korte periode van begeestering, lezen wij in het evangelie, dat veel leerlingen Hem verlieten. Jezus moet dat heel erg gevonden hebben; zijn volksgenoten hielden hun hart gesloten voor de Blijde Boodschap en verwachtten van Hem alleen brood en wonderen. Daartoe had zijn Vader Hem niet gezonden en Hij vertrouwt meer op Hem dan op de sympathie van de mensen. Van zijn apostelen verlangde Hij hetzelfde. Het vertrouwen in zijn Vader wilde Jezus zijn apostelen meegeven: “Wees niet bang, kleine kudde, het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.” Het Rijk Gods is een gave van God en niemand zal God kunnen beletten de mensen aan zijn Rijk deelachtig te maken. Dit Rijk zal in de tijd moeten groeien als een mostaardzaadje. Het zal getekend zijn door zwakheid en zondigheid van de mensen, maar het zal toch toekomst hebben en op het einde der tijden door God voltooid worden. 

Na de Goddelijke Liturgie was er Agape, waarbij de gelovigen en de Metropoliet met elkaar kennis maakten en uitvoerig in overleg gingen. Metropoliet Athenagoras, en met hem het Orthodox Aartsbisdom, heet Vader Willibrord en zijn kleine kudde van ganser harte welkom.

20171105_124605.jpg

De keuze van de patroonheiligen is als volgt te verklaren. Enerzijds is Apostel Jacobus de Meerdere – één van de zonen van Zebedeus – de patroonheilige van de stad Den Haag. Anderzijds is de Heilige Paravkeva, een Griekse heilige uit Epivates (Thracië, niet zo ver van Constantinopel) die leefde in de 11de eeuw, zeer geliefd door de kleine groep gelovigen! Ze was van adelijke afkomst. Haar vrome ouders hebben haar als kind de woorden van het Heilig Evangelie onderwezen, nl. dat iedereen die de Heer wil volgen, alles moet opgeven om hem tevoren te volgen. Toen haar ouders stierven, gaf ze de wereld op voor de ‘woestijn’, terwijl ze qua leeftijd nog jong was. Eerst wijdde zij haar leven volledig aan God door gebed en vasten. Vervolgens ondernam ze een ascetische strijd in de woestijn van Jordanië. Ze is vooral geliefd bij de orthodoxe christenen in Servië, Roemenië, Moldavië en Bulgarije. In 1641 werden haar relikwieën geschonken aan de Prins van Moldavië, Vasile Lupu, als erkenning voor zijn steun aan het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

IMG-1718.JPG

 

 

 

 

Advertenties

Weekend Orthodox Jeugd van de Benelux (27-29 oktober 2017)

St-Joris-WeertNaar goede gewoonte hield de Orthodoxe Jeugd in de Benelux (OJB-JOB) van 27-29 oktober 2017 haar jaarlijks Orthodox Jongerenweekend. Zo’n 80 orthodoxe jongeren kwamen in “De Kluis” in Sint-Joris-Weert (België) om te leren, praten, en vragen te stellen over “Onze broeder is ons leven – Relatie in het orthodox geestelijk leven volgens de H. Silouan”. Gastspreker was v. Nikolaj Sakharov van het Orthodox Patriarchaal klooster van de H. Johannes de Doper te Maldon, Essex (Verenigd Koninkrijk), familie van de stichter, wijlen Geronda (Starets) Sophrony, een geestelijk kind was van de H. Silouan de Athoniet.

37981487456_44f29ca38f_o

Het rustige dorp St-Joris-Weert is vrij goed bereikbaar per trein en bus. Zoals de naam doet vermoeden, ligt de Kluis echter afgelegen, middenin het Meerdaalwoud. Ze ligt bovendien in een dal, wat het contact met de natuur en met God dan wel vergemakkelijkt, maar niet met mobiele telefoonnetwerken. Het traject van het station of de bushalte naar de Kluis bleek daardoor voor sommigen avontuurlijker dan verwacht.

We werden vrijdagavond hoe dan ook verwelkomd door de verantwoordelijke vader Ciprian Popescu. Het weekend begon met een vegetarisch avondmaal, gevolgd door een eerste avondwandeling langs vrij droge paden door het bos. Intussen hadden we de eenvoudige scoutskapel met een mobiel altaar, ikonen, kaarsenstaander, en wat kaarsen omgevormd tot een stemmig orthodox veldkerkje.

