Reactie van de Orthodoxe Kerk in Nederland bij terreur in Utrecht

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in Nederland, betuigt in zijn persoonlijke naam en in naam van alle orthodoxe christenen levend in Nederland zijn verbazing, verdriet en medeleven voor de barbaarse daden die vanochtend het land hebben getroffen. Het spreekt voor zichzelf dat niets of niemand het gebruik van geweld en de onderdrukking van het menselijk leven kan rechtvaardigen.

In deze tragische momenten is hij in gedachten met de nabestaanden van de slachtoffers en is zijn gebed gericht tot de Heer, opdat het hart van menige broeders geraakt worde door de genade van de vrede en de vergeving. We verdienen een betere wereld!

 

 

Belgische Koning Filip aanwezig op de Zondag van de Orthodoxie in Brussel

Brussel – Ook dit jaar werd in het Aartsbisdom van België, op zondag 17 maart 2019, het feest van de Zondag van de Orthodoxie feestelijk gevierd. Aan de orthodoxe viering voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg namen Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Kyrineia (Kerk van Cyprus), Zijne Excellentie Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië), evenals zeer vele leden van de clerus van diverse orthodoxe aanwezigheden in België deel.

Dit jaar was het een historische viering wegens de hoge aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip van België. Zijn aanwezigheid opende de feestelijkheden in het kader van het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België, 50 jaar na de oprichting in de zomer van 1969.

Koning Filip, die bekend staat om het onderhouden van goede betrekkingen tussen de staat en de erediensten, aanvaardde de uitnodiging van de officiële vertegenwoordiger van het geheel van de Orthodoxe Kerk in België, Metropoliet Athenagoras, en woonde de Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilios de Grote bij, in bewondering voor de grootsheid van de orthodoxe traditie en de dienst van de Moederkerk van Constantinopel. Het is de eerste maal dat een gekroond staatshoofd de Orthodoxe Kerk bezoekt na de officiële erkenning door de staat in 1985 en het officiële bezoek van Koning Boudewijn aan de Orthodoxe Parochie van de H. Apostel Andreas te Gent in 1980, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het bestaan ​​van het Koninkrijk België.

33528420308_6ba3ab08cd_b

Deze historische gebeurtenis voor het Aartsbisdom van België werd eveneens bijgewoond door  Zijne Excellentie de Minister van Justitie en Erediensten, de heer Koen Geens, Zijne Eminentie Kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de Apostolische Nuntius, de hoofden van de erkende erediensten in België en andere vertegenwoordigers van religies, ambassadeurs en andere diplomaten van de diverse orthodoxe landen in België, onder leiding van de Ambassadeur van Griekenland, mevrouw Eleftheria Galathianaki, de politieke autoriteiten van België en Griekenland, de hoogwaardigheidsbekleders van het Oecumenisch Patriarchaat, en vertegenwoordigers van diverse Brusselse verenigingen en vele gelovigen.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Metropoliet Athenagoras koning Filip hartelijk voor de eer om de uitnodiging te hebben aanvaard en zo zelf de rijkdom van de orthodoxe traditie te ervaren. De Koning ontving een mooi geschilderde icoon van de Heilige Apostel Filip en een ruiker bloemen. Hij dankte ook minister Koen Geens voor de uitstekende samenwerking en steun voor de noden van de orthodoxe kerk, evenals al diegenen die gekomen waren om dit unieke moment bij te wonen. De Minister ontving een icoon van de HH. Kyrillos en Methodios, patroonheiligen van Europa. Kardinaal De Kesel ontving van Metropoliet Athenagoras een zilveren borstkruis.

47351593822_c37378b360_b

De Orthodoxe Kerk is sinds de 19e eeuw in België aanwezig en heeft tegenwoordig parochies verspreid over het hele land. In België zijn zo een 150.000 orthodoxe christenen.

Encycliek van Metropoliet Athenagoras over de Jongerenbijeenkomst

N° Prot. 765/2018

Aan de priesters en diakens,
en aan de trouwe gelovigen van ons Heilig Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

 

Eerwaarde vaders,
Beste ouders,
Broeders en zussen in Christus de Heer,

Bij het begin van het kerkelijk jaar richt ik mij tot elk van jullie om u te herinneren aan iets wat mij nauw aan het hart ligt: ​​de pastorale zorg voor onze jongeren!

Als leden van het Mystieke Lichaam van de Heer via de Doop, die wij allen ontvingen, zijn wij allen ook geroepen om in de wereld van vandaag apostelen en getuigen te zijn van Christus’ Verrijzenis! Onze gemeenschappelijke zending is om onze kinderen, onze jeugd en de wereld vandaag te verlichten met de vreugde van het christelijk geloof. Onze jongeren worden tot dezelfde missie geroepen en wij moeten ze aanmoedigen geen angst te hebben om dat te doen!

