Prot. N° 1010/2019

Dierbare broeders en zusters in Christus,

“Christus is geboren, loof Hem; Christus komt uit de hemel, ga hem tegemoet; Christus is op aarde, sta op. Mogen de hemelen zich verheugen en de aarde zich verheugen vanwege hem die hemels en dan aards is. Christus is in het vlees: jubel”.

Icoon_Geboorte_Christus

De Heilige Gregorios de Theoloog nodigt ons uit om Kerstmis te vieren in een geest van terughoudendheid, kalmte en meditatie: “Laten we het feest vieren, niet als een profane plechtigheid maar op een goddelijke manier” omdat “het de plechtigheid is van de Theofanie of van de Geboorte. De naam van Theofanie komt van het feit dat hij ons verschenen is, de naam van Geboorte, van het feit dat hij geboren werd”.

“Wij, die Christus, het Woord, als een voorwerp van aanbidding hebben, als we sommige genoegens moeten nemen, laten we ze dan nemen in het woord, in de goddelijke wet, in de verhalen, vooral deze die betrekking hebben op de huidige plechtigheid”.

Deze diepzinnige woorden van de Heilige Gregorios de Theoloog, die hierboven worden aangehaald, wekken gevoelens van grote vreugde en hoop op vanwege de grote neerbuiging waaraan God zich heeft verwaardigd voor het welzijn van zijn kinderen.

Doorheen de hele geschiedenis van de mensheid heeft God zijn kinderen geroepen om, na de val van Adam en Eva, naar Hem terug te keren. Hij heeft ons geroepen door de profeten en alle trouwe en heilige mannen en vrouwen die de voorouders zijn van onze Heer Jezus Christus, tot Johannes de Doper. Vandaag vieren we de ultieme roeping van God tot zijn kinderen, namelijk de menswording van God uit een vrouw, de Alheilige Moeder Gods, en het verblijf van God als mens op deze aarde, onder ons. We zijn geroepen om op deze ontzagwekkende en liefdevolle handeling van God te reageren met een dramatische verandering in ons leven. We zijn geroepen om een verandering aan te brengen, waardoor we niet meer de vleselijke en materiële dingen van deze wereld zullen liefhebben, maar al onze liefde voortaan zullen richten op God en de eeuwige dingen van de hemel. Precies zoals de Heilige Gregorios het zo mooi verwoordt: “Want we vieren dit feest niet als een heidens feest, maar op een goddelijke manier; niet op een wereldse manier maar op een manier die de wereld te boven gaat”.

Terwijl we heden deze kostbare tijd doorbrengen met familie en vrienden, laten we hen waarderen als het geschenk van God aan ons en ons meer richten op onze liefde voor hen dan op de materiële en commerciële dingen die onze seculiere samenleving propageert.

Laten we ons, te midden van de grote vreugde van dit feest, altijd bewust zijn van de lijdende mensen over de hele wereld, vooral waar oorlog en burgeroorlog woedt, en laat ons bidden dat onze Heer, de Vredevorst, hun de vrede zal brengen die alleen van boven kan komen.

Ook dit jaar verzoek ik u nooit onze Moeder-Kerk, het Oecumenisch Patriarchaat, te willen vergeten. Ik verzoek u met aandrang dat uw liefde voor ons Patriarchaat ook in daden uitdrukking zou krijgen, vooral door uw substantiële gift bij de omhaling ervoor.

Ik dank u bij voorbaat en nodig u uit tot het snijden van het Basiliosbrood in onze Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, op zondag 12 januari 2020 om 16u.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2019.


+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

Advertentie