Tijdens de Completen kwam ook de lokale Metropoliet Athenagoras van België zich bij ons aansluiten, samen met de Roemeense priester Agapios uit Náousa in Griekenland. Op het weekend waren trouwens niet minder dan 18 nationaliteiten vertegenwoordigd: Grieken, Polen, Roemenen, Russen, Oekraïeners, en zelfs Nederlanders en Belgen. Toch voelden we ons meteen met elkaar verbonden door het gemeenschappelijke orthodoxe geloof. De vreugde van het gemeenschappelijk gebed en om elkaar terug te zien, ging bijna ongemerkt over in een gezellige samenzang rond het kampvuur.

’s Zaterdags werden we door het klokje naar het ontbijt geroepen, waarna er korte metten werden gevierd, gevolgd door de Hoofdlezing over het weekendthema. Zonder opdringerig te zijn, en evenmin afstandelijk, slaagde v. Nikolaj er in om een levendige dialoog op gang te brengen. We konden ongeremd vragen stellen. Zelfs op de moeilijkste levensvragen rond relaties gaf v. Nikolaj een zo eerlijk mogelijk antwoord. Hij benadrukte daarbij zowel het belang van goede relaties, zeker in onze westerse maatschappij, zonder dat dit ons – zoals de H. Silouan zelf benadrukte – de moed mag laten verliezen. Aan de hand van vele voorbeelden, zowel van oude heiligen, moderne heiligen als gewoon uit het alledaagse westerse leven, verduidelijkte hij wat voor ons de beste weg is. V. Nikolaj vergeleek relaties bijvoorbeeld met een tomaat. Als je niet kunt wachten tot een tomaat rijp (rood) is, zal je nooit weten hoe ze echt smaakt, en ze waarschijnlijk zelfs nooit lusten.

Na de vragenronde, een korte wandeling, en het middageten, werden er praktische werkgroepen gehouden zoals zangles.

Daarna ging v. Nikolaj verder in op onze vragen, en waren er workshops per taalgroep: Grieks (met vader Agapios), Nederlands (met vader Dominique Verbeke, medestichter van de OJB-JOB), Frans (met vader Athanase de Theux, oud-lid van de OJB-JOB) en Engels (met vader Nikolaj). Daarbij werd besproken hoe we de visie van de H. Silouan in ons dagelijks leven kunnen toepassen.

De jonge priester Antonios Tarlizos ging voor in de dienst van de Vespers, samen met diaken Barnabas Genbrugge, en ondersteund door de jongeren, die een meertalig koor hadden gevormd. De gezangen en gebeden vloeiden naadloos over van de ene taal in de andere. V. Antonios is ook een van de stuwende krachten van de OJB-JOB, en werd onlangs tot priester gewijd.

De vredige vespers werden gevolgd door het avondmaal en een wat langere boswandeling. Wie dat wilde kon daarna rustig biechten in de kapel. Het kampvuur bood opnieuw een mooie gelegenheid voor samenzang en verbroedering.

Het weekend werd ’s zondags bekroond met korte metten (waarbij er nog kon gebiecht worden), en de Goddelijke Liturgie. De Liturgie werd voorgegaan door v. Nikolaj en v. Ciprian, bijgestaan door d. Barnabas. De koorzang werd ook nu weer volledig verzorgd door de jongeren zelf, onder leiding van v. Antonios en van Georgios Antoníou.

Daarna ontruimden en veegden we eerst de kamers, vooraleer samen het laatste middagmaal te eten. Uit de afsluiting van het weekend bleek ook ditmaal het enthousiasme van iedereen, zelfs van wie eerst dacht dat het een wat saaie boel zou worden. We stelden vast dat het Jongerenweekend (en de Ontmoetingsdag op 1 mei) eigenlijk naar méé smaakt.

Feest van het orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten

In aanwezigheid van vele gelovigen en geestelijken had op zaterdag 9 september 2017 de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie plaats voor het Hoogfeest van de Geboorte van de Moeder Gods, in het Heilig Klooster te Asten in Noord-Brabant. Er waren gelovigen afgezakt uit de hele Eparchie van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, evenals uit naburige streken in Duitsland, om er het Kloosterfeest mee te vieren.  

De Feestelijke Goddelijke Liturgie werd in deemoed en eenvoud gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, samen met Zijne Excellentie Bisschop Ilarion van Edmonton en de Westerse Eparchie van Canada, en geestelijken van het Heilig Aartsbisdom, in de met bedevaarders gevulde hoofdkerk van het Heilig Klooster.