Ons Aartsbisdom organiseert naar jaarlijkse gewoonte, tussen 26 en 28 oktober 2018, in ‘Drieboomkensberg’ (Westmalle), een grote bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van ons aartsbisdom. Elke priester van ons Aartsbisdom wordt uitgenodigd om ten minste 4 jongeren van zijn parochie te sturen. Een parochie zonder jeugd is klaar om uit te doven …

Op deze manier geven we de jongeren de gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun geloof te verdiepen rond conferenties, workshops en liturgische vieringen. We zullen er naar hen luisteren in de hoop samen te groeien in het geloof en de liefde van Christus.

Wij nodigen u allen uit om uw kinderen onze vaderlijke groeten over te maken en hen ervan te verzekeren dat de deuren van onze kerken en onze harten altijd open staan om hen te verwelkomen en hen te begeleiden op hun weg naar Christus. Moge de zegen van Onze Heer met u en met uw families zijn!

Te Brussel, in de Heilig Aartsbisdom, 7 oktober 2018

+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

 

OJB-WE2018-NL_v3-sm

Bidden we voor de eenheid van de Orthodoxe Kerk

Met veel droefheid hebben we kennis genomen van het besluit van de Heilige Synode van het Patriarchaat van Moskou van 15 oktober 2018. Wij bidden meer dan ooit voor “de standvastigheid en de eenheid van de heilige Kerken Gods”. Het Oecumenisch Patriarchaat, tot wiens jurisdictie ons Aartsbisdom behoort, heeft de communio met de Russisch Orthodoxe Kerk niet verbroken en blijft de naam van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Kyrill van Moskou en geheel Rusland vernoemen in de Dyptieken van de Orthodoxe Kerk. Dit betekent waarlijk dat alle orthodoxe christenen altijd uitgenodigd zijn deel te nemen aan het liturgisch en sacramenteel leven in de schoot van onze parochies.

Zie hoe goed en aangenaam het is dat broeders en zusters samen blijven in eenheid! O Heer Jezus Christus onze God, hoofd van de Kerk, die uw Lichaam is, die voor uw discipelen tot de Vader bad: “Dat zij allen één mogen zijn; gelijk Gij, Vader, in mij, en ik in U, opdat ook zij één zijn in ons; opdat de wereld gelove, dat Gij mij zendt”. Wij belijden, dat uw Kerk de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk is en niet verdeeld is; we rouwen om iedereen die zich van haar afscheidt; we bidden dat Gij de schisma’s laat ophouden. Wij vertrouwen niet op vorsten, noch op mensenkinderen, in wie geen redding is; liever, stellen wij al onze hoop op U, en wij smeken U, zend uw Heilige Geest opdat wij terecht het woord van uw waarheid mogen verdelen, en dat wij getuigen mogen zijn van de eenheid van de Kerk. Behoed ons, o Heer, van de boze en al zijn pogingen om ons te verdelen en van de zonde van trots. Genees de wonden veroorzaakt door ons gebrek aan liefde, en vervul ons met liefde voor elkaar als broeders en zusters in Christus. Houd ons in uw waarheid, want uw woord is waarheid. Want aan U komt toe, evenals aan uw Vader, en de Alheilige Geest, alle lof, eer en aanbidding, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

IMG_8648

Metropoliet Athenagoras: “Een bisschop zonder clerus en volk betekent niets. Ik dank u allen en trek mij op aan uw liefde.”

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg vierde met veel uitstraling op 24 juli het naamfeest van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras.

In onze kathedraal van de Heilige A artsengelen in Brussel ging de feestvierende aartsbisschop voor in de feestelijke metten en in de daaropvolgende pontificale Goddelijke Liturgie.

Net voor de vakantie dankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras de geestelijken die hem omringden, evenals de aanwezige gelovigen die, ondanks de hittegolf en deze moeilijke zomerperiode, toch gekomen waren om te bidden en hem te feliciteren met zijn naamfeest.

37739146_10155613515291074_353973028234723328_n

“Ik dank u voor uw aanwezigheid in deze Goddelijke Liturgie ter nagedachtenis van de heilige Athenagoras de apologeet, en tegelijkertijd het naamfeest van uw herder… Een bisschop zonder priesters of diakens en zonder volk, u, is niets. Daarom voel ik mij gesteund door u, mijn goede medewerkers, met wie ik elke dag het werk doe dat de Kerk van ons verwacht. Het is belangrijk om bijna een halve eeuw na het oprichten van ons aartsbisdom te mogen vaststellen dat er geestelijken zijn die hun leven geven voor het welzijn van onze lokale Kerk. Uiteraard zijn ook de participatie en de steun van het volk van God bij kerkelijke kwesties belangrijke waarborgen voor ons dienstwerk en de continuïteit ervan. Ik dank u voor alles”.

Na de Goddelijke Liturgie volgde een receptie in de parochiezaal van de Kathedraal.

De clerus, de priesters en diakens, en de vrome gelovigen wensen hun Eminentie en herder, Monseigneur Athenagoras nog vele jaren vol wijsheid, gezondheid en kracht voor de voortzetting en de realisatie van zijn taken voor het welzijn van de Kerk van Christus.

15e Bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam voor de vijftiende keer bijeen op donderdag 14 juni 2018 in de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Eveneens aanwezig waren Aartsbisschop Simon (Ondervoorzitter – Patriarchaat van Moskou), Bisschop Mark als vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Aartsbisschop Elisey (Patriarchaat van Moskou).

De Bisschoppenconferentie verwelkomde Zijne Excellentie Aartsbisschop Elisey, de nieuwe aartsbisschop van het Patriarchaat van Moskou in Nederland. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras verheugde zich in zijn welkomstwoord over de toekomstige nauwe samenwerking tussen de diverse orthodoxe aanwezigheden in de Benelux.

2018 - CEOB-OBB_01A.jpeg

De bisschoppen werden geïnformeerd over een gemeenschappelijke verklaring die de vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid in België samen met de Eerste Minister en de Minister van Justitie hebben ondertekend. Daarin engageren de leiders van de erkende erediensten zich voornamelijk tot het vermijden van buitensporige buitenlandse financiering, hetgeen afbreuk zou doen aan hun onafhankelijkheid. Ze verbinden er zich toe alles in het werk te stellen om de transparantie en integriteit van de financiële stromen te waarborgen. Ze verbinden er zich ook toe te zorgen voor een goed boekhoudkundig beheer binnen de entiteiten waaruit ze bestaan. In deze verklaring wordt opnieuw het nut bevestigd van het overleg tussen de vertegenwoordigers van de erediensten en de burgerlijke autoriteiten.

De bisschoppen werden op de hoogte gebracht van bepaalde wijzigingen in het proces betreffende de aanvragen tot erkenning van parochies in België en over ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijzen van de orthodoxe godsdienst in België.

De leden van de Bisschoppenconferentie bespraken de nodige voorbereidingen voor de organisatie van een groots Orthodox Congres van de Benelux, dat zal doorgaan van 21-23 mei 2020, en informeerden zich over het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland, alsook over het project van een nieuwe Dag van de Orthodoxen in Amsterdam op 17 november 2018.

2018 - CEOB-OBB_01B.jpeg

Oecumene en de interreligieuze dialoog, evenals de realisatie van het project van een gemeenschappelijke bedevaart met de Rooms-Katholieke bisschoppen van België naar  Sint-Petersburg (19-24 september 2018) namen een prominente plaats in tijdens de discussies.

Metropoliet Athenagoras bracht de bisschoppen de hoogte van een historisch akkoord dat Pre-Chalcedonische Kerken in België ondertekenden, met name het erkennen van de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel als hun vertegenwoordiger bij de Belgische autoriteiten.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux vindt plaats op 14 november 2018.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliare Conferentie, bijeengekomen in Chambésy (Genève) in juni 2009.

Inter-Orthodoxe concelebratie in Rotterdam

In Rotterdam (Nederland) vond de derde opeenvolgende inter-orthodoxe concelebratie plaats in de Kathedraal van de Heilige Nicolas van het Aartsbisdom van België.

Zoals enkele jaren geleden afgesproken, wordt, na de zondag van de Orthodoxie in Brussel, een inter-Orthodoxe Goddelijke Liturgie gehouden in Luxemburg op de tweede zondag van de vasten, en daarna, de vierde zondag van de vasten, is het de beurt aan de orthodoxen in Nederland om te concelebreren en te communiceren aan de gemeenschappelijke Kelk, om aldus op dynamische wijze te getuigen van eenheid en broederschap.

39086957700_8e1d9ec346_o

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door Aartsbisschop Elisey (Patriarchaat van Moskou) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië), evenals vele geestelijken van de verscheidene orthodoxe jurisdicties aanwezig in Nederland.

De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door berouwvolle melodieën van het Griekstalige parochiekoor van Rotterdam, het Nederlandstalige koor van Eindhoven, en het Slavisch zingend koor. Aartspriester Hildo Bos (Patriarchaat van Moskou) hield de homilie, waarin hij in eerste instantie verwees naar het Evangelie van de Metten en het ongeduld van de Heilige Maria Magdalena voor haar ontmoeting met de Verrezene. Hij onderstreepte eveneens het belang van de wil om het goddelijke werk in onze huidige wereld te bevorderen, zoals blijkt uit de eenheid van de orthodoxen en de oprichting van kerken en parochies, met als voorbeeld de vernieuwing van de parochie van de Heilige Katerina in Amsterdam.

40854513102_30234d3a5a_o

Aan het einde van de liturgie uitte Metropoliet Athenagoras zijn vreugde voor deze eucharistische ontmoeting van orthodoxe gelovigen uit Nederland, net voor de grote viering van het Lijden en de Roemrijke Opstanding van de Heer. Hij verwelkomde de nieuwe bisschop van het Patriarchaat in Moskou in Nederland en benadrukte dat de huidige concelebratie de beste start was voor een goede samenwerking ten bate van de Orthodoxe aanwezigheid in Nederland.

Ambassadeur Dimitrios Chronopoulos, vertegenwoordigers van de Griekse strijdkrachten onder leiding van admiraal M. Constantin Saviolidis en een groot aantal gelovigen woonden de Goddelijke Liturgie bij.

Klik hier voor de foto’s.

De viering werd afgesloten met een receptie in de parochiezaal.