36996249742_733f1c0a2f_o

De homilie werd verzorgd door Zijne Eminentie de Metropoliet van België, die in het bijzonder dit zei: “zie, lieve vrienden, het geestelijk leven is geen formaliteit. Het is geen toplaagje op een mensenleven. Het is een levenslang zoeken naar Christus, het is een levenslange liturgische ervaring, het is een levenslang mystiek-sacramenteel leven binnen het Lichaan van de Kerk. Dat leven moeten we kiezen, om onze geestelijke strijd en kerkelijk leven te versterken“.

Voor de eindzegen, vierde Zijne Eminentie de Metropoliet de jaarlijkse broodwijding. Na het einde daarvan bedankte hij iedereen voor de inspanning die ze hadden gedaan om aanwezig te zijn in het Heilig Klooster, dat een van genade van de Alheilige Moeder Gods vervulde, geestelijke oase is tenmidden de hedendaagse wereld.

36770930960_22d20d553f_o

Vervolgens bedankte hij Zijne Excellentie Bisschop Ilarion en alle andere aanwezige geestelijken, in het bijzonder de Zeer Eerwaarde Heer Archimandriet Sevastianós Látsas, geestelijke van het Heilig Aartsbisdom van Duitsland, evenals de Zeer Eerwaarde Heer Priester Gabriel Bogdan, geestelijke van het Patriarchaat van Roemenië in België. Hij vergat niet om de Abdis van het Heilig Klooster: Higoumena Johanna, en de andere zusters te feliciteren voor hun belangrijke en godvruchtige werk. Daarna wenste hij dat iedereen de genade van de Alheilige Moeder Gods ten volle zou beleven.

Nadien vierde Metropoliet Athenagoras van België, in aanwezigheid van alle kloosterlingen en bedevaarders, een trisagion voor Moeder Maria zaliger gedachtenis. Tot slot volgde er een receptie voor alle bedevaarders.

37026211551_cc2c4ddb99_o

Wijding van een nieuwe priester voor de Parochie in Utrecht

Op de Zondag van de Heilige Vaders van het Ie Oecumenische Concilie, 28 mei 2017, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Liturgie in de Maria Boodschapskerk in het Nederlandse Utrecht.  

Tijdens de Goddelijke Liturgie werd de priesterwijding toegediend aan Diaken Alexandros Pitsikakis, die per 1 juli 2017 de genoemde parochie zal bedienen. V. Alexandros is een uit Heraklion op Kreta afkomstige, gehuwde geestelijke, en zal Vader Georgios Perris opvolgen, die na 17 jaar opoffering en dienstwerk in Nederland, besloot om terug te keren naar zijn vaderland, naar Syros.

Bij zijn homilie prees Zijne Eminentie de grootse dienstbaarheid van het priesterschap waaraan de nieuwe priester geroepen is om met Gods hulp te voldoen. Hij deed ook een omstandige oproep aangaande de nood aan reorganisatie van de pastorale zorg in Nederland. Tot slot riep hij de nieuwe herder van de parochie op om trots te zijn om tot het Oecumenisch Patriarchaat te behoren, onze Moeder, de Grote Kerk van Christus, met de verantwoordelijkheid om haar oecumenische en bovennationale eigenheid te bewaren.  

Op het einde van de Goddelijke Liturgie verleende de Metropoliet van België de vertrekkende Rector van de kerk de eer van Aartspriester, waarmee hij hem bedankte voor zijn goede en godsvruchtige dienstwerk.

Klik hier voor de foto’s

Interorthodoxe concelebratie te Rotterdam

Rotterdam – Voor de derde keer op rij werd op zondag 26 maart 2017 te Rotterdam een Interorthodoxe Concelebratie gevierd in de Heilige Nikolaaskathedraal van het Aartsbisdom van België.

Zoals gebruikelijk, werd, na de Zondag van de Orthodoxie te Brussel, op de IIe Zondag van de Vasten een Interorthodoxe Goddelijke Liturgie gevierd in Luxemburg, en vierden tenslotte vandaag, op de IVe Zondag van de Grote Vasten, de orthodoxen in Nederland samen de Liturgie, en legden ze, door aan de Gemeenschappelijke Kelk te communiceren, een krachtige orthodoxe getuigenis af in Nederland.

DSC_8838

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, bijgestaan door Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou) en Koorbisschop Porfýrios van Neápolis (Kerk van Cyprus), evenals door vele geestelijken van de orthodoxe instanties in Nederland.

De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door rouwmoedige melodieën van het Griekstalig parochiekoor van Rotterdam, het Nederlandstalig parochiekoor van Eindhoven, evenals van Arabischtalige kerkzangers, die hymnen zongen in verschillende talen.

DSC_8882

De homilie werd verzorgd door de E.H. Priester Michael Bakker, die over de grote persoonlijkheid sprak van de Heilige Johannes van de Sinaï, schrijver van “De Geestelijke Ladder”. Hij benadrukte de strijdvaardigheid die de christen moet kenmerken om de treden van het geestelijk leven te bestijgen en om zijn doel te bereiken: de verlossing. De strijd van de hedendaagse mens met de moeilijkheden van deze tijd, bemoeilijkt de beklimming van de onzichtbare treden van het leven, en de weg van de gelovige nog meer, maar de hoop op de Opstanding maakt de opgang minder vermoeiend.

DSC_9062

Onder de aanwezige kerkgangers vielen Hunne Excellenties de Ambassadeur van Griekenland in Nederland: dhr. Dimítrios Chronópoulos, de Ambassadeur van Georgië, en de Consul van Cyprus in Nederland op.

Op het einde van de Eucharistische Bijeenkomst drukte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België zijn vreugde uit om die bijeenkomst van alle orthodoxen, die een betekenisvolle gebeurtenis is voor de goede samenwerking tussen de jurisdicties, de mystieke eenheid onder de gelovigen, van het Lichaam van de Kerk, zo kort voor de hoogdag van het christendom: het Heilige Pasen.

DSC_9239

Wijding van een diaken voor Utrecht

Utrecht – Op 26 februari 2017, Zondag van de Zuivelderving of Vergevingszondag, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, de Goddelijke Liturgie in de Parochie te Utrecht, in Nederland, waarbij hij ook de diakenwijding toediende aan dhr. Alexandros Pitsikakis, die de genoemde parochie van het Aartsbisdom zal dienen.

De pas gewijde Vader Alexandros is een gehuwde geestelijke, afkomstig van het grote eiland Kreta. Hij studeerde godsgeleerdheid aan de Open Kerkelijke Academie van Athene, terwijl hij zich ook bijschoolde in psychologie en psychotherapie. Hij is een zoon van Vader Konstantínos Pitsikakis, geestelijke van het Heilig Aartsbisdom van Kreta, en – verteerd door goddelijke ijver – besloot hij om de orthodoxe diaspora in Nederland te dienen.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki1

Bij zijn toespraak vermeldde hij vol dankbaarheid de Metropoliet van België voor de opname – door diens handen – in de orde van de geestelijkheid. Vol ontroering bedankte hij zijn echtgenote, zijn ouders en naasten, en benadrukte hij evenzeer de grote verantwoordelijkheid die hem werd toegewezen om het Oecumenisch Patriarchaat te dienen in het Avondland. Hij zei in het bijzonder dat hij kerkelijk gezien niet verhuisde, omdat de genade Gods hem van één dochter van de Moederkerk – het Kreta waar hij geboren en getogen is – overgeplaatst heeft naar een andere dochter van de Oecumenische Troon: het Heilig Aartsbisdom van België. Hij herinnerde aan een voorval dat zijn leven tekende, en zei dat, toen hij als kind met zijn familie Constantinopel en het Eerbiedwaardig Centrum van de Fanar had bezocht, de Oecumenische Patriarch hem met de patriarchale staf aanraakte, en zei dat hij op een dag het Oecumenisch Patriarchaat zou dienen.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki2

Als antwoord nodige de Metropoliet van België de qua leeftijd jonge vader Aléxandros uit om de vroomheid en waarden vast te houden die zijn familie hem gegeven hebben, om met vreze Gods maar ook moed zijn innerlijk te beschermen, en zo als goede soldaat van Jezus Christus de parochie te dienen die God hem, door de Kerk, heeft toevertrouwd.

Aan de wijding nam de vader naar het vlees van de pasgewijde deel: v. Konstantínos Pitsikákis, samen met geestelijken van het Aartsbisdom, evenals een van de Patriarchale Diakens: de Zeer Eerwaarde Diaken Grigórios Frangákis. Vader Grigórios bevond zich enkele dagen in het Aartsbisdom om aan de clerus enkele praktische lessen te geven over het typikon en de Liturgie, waarbij hij zijn ervaring betreffende de orde en traditie van het Oecumenisch Patriarchaat deelde, vanuit diens Zetel voor de parochies van de diaspora.

CheirotoniaDiakonou_Pitsikaki6

Deze Vergevingszondag werd afgesloten met de Eerste Berouwvolle Vespers in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel, vanop de zijtroon in chorostasia voorgegaan door de Metropoliet van België, waarbij op het einde de clerus en het volk de vergevingskus uitwisselden voor de aanvang van de Heilige en Grote Vasten.

 

Intronisatie van een nieuwe abdis in het Klooster van Asten

Op zondag 15 augustus 2016 had de intronisatie plaats van Moeder Johanna, de nieuwe Abdis van het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten. Deze had plaats tijdens de Dienst van de Vespers, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en in aanwezigheid van vele priesters en diakens, andere monialen en een menigte van gelovigen.
 

Moeder Johanna werd verkozen door de monialen van het Klooster op 2 augustus 2016, na de veertigste dag van nagedachtenis van het ontslapen van de betreurde Moeder Maria. Moeder Johanna, die afkomstig is uit de Verenigde Staten, was de eerste die zich vervoegde bij Moeder Maria in het Klooster in Asten.

 

IMG_5931
 
In zijn toespraak vroeg Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras o.m. van : “vooral in eendracht samen te blijven, onder het nieuwe herderschap van Moeder Johanna, en van verder te willen bidden voor de redding van de gehele wereld, doorheen de zo mooie liturgische diensten en de rijkdom van het ascetische gebedsleven van onze Orthodoxe Kerk. In de Kerk zijn er vele charismen, en het is door Gods’ genade dat u, Moeder Johanna, het charisma ontvangt om het werk van Moeder Maria verder te zetten. Wees goed en barmhartig, zoals God algoed en menslievend is! Wees geduldig en vergevensgezind, zoals God altijd op ons blijft wachten en verdraagt wat wij misdoen! Weet dat u niet alleen bent in deze nieuwe taak die voortaan op uw schouders rust, maar dat u altijd overleg kan plegen met uw metropoliet en/of met uw geestelijke vader. Blijf trouw aan de Moeder-Kerk van Constantinopel. Ik vertrouw erop dat God u voldoende zal sterken en dat uw mede-zusters u moeilijkheden gaan willen besparen. Zij zijn het immers die u voorgedragen hebben tot deze opdracht, vertrouwend dat u dat zal doen in vreze Gods, in geloof en met liefde! 
 

Nadien volgde een gebed over de nieuwe Abdis, die werd voorgedragen door Moeder Makrina en Zuster Thaïsia. Metropoliet deed de nieuwe Abdis vervolgens de mandya aan, het borstkruis, leidde haar naar de abdistroon en vertrouwde haar de herdersstaf, telkens onder de kreet ‘Axia’ (zij is waardig)!

 

IMG_5965
 
Bij het einde van de Dienst vroeg Metropoliet Athenagoras om allen samen een trisagion te zingen aan het graf van Moeder Maria.
 
Er volgde een gezellig samenzijn in de tuin en het archondariki van het Klooster, waar de aanwezigen lekkernijen werden aangeboden. Iedereen had de gelegenheid om met elkaar woorden te wisselen en te delen in de vreugde van het Monasterium.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Agia_Aikaterina (1)

Η ΕΝΟΡΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΡΘΡΟΣ : 9:30

ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ : 10:30 ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Botenmakersstraat 114, 1506 TH Zaandam, ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς μὲ κατοικία διὰ τὸν ἱερέα ἠγοράσθη τὴν 1ην Αὐγούστου 2016. Ἡ Ἐνορία θὰ λειτουργῆ διὰ τὰς λατρευτικὰς ἀνάγκας ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀνεξαρτήτως τῆς προελεύσεώς των. Ἀπὸ τῆς σήμερον θὰ τελῆται ἕκαστον Σάββατον Ἑσπερινὸς εἰς τὰς 18.00 καὶ ἑκάστην Κυριακὴν Ὄρθρος τὴν 9ην πρωϊνήν καὶ Θεία Λειτουργία τὴν 10 π.μ.

Info: http://www.orthodoxexarchaat.org

ΑΦΙΣΑ : βλ. σε pdf